Edukacije Finconsult

Ulaz za pretplatnike elektronskog izdanja časopisa

PRAVILNIK O NAČINU UPLATE JAVNIH PRIHODA BUDŽETA I VANBUDŽETSKIH FONDOVA NA TERITORIJI FBIH

 

Na osnovu člana 7. i člana 19. stav 2. Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 22/06, 43/08, 22/09, 35/14 i 94/15) federalni ministar finansija - federalni ministar financija donosi „Pravilnik o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine“. Pravilnik je objavljen u Službenim novinama Federacije, broj 33/16, od 29.04.2016. godine. Pravilnik stupa na snagu narednog dana, od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", tj. od 30.04.2016. godine.

 

PRAVILNIK 

O NAČINU UPLATE JAVNIH PRIHODA BUDŽETA I VANBUDŽETSKIH FONDOVA NA TERITORIJI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

I. OPĆE ODREDBE 

1. Ovim Pravilnikom se propisuje način uplate javnih prihoda na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija). 

2. Javnim prihodima u smislu ovog Pravilnika smatraju se prihodi bud�eta i vanbud�etskih fondova, zavoda, agencija i prihodi za druge javne potrebe, koji se ostvaruju u skladu sa zakonima i drugim propisima donesenim na osnovu zakona. Brojevi depozitnih računa, otvorenih u poslovnim bankama, za prikupljanje javnih prihoda za bud�et Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: bud�et Federacije), za bud�ete kantona i općina, vanbud�etske fondove (Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje, Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, kantonalni zavodi zdravstvenog osiguranja, Federalni zavod za zapošljavanje i kantonalne slu�be za zapošljavanje - u daljem tekstu: fondovi), Turističku zajednicu Federacije Bosne i Hercegovine i kantonalne turističke zajednice (u daljem tekstu: turističke zajednice), i ostale korisnike javnih prihoda, kao i trocifrene šifre dodijeljene općinama, čine sastavni dio ovog Pravilnika. 

II. PRIHODI OD INDIREKTNIH POREZA SA JEDINSTVENOG RAÄŒUNA 

3. Prihodi od indirektnih poreza koji se uplaćuju putem Jedinstvenog računa po osnovu carina i ostalih uvoznih taksi, akciza, poreza na dodanu vrijednost i naknade za ceste iz cijene naftnih derivata doznačavaju se na Poseban račun za raspodjelu prihoda sa Jedinstvenog računa i to na račun: 

Union banka d.d. Sarajevo;  broj: 102-050-00001062-13 

 

4. Raspodjela prihoda od indirektnih poreza sa Posebnog računa za raspodjelu prihoda sa Jedinstvenog računa izmeÄ‘u korisnika u Federaciji vrši se na osnovu koeficijenata utvrÄ‘enih u Zakonu o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu�bene novine Federacije BiH", br. 22/06, 43/08, 22/09, 35/14 i 94/15) koji iznose za:

 

a)    za finansiranje funkcija Federacije

36,20 %

b)    za finansiranje funkcija kantona

51,23 %

c)    za finansiranje funkcija jedinica lokalne samouprave

8,42 %

d)    za finansiranje direkcija cesta u Federaciji

3,90 %

e)    za finansiranje funkcija Grada Sarajeva

0,25 %

 
Dinamika raspodjele prihoda iz stava 1. ovog Pravilnika vrši se prema dinamici pra�njenja sredstava sa Jedinstvenog računa, u skladu sa Zakonom o uplatama na Jedinstveni račun i raspodjeli prihoda ("Slu�beni glasnik BiH", br. 55/04, 34/07 i 49/09).

 5. Nakon izvršene raspodjele sa Posebnog računa za raspodjelu prihoda sa Jedinstvenog računa banka usmjerava: 

5.1. Pripadajući dio na ime finansiranja funkcija Federacije u iznosu od 36,20% na račun: 

 

Račun javnih prihoda bud�eta Federacije 


Union banka d.d. Sarajevo ; broj: 102-050-00001066-98 

5.2. Pripadajući dio kantona na Poseban račun bud�eta Federacije i to: 

Union banka d.d. Sarajevo; broj: 102-050-00001065-04 

 

RasporeÄ‘ivanje tih sredstava izmeÄ‘u kantona vrši se u skladu sa Zakonom o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine, a na osnovu godišnjeg Uputstva o odreÄ‘ivanju učešÄ‡a kantona, jedinica lokalne samouprave i nadle�nih kantonalnih organa za ceste u prihodima od indirektnih poreza i načinu rasporeÄ‘ivanja tih prihoda. 


5.3. Pripadajući dio jedinica lokalne samouprave na Poseban račun bud�eta Federacije i to: 

Union banka d.d. Sarajevo; broj;  102-050-00001064-07 

RasporeÄ‘ivanje tih sredstava izmeÄ‘u jedinica lokalne samouprave vrši se u skladu sa Zakonom o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji, a na osnovu godišnjeg Uputstva o odreÄ‘ivanju učešÄ‡a kantona, jedinica lokalne samouprave i nadle�nih kantonalnih organa za ceste u prihodima od indirektnih poreza i načinu rasporeÄ‘ivanja tih prihoda.

 
5.4. Pripadajući dio direkcija za ceste na Poseban račun bud�eta Federacije, i to:

 

Union banka d.d. Sarajevo; broj: 102-050-00001063-10 

RasporeÄ‘ivanje sredstava sa ovog računa vršit će banka i to 40% na račun Direkcije cesta Federacije Bosne i Hercegovine i 60 % na račun nadle�nih kantonalnih organa za ceste, s tim da se učešÄ‡e nadle�nih kantonalnih organa za ceste utvrÄ‘uje u skladu sa Uputstvom o odreÄ‘ivanju učešÄ‡a kantona, jedinica lokalne samouprave i nadle�nih kantonalnih organa za ceste u prihodima od indirektnih poreza i načinu rasporeÄ‘ivanja tih prihoda.

Kantonalni organi za ceste usmjeravaju 42% sredstava na račun općinskih organa, što čini 25% ukupno doznačenih sredstava. 

