Edukacije Finconsult

Ulaz za pretplatnike elektronskog izdanja časopisa

Izdvojeni članci

METODE PROVOĐENJA FORENZIČKE REVIZIJE U JAVNIM NABAVAMA U BIH

Već dugi niz godina poslovni sektor, civilno društvo, te službe glavne revizije ukazuju na brojne propuste koji postoje u važećim propisima i njihovoj praktičnoj primjeni,  koji narušavaju osnovne poslovne principe jednakog tretmana, nediskriminacije i transparentnosti.

U ovom radu dan je jedan  osvrt na pravni okvir, institucionalni okvir za implementaciju, zahtjeve međunarodnih aktera, te statistiku provođenja javnih nabavki sa indicijama pojave korupcije i prijevara, u okviru sustava javnih nabavki u BiH te moguće provedbom forenzičke revizije u onom slučajevima gdje postoji opravdana sumnja u izigravanje zakona ili postojanje prijevara.

Kako su  državna revizija ali i eksterna i interna revizija koje se provode u raznim ministarstvima ,institucijama i javnim poduzećima  uočili veliki broj  nepravilnosti u provođenju postupaka javnih nabavki na koje se ukazuje putem revizorskih izvještaja koji su često negativni i ponavljaju se iz godine u godinu  sudska instanca često ne sankcionira devijantna ponašanja i nelegalno  i nezakonito trošenje javnih sredstava.

Do sada je podneseno nekoliko stotina krivičnih prijava Sudu BiH koji kao treće stupanjski  organ u upravnom postupku, predmete iz oblasti javnih nabavki nije tretirao kao hitne, iako je obavezan da to čini po zakonu. 

Kompletan članak »

UPRAVLJANJE GOTOVIM NOVCEM - PROPISI I PRAKSA

Plaćanja u gotovom novcu u zemljama sa razvijenim finansijskim tržištem su svedena na marginu, dok u zemljama tranzicije, kao što je i BiH, platne transakcije u gotovini su još prisutne u znatnoj mjeri. Upravo je to i razlog što se upravljanju gotovim novcem pridaje veća pažnja kod zemalja u tranziciji, i što ti poslovi i dalje zaokupljaju finansijski menadžment u BiH.

Nova pravila poslovanja gotovim novcem su donijela i nova ograničenja pred finansijski menadžment, u pogledu raspolaganja i upravljanja gotovim novcem. Jačanje finansijske discipline i približavanje standardima poslovanja gotovim novcem razvijenih zemalja, kao i zemalja u okruženju, jedan je od glavnih ciljeva uvoÄ‘enja novih pravila poslovanja. 

U ovom radu su obraÄ‘ena pravila poslovanja i raspolaganja gotovim novcem u konvertibilnim markama, kao i pravila poslovanja gotovim novcem u stranoj valuti, odnosno stranim sredstvima plaćanja. Primjena aktuelnih propisa na unutrašnji platni promet gotovim novcem, kao i propisa koji regulišu raspolaganje gotovinskim stranim sredstvima plaćanja, u znatnoj mjeri utiču na efikasnost upravljanja gotovim novcem.

Kompletan članak »


UČINCI PROCJENE VRIJEDNOSTI DUGOTRAJNE IMOVINE NA FINANSIJSKI REZULTAT

RASPODJELA DOBITI, POKRIĆE GUBITKA I ISPLATA UDJELA U DOBITI I DIVIDENDE - POREZNI I RAČUNOVODSTVENI ASPEKT

GODIÅ NJI OBRAÄŒUN I PREZENTACIJA FINANSIJSKIH IZVJEÅ TAJA ZA 2014.

OBVEZNICA ILI DIONICA KAO IZVOR FINANSIRANJA

SPECIFIÄŒNOSTI PRIPREMNIH RADNJI GODIÅ NJEG OBRAÄŒUNA ZA 2014.

