Edukacije Finconsult

Ulaz za pretplatnike elektronskog izdanja časopisa

Izdvojeni članci

IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O UNUTRAŠNJOJ TRGOVINI

U službenim novinama Federacije BiH br. 79/17 od 13.10.2017. godine proglašen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini, koji je usvojio Parlament FBiH na sjednici Predstavničkog doma od 14.06.2017. godine i na sjednici Doma naroda od 21.09.2017. godine. Trgovci su dužni uskladiti svoje poslovanje sa odredbama ovog zakona u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. Zakon je stupio na snagu 21.10.2017.godine.

Kompletan članak »

IZMJENA ZAKONA O PLAĆAMA I ODLUKA O NAKNADI ZA PRIJEVOZ NA POSAO I PRIJEVOZ S POSLA U INSTITUCIJAMA BIH

U Službenom glasniku BiH broj 72/17 od 06.10.2017 godine donijet je zakon o izmjeni zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH. Zakon je usvojen od strane Parlamentarne skupštine BiH, na 43. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 23. marta 2017. godine, i na 32. sjednici Doma naroda, održanoj 28. septembra 2017. godine. Novi zakon je stupio na snagu 14.10.2017. godine.


Kompletan članak »


P O T V R D A O KORISNIKU PRETPLATE NA MEĐUNARODNO INDEKSIRANI NAUČNO-STRUČNI ČASOPIS POSLOVNI KONSULTANT ZA 2017. GODINU

PRAVILNIK O RAZVRSTAVANJU POSLOVNIH SUBJEKATA PREMA KLASIFIKACIJI DJELATNOSTI U FBIH

PRAVILNIK O DODJELJIVANJU IDENTIFIKACIONIH BROJEVA, REGISTRACIJI I IDENTIFIKACIJI I EVIDENCIJAMA POREZNIH OBVEZNIKA NA TERITORIJI FBIH

PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBRAČUNAVANJA I UPLATE DOPRINOSA

PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK

Novosti

 • UPUTSTVO O REGISTRACIJI KORISNIKA ELEKTRONSKIH USLUGA UPRAVE ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE
 • U službenom glasniku BiH broj 85/17 od 01.12.2017. objavljeno je uputstvo o registraciji korisnika elektronskih usluga uprave za indirektno oporezivanje (UIO).

 • IZMJENA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DODATU VRIJEDNOST
 • U službenom glasniku BiH broj 85/17 od 01.12.2017. godine donešene su izmjene pravilnika o primjeni zakona o porezu na dodatu vrijednost.

  Izmjene se odnose na član 78. Pravilnika o primjeni zakona o porezu na dodatu vrijednost, podnošenje PDV prijave.

 • IZMJENA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O AKCIZAMA U BOSNI I HERCEGOVINI
 • U službenom glasniku BiH br.85/17 od 01.12.2017.godine donešene su izmjene pravilnika o primjeni zakona o akcizama u BiH. Izmijenjen je član 34., prijava akcize.

 • ODLUKA O PRIZNANJU ČASOPISA ZA POTREBE KPE ČLANOVA RAČUNOVODSTVENE PROFESIJE U BIH ZA 2017. GODINU
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOBIT
 • OSNOVICE ZA OBRAČUN DOPRINOSA ODREĐENIH OBVEZNIKA ZA 2017. GODINU
 • PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOBIT
 • PRAVILNIK O TRANSFERNIM CIJENAMA
 • PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK
 • OPĆI KOLEKTIVNI UGOVOR ZA TERITORIJU FBIH
 • ZAKON O FINANSIJSKOM POSLOVANJU
 • ZAKON O RADU
 • ZAKON O POREZU NA DOBIT
 • PRIVREMENI STAV U VEZI SA POREZNIM STATUSOM PRIMANJA DIREKTORA/ČLANOVA UPRAVE U KONTEKSTU ODREDBE ČLANA 27. ZAKONA O RADU
 • OSNOVICE ZA OBRAČUN DOPRINOSA ODREĐENIH OBVEZNIKA ZA 2016.


 • Arhiva novosti i članaka