Do formiranja nadle�nih kantonalnih organa za ceste 60% ukupne obaveze prenosi se na račun javnih prihoda kantonalnog bud�eta. 

5.5. Pripadajući dio na ime finansiranja funkcija Grada Sarajeva u iznosu od 0,25% na račun: 

Račun javnih prihoda bud�eta Grada Sarajeva 

Raiffeisen Bank d.d. BiH; broj 161-000-00179200-82 

6. Pripadajući dio prihoda za Federaciju od putarine u iznosu od 0,10 KM po jednom litru, za izgradnju autocesta koju naplaćuje Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine i rasporeÄ‘uje izmeÄ‘u Federacije, Republike Srpske i Brčko Distrikta na temelju metodologije, koju propisuje Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje posebnim aktom, doznačava se na Poseban račun za raspodjelu prihoda sa Jedinstvenog računa: 

Union banka d.d. Sarajevo; broj: 102-050-00001062-13 

6.1. Nakon izvršene raspodjele sa Posebnog računa banka usmjerava sredstva na račun Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. i to na račun:

UniCredit Bank d.d. ; broj: 338-690-22964156-54 

7. Prihodi od indirektnih poreza 

 

Red.br.

NAZIV PRIHODA

VRSTA PRIHODA

1.

Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Federaciji

717111

2.

Prihodi od indirektnih poreza na ime finansiranja autocesta u Federaciji

717114

3.

Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju kantonima

717121

4.

Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju direkcijama cesta

717131

5.

Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave

717141

6.

Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Gradu Sarajevu

717151

 

Prilikom prijenosa sredstava na odgovarajuće račune korisnika prihoda od indirektnih poreza, iz alineje 5.1. banka upisuje oznaku vrste prihoda 717111, iz alineje 5.2. oznaku 717121, iz alineje 5.3. oznaku 717141, iz alineje 5.4. upisuje oznaku vrste prihoda 717131, iz alineje 5.5. upisuje oznaku vrste prihoda 717151, iz alineje 6.1. oznaku 717114. 

 

8. Zaostale obaveze po osnovu poreza na promet ostalih proizvoda i usluga 

R.b.

NAZIV PRIHODA

VRSTA PRIHODA

1.

Porez na promet proizvoda za koje se porez na promet proizvoda plaća po općoj stopi od 20% koja je propisana članom 11. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga, osim proizvoda, koji prema odredbama čl. 9., 11., 12., 13. i 14. Zakona o akcizama u BiH, podlije�u obavezi plaćanja akcize i proizvoda na koje se porez na promet proizvoda plaća po drugim stopama.

715131

2.

Porez na promet proizvoda iz člana 12. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga za koje se porez na promet proizvoda plaća po ni�oj stopi, osim proizvoda iz člana 12. stav 1. tač. 1., 2., 4., 12., 13. i 16.

715132

3.

Porez na promet naftnih derivata po ni�oj stopi iz člana 12. stav 1. tač. 13. i 16. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga

715912

4.

Porez na promet energenata po ni�oj stopi iz člana 12. stav 1. tač. 4. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga.

715913

5.

Porez na promet osnovnih proizvoda poljoprivrede, ribarstva i proizvoda koji slu�e za ljudsku ishranu iz člana 12. stav 1. tač. 1. i 2. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga.

715914

6.

Porez na promet proizvoda za koje obveznik ne posjeduje vjerodostojnu dokumentaciju

715136

7.

Porez na promet osnovnih proizvoda za građevinarstvo iz člana 12. stav 1. tačka 12. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga i porez na promet usluga u građevinarstvu koji se obračunava na osnovicu iz člana 18. tačka 5. Zakona

715915

8.

Kaznena kamata

715137

9.

Porez na promet usluga, osim usluga u građevinarstvu

715141

 

8.1. Obaveze po osnovu poreza na promet proizvoda i usluga iz ove tačke, koje uključuju reprogramirane obaveze, utvrÄ‘ene obaveze u postupku prinudne naplate i obaveze utvrÄ‘ene u inspekcijskoj kontroli pravnih lica, koje se odnose na period do 31.12.2005. godine uplaćuju se u korist računa javnih prihoda kantonalnog bud�eta, navedenog u prilo�enoj listi, koja je sastavni dio ovog Pravilnika, upisujući u platni nalog šifru općine prema mjestu u kojem je promet obavljen, odnosno usluga izvršena. 


8.2. Ove prihode kantonalni trezor raspoređuje kantonalnim i općinskim bud�etima u omjeru i na način utvrđen kantonalnim propisima, koji su regulisali raspodjelu prihoda od poreza na promet proizvoda i usluga.

 

III. POREZI 

9. Porez na dobit preduzeća 

R.b.

NAZIV PRIHODA

VRSTA PRIHODA

1.

Porez na dobit

711211

2.

Porez po odbitku

711212

  

9.1. Porez na dobit preduzeća uplaćuje se prema sjedištu poreznog obveznika u korist računa javnih prihoda kantonalnog bud�eta, navedenog u prilo�enoj listi koja je sastavni dio ovog Pravilnika, na nivou svake općine. Platni nalog popunjen za uplatu poreza na dobit treba da sadr�i trocifrenu šifru općine, upisanu prema sjedištu poreznog obveznika.


9.2. Ove prihode kantonalni trezor rasporeÄ‘uje kantonalnim i općinskim bud�etima u omjeru i na način utvrÄ‘en kantonalnim propisima. 

10. Porez na dobit banaka i drugih finansijskih organizacija, društava za osiguranje i reosiguranje imovine i lica, pravnih lica iz oblasti elektroprivrede, pravnih lica iz oblasti pošte i telekomu 

 

R.b.

NAZIV PRIHODA

VRSTA PRIHODA

1.

Porez na dobit banaka

711911

2.

Porez na dobit mikrokreditnih organizacija

711912

3.

Porez na dobit društava za osiguranje imovine i lica

711913

4.

Porez na dobit društava za reosiguranje imovine i lica

711914

5.

Porez na dobit pravnih lica iz oblasti elektroprivrede

711915

6.

Porez na dobit pravnih lica iz oblasti pošte i telekomunikacija

711916

7.

