Edukacije Finconsult

Ulaz za pretplatnike elektronskog izdanja časopisa

Izdvojeni članci

PRILOG KOMPARATIVNOJ ANALIZI MEĐUNARODNIH STANDARDA FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA I SOLVENTNOSTI II U OSIGURANJU

U ovom radu komparativno se analizira najvažnija regulativa u osiguravajućim kompanijama, sa posebnim osvrtom na IFRS 17. Osnovni cilj je da se ova vrlo složena problematika koliko je god to moguće pojednostavi kako bi se „standardi“, što lakše primenili u praksi osiguravajućih kompanija.

Kompletan članak »

SPECIFIČNOSTI POLUGODIŠNJEG OBRAČUNA U 2018. GODINI U KONTEKSTU NOVIH MSFI 9 I MSFI 15

Aktuelnim Zakonom o računovodstvu i reviziji u FBiH je propisana obaveza izrade polugodišnjeg obračuna. Prijedlogom novog Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH ne predviđa se obaveza izrade polugodišnjeg obračuna i finansijskih izvještaja. Aktuelnim Zakonom o računovodstvu i reviziji u RS, nije predviđena obaveza izrade i predaje polugodišnjih finansijskih izvještaja. Također, tu obavezu nije predvidio ni novi  Zakon o računovodstvu i reviziji u Brčko distriktu BiH.

 

Kompletan članak »


ULOGA DRŽAVNE REVIZIJE U BORBI PROTIV KORUPCIJE U BOSNI I HERCEGOVINI

ULOGA RAČUNOVODSTVENOG ZNANJA U POSTIZANJU POSLOVNOG USPJEHA - TREĆI DIO

ULOGA RAČUNOVODSTVENOG ZNANJA U POSTIZANJU POSLOVNOG USPJEHA - DRUGI DIO

ULOGA RAČUNOVODSTVENOG ZNANJA U POSTIZANJU POSLOVNOG USPJEHA - PRVI DIO

METODE PROVOĐENJA FORENZIČKE REVIZIJE U JAVNIM NABAVAMA U BIH

Novosti

 • UPUTSTVO O POSTUPKU POVRATA I ODOBRAVANJU POREZNOG KREDITA PO OSNOVU PODNOŠENJA PRIJAVE ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST
 • Na osnovu člana 52. stav (9) Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Službeni glasnik BiH", br. 9/05, 35/05, 100/08 i 33/17) i člana 15. stav (1) Zakona o Upravi za indirektno oporezivanje ("Službeni glasnik BiH", broj 89/05), te člana 16. i 61. stav (2) Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02, 102/09 i 72/17), direktor Uprave za indirektno oporezivanje donosi

   

  UPUTSTVO O POSTUPKU POVRATA I ODOBRAVANJU POREZNOG KREDITA PO OSNOVU PODNOŠENJA PRIJAVE ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST 

 • OSNOVICE ZA OBRAČUN DOPRINOSA ODREĐENIH OBVEZNIKA ZA 2019. GODINU
 • Na osnovu člana 20. stav 2. Zakona o doprinosima ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08, 91/15, 104/16 i 34/18), federalni ministar finansija - federalni ministar financija objavljuje „Osnovice za obračun doprinosa određenih obveznika za 2019. godinu“. Osnovice su objavljene 14.12.2018. u Službenim novinama FBiH, broj 100/18. 

 • ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU
 • Na osnovu člana IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donošen je „Ukaz o proglašenju zakona o izmjenama i dopunama zakona o radu“. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma od 10.07.2018. godine i na sjednici Doma naroda od 01.06.2017. godine objavljen je 09.11.2018. u Službenim novinama FBiH, broj 89/18 a stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama FBiH", tj. stupa na snagu 16.11.2018. godine.

 • PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O OBRASCU MJENICE I NAKNADI ZA POSREDOVANJE
 • Na osnovu člana 110. stav (2) Zakona o mjenici ("Službene novine Federacije BiH", br. 32/00 i 28/03), federalni ministar finansija - federalni ministar financija, donosi „Pravilnik o izmjenama pravilnika o obrascu mjenice i naknadi za posredovanje“. Pravilnik je objavljen 26.10.2018. u Službenim novinama Federacije BiH, broj 85/18 a stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH"., tj. stupa na snagu 27.10.2018.

 • UREDBU O IZMJENAMA UREDBE O FINANSIJSKOJ KONSOLIDACIJI PRIVREDNIH DRUŠTAVA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
 • Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 159. sjednici, održanoj 23.10.2018. godine, donosi Uredbu o izmjenama uredbe o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u FBIH. Uredba je objavljena 24.10. 2018. u Službenim novinama FBIH, broj 84/18, a stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH" tj. stupa na snagu 25.10.2018. godine.