Novosti

 • PRAVILNIK O RAZVRSTAVANJU POSLOVNIH SUBJEKATA PREMA KLASIFIKACIJI DJELATNOSTI U FBIH
 • Na osnovu člana 7. Zakona o klasifikaciji djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 64/07 i 80/11), direktor Federalnog zavoda za statistiku donosi „Pravilnik o razvrstavanju poslovnih subjekata prema klasifikaciji djelatnosti u FBiH“.“ Pravilnik je objavljen 22.09.2017. godine u Službenim novinama Federacije BiH, broj 72/17, a stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH, tj. od 23.09.2017. godine. Više informacija ovdje.

 • PRAVILNIK O DODJELJIVANJU IDENTIFIKACIONIH BROJEVA, REGISTRACIJI I IDENTIFIKACIJI I EVIDENCIJAMA POREZNIH OBVEZNIKA NA TERITORIJI FBIH
 • Na osnovu člana 95. stav (1) Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13, 71/14 i 91/15), federalni ministar finansija donio je „Pravilnik o dodjeljivanju identifikacionih brojeva, registraciji i identifikaciji i evidencijama poreznih obveznika na teritoriji FBiH.“ Pravilnik je objavljen 13.09.2017. godine u Službenim novinama Federacije BiH, broj 69/17, a stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH" a primjenjuje se od 01.10.2017. godine. Više informacija ovdje.

 • PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O NAÄŒINU OBRAÄŒUNAVANJA I UPLATE DOPRINOSA
 • Na osnovu člana 20. stav 1. Zakona o doprinosima ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08, 91/15 i 104/16), federalni ministar finansija - federalni ministar financija donosi „Pravilnik o izmjenama pravilnika o načinu obračunavanja i uplate doprinosa“. Pravilnik je objavljen u Službenim novinama FBiH, broj 38/17, od 24.05.2017.godine. Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama FBiH", tj. stupa na snagu 25.05.2017. godine. Više informacija ovdje. 

 • PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK
 • Na osnovu člana 48., člana 31. stav (1) i člana 36. stav (2) Zakona o porezu na dohodak ("Službene novine Federacije BiH", br. 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13), federalni ministar finansija  donosi „Pravilnik o izmjeni i dopunama pravilnika o primjeni zakona o porezu na dohodak“. Pravilnik  je objavljen u Službenim novinama FBiH, broj 38/17, od 24.05.2017.godine. Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama FBiH", tj. stupa na snagu 25.05.2017. godine. Više informacija  ovdje. 

 • ZAKON O IZMJENI ZAKONA O POREZU NA DODATU VRIJEDNOST
 • ODLUKA O PRIZNANJU ČASOPISA ZA POTREBE KPE ČLANOVA RAČUNOVODSTVENE PROFESIJE U BIH ZA 2017. GODINU
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOBIT
 • O B J A Å  NJ E NJ E O IZRADI I PREDAJI FINANSIJSKIH IZVJEÅ TAJA PO GODIÅ NJEM OBRAÄŒUNU ZA PERIOD I - XII 2016. GODINE
 • OSNOVICE ZA OBRAČUN DOPRINOSA ODREĐENIH OBVEZNIKA ZA 2017. GODINU
 • PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOBIT
 • PRAVILNIK O TRANSFERNIM CIJENAMA
 • POSTANITE VRHUNSKI RAÄŒUNOVOĐA I STRUÄŒNJAK ZA FINANSIJE
 • 16 RAZLOGA ZAŠTO UPISATI VISOKU ŠKOLU ZA FINANSIJE I RAÄŒUNOVODSTVO FINra U TUZLI moŽete pogledati ovdje

 • PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O IZMJENI PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK
 • OBJAÅ NJENJE O IZRADI I PREDAJI FINANSIJSKIH IZVJEÅ TAJA PO POLUGODIÅ NJEM OBRAÄŒUNU ZA PERIOD I - VI 2016. GODINE
 •  

 • PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK


 • Arhiva novosti i članaka