Porez na dobit pravnih lica iz oblasti igara na sreću

711917

8.

Porez po odbitku

711918

9.

Ostali porezi na dobit pojedinca i preduzeća

711919

 
Ovi prihodi uplaćuju se u cijelosti na račun javnih prihoda bud�eta Federacije. 

 

11. Porez na dohodak 

R.b.

NAZIV PRIHODA

VRSTA PRIHODA

1.

Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti

716111

2.

Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od samostalne djelatnosti

716112

3.

Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od imovine i imovinskih prava

716113

4.

Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od ulaganja kapitala

716114

5.

Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica na dobitke od nagradnih igara i igara na sreću

716115

6.

Prihodi od poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti iz člana 12. stav (4) Zakona o porezu na dohodak

716116

7.

Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu

716117

  

11.1. Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica, koji se odnose na dohodak od nesamostalne djelatnosti, dohodak od samostalne djelatnosti, dohodak od imovine i imovinskih prava, dohodak od ulaganja kapitala, dohodak od dobitaka ostvarenih sudjelovanjem u nagradnim igrama i igrama na sreću, obračunavaju se u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak ("Slu�bene novine Federacije BiH, br. 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13) i Pravilnikom o primjeni Zakona o porezu na dohodak ("Slu�bene novine Federacije BiH", br. 67/08, 4/10, 86/10, 10/11, 53/11, 20/12, 27/13, 71/13, 90/13 i 45/14), a uplaćuju u korist računa javnih prihoda bud�eta kantona, navedenih u prilo�enoj listi koja je sastavni dio ovog Pravilnika, na nivou svake općine. Platni nalog popunjen za uplatu poreza na dohodak treba da sadr�i trocifrenu šifru općine, upisanu prema: prebivalištu fizičkog lica - poreznog obveznika za prihode od nesamostalne djelatnosti, prema mjestu prebivališta odnosno sjedišta poreznog obveznika za prihode po osnovu dohotka od samostalne djelatnosti, dohotka od imovine i imovinskih prava, dohotka od ulaganja kapitala, dohotka od dobitaka ostvarenih sudjelovanjem u nagradnim igrama i igrama na sreću.

 Izuzetno, kod uplate poreza na dohodak fizičkih lica, za porezne obveznike iz člana 2. stav 4. Zakona o porezu na dohodak, koji imaju prebivalište na području Republike Srpske i/ili Brčko Distrikta, a ostvaruju dohodak po osnovu nesamostalne i samostalne djelatnosti, platni nalog popunjen za uplatu poreza na dohodak treba da sadr�i trocifrenu šifru općine upisanu prema sjedištu poslodavca odnosno isplatioca ovog prihoda. 

11.2. Ove prihode kantonalni trezor raspoređuje bud�etima kantona i općina na način utvrđen Zakonom o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine i odgovarajućim kantonalnim propisima.

12. Zaostale uplate poreza 

R.b.

NAZIV PRIHODA

VRSTA PRIHODA

1.

Porez na plaću i druga lična primanja

713111

2.

Porez na dodatna primanja

713113

3.

Porez na dobit od privredne i profesionalne djelatnosti

711111

4.

Porez na dobit od poljoprivredne djelatnosti

711112

5.

Porez po osnovu autorskih prava, patenata i tehničkih unapređenja

711113

6.

Porez na ukupan prihod fizičkih lica

711114

7.

Porez na prihod od imovine i imovinskih prava

711115

8.

Porez na dobitke od igara na sreću

715211


12.1. Obaveze po osnovu poreza na plaću i druga lična primanja, poreza na dodatna primanja, poreza na dobit od privredne i profesionalne djelatnosti, poreza na dobit od poljoprivredne djelatnosti, poreza po osnovu autorskih prava, patenata i tehničkih unapreÄ‘enja, poreza na ukupan prihod fizičkih lica, poreza na dobitke od igara na sreću, koje uključuju reprogramirane obaveze utvrÄ‘ene u postupku prinudne naplate i obaveze utvrÄ‘ene u inspekcijskoj kontroli pravnih lica, koje se odnose na period do 31.12.2008. godine, uplaćuju se i rasporeÄ‘uju na način i prema propisima koji su va�ili do tog datuma. 

 

13. Obaveze po osnovu posebnog poreza za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 

R.b.

NAZIV PRIHODA

VRSTA PRIHODA

1.

Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća

719114

2.

Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu ugovora o djelu i privremenih i povremenih poslova

719115

 

Obaveze iz ove alineje, koje se odnose na period do 31.12.2008. godine, uplaćuju se na račun javnih prihoda bud�eta kantona prema prilo�enoj listi, koja je sastavni dio ovog Pravilnika. Kantonalni trezor rasporeÄ‘uje 20% ovog prihoda na račun federalnog bud�eta, 30% na račun kantonalnog bud�eta i 50% na račun općinskog bud�eta, u kojoj su ta sredstva ostvarena. 

 

14. Porezi na imovinu 

R.b.

NAZIV PRIHODA

VRSTA PRIHODA

1.

Porez na imovinu od fizičkih lica

714111

2.

Porez na imovinu od pravnih lica

714112

3.

Porez na imovinu za motorna vozila

714113

4.

Porez na nasljeđe i poklone

714121

5.

Porez na promet nepokretnosti - fizičkih lica

714131

6.

Porez na promet nepokretnosti pravnih lica

714132

7.

Ostali porezi na imovinu

714191

 
14.1. Porezi iz tačke 14. uplaćuju se u korist računa javnih prihoda kantonalnog bud�eta navedenog u prilo�enoj listi, koja je sastavni dio ovog Pravilnika, prema mjestu plaćanja, u skladu sa kantonalnim propisima.  


14.2. Ove prihode kantonalni trezor rasporeÄ‘uje kantonalnim i općinskim bud�etima u omjeru i na način utvrÄ‘en kantonalnim propisima. 

 

15. Ostali porezi 

R.b.

NAZIV PRIHODA

VRSTA PRIHODA

1.

Ostali porezi

719111

2.