 • OBJAŠNJENJE O IZRADI I PREDAJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA PO POLUGODIŠNJEM OBRAČUNU ZA PERIOD I -VI 2018. GODINE
 • Aktuelnim Zakonom o računovodstvu i reviziji u FBiH je propisana obaveza izrade polugodišnjeg obračuna. Prijedlogom novog Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH ne predviđa se obaveza izrade polugodišnjeg obračuna i finansijskih izvještaja. Aktuelnim Zakonom o računovodstvu i reviziji u RS, nije predviđena obaveza izrade i predaje polugodišnjih finansijskih izvještaja. Također, tu obavezu nije predvidio ni novi  Zakon o računovodstvu i reviziji u Brčko distriktu BiH.

 • PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINU UPLATE JAVNIH PRIHODA BUDŽETA I VANBUDŽETSKIH FONDOVA NA TERITORIJI FBIH
 • Na osnovu člana 7. i 19. stav 2. Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 22/06, 43/08, 22/09, 35/14 i 94/15), federalni ministar finansija donosi “Pravilnik o izmjenama i dopuni pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.” Pravilnik je objavljen 13.07.2018. godine u Službenim novinama Federacije BiH, broj 55/18, a stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", tj. stupa na snagu 14.07.2018. godine.

 • ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O STEČAJNOM POSTUPKU
 • Na osnovu člana IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donešen je “Ukaz o proglašenju zakona o izmjenama zakona o stečajnom postupku.” Zakon je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma od 22.05.2018. godine i na sjednici Doma naroda od 06.06.2018. godine. Zakon je objavljen 04.07.2018. godine u Službenim novinama FBiH broj 52/18, a stupa na snagu narednog dana od objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", tj. stupa na snagu 05.07.2018. godine.

 • OBJAŠNJENJE O IZRADI I PREDAJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA PO POLUGODIŠNJEM OBRAČUNU ZA PERIOD I -VI 2018. GODINE
 • Dana, 26.06. 2018. godine Federalno ministarstvo finansija izdalo je Objašnjenje o izradi i predaji finansijskih izvještaja po polugodišnjem obračunu za period I – VI 2018. godine.

 • IZMJENA OSNOVICA ZA OBRAČUN DOPRINOSA ODREĐENIH OBVEZNIKA ZA 2018. GODINU
 • Na osnovu člana 20. stav 2. Zakona o doprinosima ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08, 91/15, 104/16 i 34/18), federalni ministar finansija objavljuje „Izmjenu osnovica za obračun doprinosa određenih obveznika za 2018. godinu“. Izmjene su objavljene 23.05.2018. godine u Službenim novinama Federacije BIH, broj 39/18.

 • PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK
 • Na osnovu člana 48., člana 31. stav (1) i člana 36. stav (2) Zakona o porezu na dohodak ("Službene novine Federacije BiH", broj 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13), federalni ministar finansija donosi „Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o primjeni zakona o porezu na dohodak“ Pravilnik je objavljen 20.04.2018.godine u Službenim novinama Federacije BIH, broj 30/18, a stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", tj. stupa na snagu 21.04.2018.godine.

 • PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O NAČINU UPLATE JAVNIH PRIHODA BUDŽETA I VANBUDŽETSKIH FONDOVA NA TERITORIJI FBIH
 • Na osnovu člana 7. i 19. stav 2. Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 22/06, 43/08, 22/09, 35/14 i 94/15), federalni ministar financija - federalni ministar finansija donosi „ Pravilnik o izmjeni pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine“. Pravilnik je objavljen 11.04.2018.godine u Službenim novinama Federacije BIH, broj 27/18, a stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", tj. stupa na snagu 12.04.2018.godine.

 • PRAVILNIK O PROCEDURAMA ZA POVRAT, PREKNJIŽAVANJE POGREŠNO/VIŠE UPLAĆENIH JAVNIH PRIHODA SA JEDINSTVENOG RAČUNA TREZORA FBIH I POSTUPKU UMANJENJA OBAVEZA
 • Na osnovu člana 28. tačka b. Zakona o trezoru u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 26/16), federalni ministar finansija - federalni ministar financija donosi „Pravilnik o procedurama za povrat, preknjižavanje pogrešno/više uplaćenih javnih prihoda sa jedinstvenog računa trezora Federacije Bosne i Hercegovine i postupku umanjenja obaveza“. Pravilnik je objavljen 16.03.2018. godine u Službenim novinama Federacije BiH, broj 20/18, a stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", tj. stupa na snagu 17.03.2018. godine.

 • PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O DODJELJIVANJU IDENTIFIKACIONIH BROJEVA, REGISTRACIJI I IDENTIFIKACIJI I EVIDENCIJAMA POREZNIH OBVEZNIKA NA TERITORIJI FBIH
 • Na osnovu člana 95. stav (1) Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13, 71/14 i 91/15), federalni ministar finansija - federalni ministar financija donosi „Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o dodjeljivanju identifikacionih brojeva, registraciji i identifikaciji i evidencijama poreznih obveznika na teritoriji FBiH“. Pravilnik je objavljen 07.03.2018. godine u Službenim novinama Federacije BiH, broj 17/18, a stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", tj. stupa na snagu 08.03.2018. godine.

 • ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU


 • Arhiva novosti i članaka