Porez na potrošnju u ugostiteljstvu od pravnih lica

719116

3.

Porez na potrošnju u ugostiteljstvu od fizičkih lica

719117

 
15.1. Ostali porezi uplaćuju se prema prebivalištu, odnosno sjedištu poreznog obveznika u korist računa javnih prihoda kantonalnog bud�eta navedenog u prilo�enoj listi, koja je sastavni dio ovog Pravilnika, na nivou svake općine. Platni nalog popunjen za uplatu ostalih poreza sadr�i trocifrenu šifru općine, upisanu prema sjedištu poreznog obveznika.


15.2. Ove prihode kantonalni trezor rasporeÄ‘uje kantonalnim i općinskim bud�etima u omjeru i na način utvrÄ‘en kantonalnim propisima. 

IV. NAKNADE I TAKSE 

16. Naknade i takse 

16.1. Naknade i takse 

R.b.

NAZIV PRIHODA

VRSTA PRIHODA

1.

Taksa za detašmane

722111

2.

Federalne administrativne takse

722112

3.

Putničke takse - naknade za unapređenje avio prometa u Federaciji BiH

722113

4.

Federalna taksa za korištenje autocesta (cestarina)

722114

5.

Posebna taksa za izmirenje duga za isporuku prirodnog gasa

722115

6.

Taksa za uspostavu rezervi naftnih derivata

722116

7.

Federalne sudske takse od pravnih lica

722211

8.

Federalne sudske takse od fizičkih lica

722212

9.

Federalne takse i naknade za pokriće troškova kontrole kvaliteta poljoprivrednih proizvoda u vanjskom prometu

722411

10.

Takse za pokrivanje troškova i utvrÄ‘ivanje zdravstvene ispravnosti �ivotnih namirnica i predmeta opće upotrebe koji se uvoze

722412

11

Naknade troškova branilaca po slu�benoj du�nosti

722414

12.

Naknade ostalih troškova kaznenog postupka

722415

13.

Naknada za korištenje cestovnog zemljišta i obavljanje pratećih djelatnosti uz autoceste i brze ceste u Federaciji BiH

722417

14.

Naknada od prisilnog izvršenja putem drugog lica o trošku subjekta nadzora - FUZIP

722418

15.

Federalna naknada za obavljene obavezne kontrole pošiljki mineralnih Ä‘ubriva pri uvozu u Federaciju Bosne i Hercegovine

722419

16.

Federalne naknade za obavezni zdravstveni pregled bilja u prometu preko teritorije Federacije

722512

17.

Federalne naknade za izvršeni veterinarsko-sanitarni pregled u prometu preko teritorije Federacije

722513

18.

Naknada za troškove postupka distribucije bilateralnih transportnih dozvola dodijeljenih domaćim prijevoznicima

722517

19.

Naknade po osnovu tehničkih pregleda građevina i po osnovu stručnih ispita

722518

20.

Naknada za korištenje objekata sigurnosti u unutrašnjim i teritorijalnim vodama Bosne i Hercegovine

722562

21.

Naknada domaćih i inostranih brodova za prijevoz putnika preko morskog akvatorija Neum-Klek

722563

22.

Naknada za polaganje stručnih ispita

722591

23.

Naknade za obrasce koje izdaju kapetanije

722594

24.

Naknade za ba�darenje čamaca

722595

25.

Naknade za pregled čamaca

722596

26.

Federalna naknada od izdatih licenci, uvjerenja, certifikata i stručnih publikacija

722597

27.

Naknade za priređivanje igara na sreću

722598

28.

Mjesečna naknada za priređivanje igara na sreću klađenja (kladionice, automati, kasina, internet igre)

722599

29.

Naknade za priređivanje igara na sreću koji pripadaju Bud�etu Federacije Bosne i Hercegovine

722481

 
16.1.1.
Naknade i takse iz alineje 16.1. uplaćuju se u korist računa javnih prihoda bud�eta Federacije u cijelosti. 

16.1.2. Posebna naknada za izmirenje duga za isporuku prirodnog gasa uplaćuje se u skladu sa Odlukom o posebnoj taksi za izmirenje duga Ruskoj Federaciji za isporuku prirodnog gasa u periodu 1992-1995. godina ("Slu�bene novine Federacije BiH", br. 8/09, 28/09, 16/14 i 42/15).

16.1.3. Sredstva po osnovu federalne takse za korištenje autocesta (cestarina) i naknade za korištenje cestovnog zemljišta i obavljanje pratećih djelatnosti uz autoceste i brze ceste u Federaciji, utvrÄ‘enih Zakonom o cestama Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu�bene novine Federacije BiH", br. 12/10, 16/10-isp. i 66/13), koja slu�e za finansiranje odr�avanja, zaštite, obnove, rekonstrukcije i izgradnje javnih cesta (autoceste i brze ceste), uplaćuju se na račun Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. i to za:

- prihode pod rednim brojem 4. - Federalna taksa za korištenje autocesta (cestarina) na račun: 

 

Raiffeisen Bank d.d. BiH; broj: 161-020-00624702-32 

UniCredit Bank d.d.; broj: 338-690-22965654-22 

- prihode pod rednim brojem 13. - Naknade za korištenje cestovnog zemljišta i obavljanje pratećih djelatnosti uz autoceste i brze ceste u Federaciji na račun: 

Raiffeisen Bank d.d. BiH; broj: 161-020-00624701-35 

UniCredit Bank d.d. ; broj:338-690-22965645-49 

16.1.4. Taksa za uspostavu rezervi naftnih derivata, utvrđena je Zakonom o naftnim derivatima u Federaciji BiH ("Slu�bene novine Federacije BiH", broj 52/14), namjenski je prihod za finansiranje uspostavljanja rezervi naftnih derivata u Federaciji BiH i uplaćuje se na Račun javnih prihoda Bud�eta Federacije BiH.

 
Uplata se vrši na način propisan u poglavlju VII. NAÄŒIN UPLAĆIVANJA PRIHODA BUD�ETA I FONDOVA ovog Pravilnika, uz obavezno popunjavanje polja 14. Općina: gdje se upisuje šifra općine sjedišta pravnog lica ili fizičkog lica – poduzetnika i polja 15. Bud�etska organizacija: 1701001 u nalogu za plaćanje. 


Prijenos na poseban namjenski podračun Jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine, raspolaganje i namjena trošenja ovih sredstava vršit će se u skladu sa procedurama o otvaranju namjenskih podračuna, a u svrhe utvrÄ‘ene Zakonom o naftnim derivatima.

 
16.1.5. Prihodi pod rednim brojem 27. uplaćuju su u cijelosti na račun javnih prihoda bud�eta Federacije, sa kojeg se 50% sredstava rasporeÄ‘uje za finansiranje programa i projekata udru�enja graÄ‘ana i humanitarnih organizacija na način propisan članom 7. stav 3. tačka 2) do 5) Zakona o igrama na sreću ("Slu�bene novine Federacije BiH", br. 48/15 i 60/15). 


16.1.6. Mjesečna naknada za prireÄ‘ivanje igara na sreću utvrÄ‘ena čl. 52; 74. stav 3.; 92. stav 3.; 107. stav 2. i 119. stav 2. Zakona o igrama na sreću, uplaćuje su u cijelosti na račun javnih prihoda bud�eta Federacije, sa kojeg se 5% od ukupnog iznosa sredstava, po osnovu mjesečne naknade uplaćene od strane prireÄ‘ivača rasporeÄ‘uje za finansiranje programa i projekata udru�enja graÄ‘ana i humanitarnih organizacija na način propisan članom 7. stav 3. tačka 6) Zakona. 


Uplate ovih naknada vrše se na način propisan u poglavlju VII. NAÄŒIN UPLAĆIVANJA PRIHODA BUD�ETA I FONDOVA ovog Pravilnika, uz obavezno popunjavanje polja 14. Općina: gdje se upisuje šifra sjedišta prireÄ‘ivača, polja 15. Bud�etska organizacija: 1601001 u nalogu za plaćanje i polja 16. Poziv na broj: 9000000005, za uplate iz stava 1. 


16.1.7. Prihodi pod rednim brojem 29. utvrÄ‘eni Zakonom o igrama na sreću ("Slu�bene novine Federacije BiH", br. 48/15 i 60/15), član 52. stav 4., član 91. stav 1. tač. 3. i 4., član 92. stav 1., član 106. stav 3., član 107. stav 1. prihod su bud�eta Federacije Bosne i Hercegovine u cijelosti. 


16.2. Naknade za privremeno obustavljanje odr�avanja polaska ili reda vo�nje uplaćuju se na Račun javnih prihoda bud�eta Federacije, kantona i jedinica lokalne samouprave, zavisno koji organ provodi postupak, u skladu sa članom 8. Pravilnika o načinu, uslovima, postupku i kriterijima utvrÄ‘ivanja i trajanja privremenog obustavljanja odr�avanja polaska ili reda vo�nje uslijed više sile ili vanrednog slučaja ("Slu�bene novine Federacije BiH", broj 19/10) R.b.

NAZIV PRIHODA

VRSTA PRIHODA

1.

Naknade za privremeno obustavljanje odr�avanja polaska ili reda vo�nje

722564

 

16.3. Naknade i takse i prihodi od pru�anja javnih usluga 


R.b.

NAZIV PRIHODA

VRSTA PRIHODA

1.

Kantonalne administrativne takse

722121

2.

Kantonalne sudske takse

722221

3.

Kantonalne komunalne takse

722311

4.

Kantonalne naknade

722421

5.

Naknada za korištenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe

722422

6.

Prihodi po osnovu "Dječije nedjelje"

722425

7.

Naknada za troškove smještaja korisnika u ustanove socijalne zaštite

722426

8.

Naknada za parkirališta

722427

9.

Ostale kantonalne naknade

722429

 

Ovi prihodi uplaćuju se na račun javnih prihoda kantonalnog bud�eta, navedenog u prilo�enoj listi, koja je sastavni dio Pravilnika. 

Prihodi pod rednim brojem 8. uplaćuju se u skladu sa propisima Kantona Sarajevo na račun javnih prihoda Kantona Sarajevo. 


16.4. Federalna naknada za uvjerenje o veterinarsko-zdravstvenom stanju �ivotinja iz uvoza 


R.b.

NAZIV PRIHODA

VRSTA PRIHODA

1.

Federalna naknada za uvjerenje o veterinarsko-zdravstvenom stanju �ivotinja iz uvoza

722511

 
Prihod po osnovu naknade za uvjerenje o veterinarsko - zdravstvenom stanju �ivotinja, koja se odnosi na veterinarsko - zdravstvene preglede i kontrolu �ivotinja iz uvoza, koju obavlja kantonalna veterinarska inspekcija u objektima za klanje i objektima za obavljanje karantena uvezenih �ivotinja prilikom istovara �ivotinja uplaćuje se u cijelosti na račun javnih prihoda kantonalnog bud�eta, kojem teritorijalno pripada kantonalna veterinarska inspekcija, koja je izdala uvjerenje. Kantonalni trezor u skladu sa članom 8. Pravilnika o visini i načinu raspodjele naknada za svjedod�bu o zdravstvenom stanju �ivotinja ("Slu�bene novine Federacije BiH", broj 55/12) rasporeÄ‘uje 20% ovih sredstava bud�etu Federacije, a 80% kantonalnom bud�etu. 

Prihodi od naknada iz čl. 3., 6. i 7. Pravilnika o visini i načinu raspodjele naknada za svjedod�bu o zdravstvenom stanju �ivotinja ("Slu�bene novine Federacije BiH", broj 55/12) u cijelosti se uplaćuju na račun veterinarske organizacije, koja je izdala svjedod�bu, izvršila pregled i kontrolu prilikom utovara, odnosno izdala potvrdu o zdravstvenom stanju �ivotinje.

 

16.5. Federalna naknada za izvršene veterinarsko - zdravstvene preglede i kontrolu u zemlji 


     R.b.

NAZIV PRIHODA

VRSTA PRIHODA

1.

Federalna naknada za izvršene veterinarsko -zdravstvene preglede i kontrolu u zemlji

722514

 

Naknada za izvršene veterinarsko - zdravstvene preglede i kontrolu u zemlji, kad veterinarsko - zdravstveni pregled i kontrolu obavljaju nadle�ni kantonalni veterinarski inspektori je u skladu sa Pravilnikom o visini naknade i načinu raspodjele sredstava za obavljene veterinarsko-zdravstvene preglede i kontrolu na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu�bene novine Federacije BiH", br. 51/11 i 55/12) prihod bud�eta Federacije i bud�eta kantona. 

Ovu naknadu pravna ili fizička lica uplaćuju u cijelosti na račun javnih prihoda kantonalnog bud�eta, kojem teritorijalno pripada kantonalna veterinarska inspekcija, koja je izvršila pregled i kontrolu. Kantonalni trezor rasporeÄ‘uje 20% ovih sredstava bud�etu Federacije, a 80% kantonalnom bud�etu. 

Prihod od naknade za izvršene veterinarsko - zdravstvene preglede i kontrolu u zemlji kad veterinarsko - zdravstveni pregled i kontrolu obavljaju veterinari iz veterinarskih organizacija uplaćuju se u cijelosti na račun ovlaštene veterinarske organizacije. 

16.6. Ovi prihodi uplaćuju se u skladu sa Odlukom o naknadama za korištenje podataka premjera i katastra ("Slu�bene novine Federacije BiH", broj 49/15) i Odlukom o naknadama za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra ("Slu�bene novine Federacije BiH", broj 49/15). 

 

R.b.

NAZIV PRIHODA

VRSTA PRIHODA

1.

Naknada za korištenje podataka izmjere katastra

722515

2.

Naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra

722516

 

16.7.
Ovi prihodi uplaćuju se u skladu sa Pravilnikom o naknadama za tehnički pregled vozila i drugim poslovima koji se obavljaju u stanicama za tehnički pregled ("Slu�bene novine Federacije BiH", br. 51/06, 26/07 i 4/10). 

 

R.b.

NAZIV PRIHODA

VRSTA PRIHODA

1.

Naknada za tehnički pregled vozila koja pripada bud�etu Federacije

722416

2.

Naknada za tehnički pregled vozila koja pripada kantonima

722424

 

17. Općinske naknade i takse 

17.1. Ovi prihodi uplaćuju se na račun javnih prihoda općinskog bud�eta u poslovnoj banci. Broj bankovnog računa svake općine je sastavni dio ovog Pravilnika. R.b.

NAZIV PRIHODA

VRSTA PRIHODA

1.

Općinske administrativne takse

722131

2.

Takse za dr�anje pasa

722132

3.

Takse za ovjeravanje dokumenata

722133

4.

Takse za vjenčanja i druge civilne registracije

722134

5.

Druge općinske administrativne takse

722135

6.

Općinske sudske takse

722231

7.

Općinske komunalne takse

722321

8.

Općinske komunalne naknade za istaknutu firmu

722322

9.

Ostale općinske komunalne naknade i takse

722329

 

17.2. Općinske naknade za zemljište i izgradnju 

 R.b.

NAZIV PRIHODA

VRSTA PRIHODA

1.

Naknada za dodijeljeno zemljište

722431

2.

Naknada za osiguranje od po�ara

722432

3.

Naknada za ureÄ‘enje graÄ‘evinskog zemljišta

722433

4.

Naknada za korištenje graÄ‘evinskog zemljišta

722434

5.

Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti - Renta

722435

6.

Naknada po osnovu tehničkog pregleda građevina

722436

7.

Naknada za postupak legalizacije javnih površina i graÄ‘evina

722437

 
Ovi prihodi uplaćuju se na račune javnih prihoda općinskih bud�eta, koji je sastavni dio ovog Pravilnika. 

 

      R.b.

NAZIV PRIHODA

VRSTA PRIHODA

1.

Naknada za zauzimanje javnih površina

722461

2.

Naknade i kazne za parkiranje

722462

3.

Naknade za zakup javnih površina od kafea, restorana, kioska i pijaca

722463

4.

Naknade za skladištenje graÄ‘evinskih materijala, kampinga, pristaništa i javnih manifestacija

722464

5.

Naknade za reklame postavljene na javnim površinama

722465

 

17.3. Naknade za zauzimanje javnih površina 

Ovi prihodi uplaćuju se na račune javnih prihoda općinskih bud�eta, koji su sastavni dio ovog Pravilnika. 


17.4. Ostale naknade 


 R.b.

NAZIV PRIHODA

VRSTA PRIHODA

1.

Općinske komunalne naknade u skladu sa kantonalnim propisima za posebne namjene

722441

2.

Naknada za izgradnju i odr�avanje javnih skloništa

722442

3.

Naknada za korištenje hidroakumulacionog objekta izgraÄ‘enog na potopljenom području

722443

4.

Naknada za prihode ostvarene radom termoelektrana

722444

5.

Ostale općinske naknade

722449

 
Ovi prihodi uplaćuju se na račune javnih prihoda općinskih bud�eta, koji su sastavni dio ovog Pravilnika.

18. Posebne naknade 

18.1. Prihodi od vodnih naknada i zaostale obaveze po osnovu posebnih vodnih naknada 

18.1.1. Prihodi od vodnih naknada

R.b.

NAZIV PRIHODA

VRSTA PRIHODA

1.

Posebna vodna naknada za zaštitu voda za transportna sredstva koja za pogon koriste naftu ili naftne derivate

722521

2.

Posebna vodna naknada za zaštitu voda (ispuštanje otpadnih voda, uzgoj ribe, upotrebu vještačkih Ä‘ubriva

i hemikalija za zaštitu bilja)

722522

3.

Posebna vodna naknada za korištenje površinskih i podzemnih voda za javno vodosnabdijevanje

722523

4.

Posebna vodna naknada za korištenje površinskih i podzemnih voda, za flaširanje vode i mineralne vode,

za uzgoj ribe u ribnjacima, za navodnjavanje i druge namjene

722524

5.

Posebna vodna naknada za korištenje površinskih i podzemnih voda za industrijske procese,

uključujući i termoelektrane

722525

6.

Posebna vodna naknada za korištenje vode za proizvodnju električne energije u hidroelektranama

722526

7.

Posebna vodna naknada za vađenje materijala iz vodotoka

722527

8.

Posebna vodna naknada za zaštitu od poplava

722528

9.

Opća vodna naknada

722529

10.

Prihodi od zakupa javnog vodnog dobra na površinskim vodama I kategorije

721225

11.

Prihodi od zakupa javnog vodnog dobra na površinskim vodama II kategorije

721226

 

Prihodi od vodnih naknada, utvrÄ‘eni Zakonom o vodama ("Slu�bene novine Federacije BiH", broj 70/06) uplaćuju se i rasporeÄ‘uju na račun javnih prihoda kantonalnih bud�eta, koji su sastavni dio ovog Pravilnika. 

Kantonalni trezor rasporeÄ‘uje 40% ovog prihoda "Agenciji za vodno područje rijeke Save", odnosno "Agenciji za vodno područje Jadranskog mora", kantonalnom bud�etu 45% i Fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine 15%, osim prihoda od zakupa javnog vodnog dobra na površinskim vodama II kategorije (vrsta prihoda: 721226), koji se u cijelosti rasporeÄ‘uju kantonalnom bud�etu. Pripadnost prihoda agencijama za vode po općinama utvrÄ‘ena je Odlukom o granicama riječnih bazena i vodnih područja na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu�bene novine Federacije BiH", broj 41/07).


Brojevi računa Agencija za vode: 
 

a) Agencija za vodno područje rijeke Save 

 

1. Vakufska banka d.d. Sarajevo

broj:160-200-00216791-35;

2. INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH

broj:154-001-20001331-80;

3. Bor banka d.d. Sarajevo

broj:182-000-00001339-44

 

b) Agencija za vodno područje Jadranskog mora 

 

1. UniCredit Bank d.d.

broj: 338-100-22003965-22

 


c) Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine 

1. Union banka d.d. Sarajevo

broj: 102-050-00000976-77


 

18.1.2. Zaostale obaveze po osnovu posebnih vodnih naknada 


R.b.

NAZIV PRIHODA

VRSTAPRIHODA

1.

Uplate zaostalih obaveza po osnovu posebnih vodnih naknada

777776

 

Zaostale obaveze po osnovu posebnih vodnih naknada, koje su se prikupljale i rasporeÄ‘ivale prema ranijem Zakonu o vodama ("Slu�bene novine Federacije BiH", broj 18/98), uplaćuju se i rasporeÄ‘uju po propisima koji su bili na snazi u vrijeme nastanka obaveze. 

 

18.2. Cestovne naknade 

 R.b.

NAZIV PRIHODA

VRSTA PRIHODA

1.

Naknada za vanrednu upotrebu inostranih motornih i priključnih vozila

722534

2.

Posebna naknada za slu�bu "Pomoć – informacije na cestama"

722535

3.

Naknada za vanrednu upotrebu motornih i priključnih vozila u zemlji

722536

4.

Naknade za ceste što se plaćaju za vanrednu upotrebu javnih cesta zbog opterećenja i učestalosti vozila (vanredni prijevoz)

722537

5.

Naknada za korištenje cestovnog zemljišta

722538

6.

Naknada za postavljanje reklamnih panoa

722539

7.

Ostale naknade za ceste po posebnim propisima

722565

 

18.2.1. Ovi prihodi se uplaćuju u skladu sa Zakonom o cestama Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu�bene novine Federacije BiH", br. 12/10, 16/10-isp i 66/13) i drugim aktima, kojima je propisan način njihove uplate, na račun Direkcije cesta Federacije BiH, otvoren kod:

INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH; broj: 154-001-20002139-81 

18.2.2. Finansijska sredstva iz alineje 18.2. u skladu sa članom 93. stav 6. Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine pripadaju kantonalnim organima za ceste u dijelu koji se odnosi na regionalne ceste, općinskom, odnosno gradskom organu u dijelu koji se odnosi na lokalne ceste i ulice u gradovima i uplaćuju na račune nadle�nih kantonalnih organa za ceste, čiji brojevi računa su sastavni dio ovog Pravilnika i na račune nadle�nog općinskog odnosno gradskog organa. 

 

18.2.3. Do formiranja nadle�nih kantonalnih organa za ceste, sredstva se uplaćuju na račun javnih prihoda kantonalnog bud�eta. 18.3. Prihodi od posebnih naknada za ceste 

R.b.

NAZIV PRIHODA

VRSTA PRIHODA

1.

Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih lica

722531

2.

Naknada za upotrebu cesta za vozila građana

722532

 
Prihodi od posebnih naknada za ceste uplaćuju se: 

- jednim nalogom u visini 40% od ukupne obaveze na račun Direkcije cesta Federacije BiH, otvoren kod: 

Raiffeisen Bank d.d. BiH; broj: 161-000-00284400-23 

- jednim nalogom u visini od 60% ukupne obaveze na račune kantonalnih organa za ceste Kantonalni organi za ceste usmjeravaju 42% sredstava na račun općinskih organa, što čini 25% ukupnih sredstava od naknada za ceste. 

 

Do formiranja nadle�nih kantonalnih organa za ceste, 60% ukupne obaveze uplaćuje se na račun javnih prihoda kantonalnog bud�eta.

 

18.4. Naknade za korištenje, zaštitu i unapreÄ‘enje šuma 

   R.b.

NAZIV PRIHODA

VRSTA PRIHODA

1.

Naknada za opće korisne funkcije šuma

722451

2.

Naknada za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama

722452

3.

Naknada za izdvajanje iz šumsko-privrednog područja

722453

4.

Naknada za korištenje dr�avnih šuma

722454

5.

Naknada u postupku promjene namjene šumskog zemljišta (krčenje šuma)

722455

6.

Naknada po osnovu prava slu�nosti dr�avnog šumskog zemljišta

722456

7.

Naknada po osnovu zakupa dr�avnog šumskog zemljišta

722457

8.

Naknada za eksproprisano dr�avno šumsko zemljište

722458

    9.

Ostali prihodi za korištenje, zaštitu i unapreÄ‘enje šuma

722459

 

18.4.1. Prihodi od naknada za opće korisne funkcije šuma, naknada za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama, naknada za izdvajanje iz šumsko - privrednog područja, naknade za korištenje dr�avnih šuma, naknada u postupku promjene namjene šumskog zemljišta (krčenje šuma), naknada po osnovu prava slu�nosti dr�avnog šumskog zemljišta, naknada po osnovu zakupa dr�avnog šumskog zemljišta, naknada za eksproprisano dr�avno šumsko zemljište i ostali prihodi za korištenje, zaštitu i unapreÄ‘enje šuma, koji nisu uplaćeni po osnovu obaveza nastalih u vrijeme va�enja Uredbe o šumama ("Slu�bene novine Federacije BiH", br. 83/09, 26/10, 33/10, 38/10 i 60/11) uplaćuju se, obračunavaju i koriste po propisima, koji su va�ili do dana prestanka primjene Uredbe o šumama, na način propisan u alineji 18.4.2. do 18.4.8.

Prihodi od naknada po osnovu prava slu�nosti dr�avnog šumskog zemljišta i naknada po osnovu zakupa dr�avnog šumskog zemljišta nastalih po osnovu ugovora zaključenih u vrijeme va�enja Uredbe o šumama obračunavaju se, uplaćuju i koriste na način propisan alinejom 18.4.6.

 Prihodi od naknada za eksproprisano dr�avno šumsko zemljište i ostali prihodi za korištenje, zaštitu i unapreÄ‘enje šuma, koji se uplaćuju po osnovu drugih propisa, obračunavaju se, uplaćuju i koriste na način propisan alinejom 18.4.7. i 18.4.8.

18.4.2. Naknadu za opće korisne funkcije šuma, obveznik uplate, pravno lice, koje je registrovano za obavljanje djelatnosti na teritoriji Federacije, kao i dijelovi pravnih lica čije je sjedište van teritorije Federacije, a obavljaju djelatnost na teritoriji Federacije, uplaćuje u visini od 0,07% od ukupno ostvarenog prihoda na dva odvojena naloga i to: 

 - jednim nalogom 20% sredstava na račun javnih prihoda bud�eta Federacije i 

- jednim nalogom 80% sredstava na račun javnih prihoda kantonalnih bud�eta navedenih u prilo�enoj listi, koja je sastavni dio ovog Pravilnika.

 Platni nalog popunjen za uplatu ovih naknada treba da sadr�i trocifrenu šifru općine, upisanu prema sjedištu obveznika, odnosno mjestu poslovne jedinice u kojoj je prihod ostvaren. 

18.4.3. Naknadu za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama podnosilac zahtjeva, fizičko ili pravno lice, uplaćuje prema mjestu nastanka obaveze plaćanja u cijelosti na propisan račun javnih prihoda bud�eta kantona. Platni nalog popunjen za uplatu ove naknade treba da sadr�i trocifrenu šifru općine, upisanu prema mjestu gdje se nalazi šuma i šumsko zemljište za koje se sklapa ugovor o obavljanju stručnih poslova.

18.4.4. Naknadu za izdvajanje iz šumsko - privrednog područja, naknadu u postupku promjene namjene šumskog zemljišta, obveznik uplaćuje na dva odvojena naloga u omjeru 40% sredstava na račun javnih prihoda bud�eta Federacije i 60% sredstava na račun javnih prihoda bud�eta kantona.

Platni nalog popunjen za uplatu naknade za izdvajanje iz šumsko - privrednog područja treba da sadr�i trocifrenu šifru općine, upisanu prema mjestu na čijem je području izvršeno izdvajanje iz šumsko - privrednog područja.

Platni nalog popunjen za uplatu naknade u postupku promjene namjene šumskog zemljišta treba da sadr�i trocifrenu šifru općine, upisanu prema mjestu na kojem se nalazi nekretnina na kojoj se vrši promjena namjene šumskog zemljišta.

18.4.5. Naknadu za korištenje dr�avnih šuma obveznik uplate, kantonalna šumsko - privredna društva, uplaćuje prema općini gdje se nalazi šuma u kojoj je izvršena sječa, odnosno u kojoj su prikupljani nedrvni šumski proizvodi u visini od 7% od ostvarenog prihoda od drveta i prihoda ostvarenog od nedrvnih šumskih proizvoda, na tri odvojena platna naloga i to: 1% na račun javnih prihoda bud�eta Federacije, 1% na račun javnih prihoda bud�eta kantona i 5% na račun javnih prihoda bud�eta općine na čijoj teritoriji je prihod ostvaren.

18.4.6. Naknadu po osnovu prava slu�nosti dr�avnog šumskog zemljišta i naknadu po osnovu zakupa dr�avnog šumskog zemljišta, obveznik uplaćuje u visini naknade, koja se utvrÄ‘uje u skladu sa posebnim propisom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i to u cijelosti na račun javnih prihoda bud�eta Federacije prema mjestu na kojem se nalazi nekretnina na kojoj se vrši uspostava po osnovu prava slu�nosti, odnosno zakupa dr�avnog šumskog zemljišta. 

18.4.7. Naknadu za eksproprisano dr�avno šumsko zemljište obveznik, korisnik eksproprijacije, uplaćuje prema općini na čijem području se vrši eksproprijacija, a u visini koja se utvrÄ‘uje u skladu sa Zakonom o eksproprijaciji ("Slu�bene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10 i 25/12) i to u cijelosti na račun javnih prihoda bud�eta Federacije. 

18.4.8. Ostali prihodi za korištenje, zaštitu i unapreÄ‘enje šuma uplaćuju se u skladu sa Uredbom o šumama na račun javnih prihoda bud�eta Federacije i račun javnih prihoda bud�eta kantona, a u zavisnosti od toga čiji su to prihodi. 

18.4.9. Planiranje, prikupljanje, evidentiranje, raspolaganje i namjena trošenja sredstava za prihode iz tabelarnog pregleda pod red.br. od 1. do 5. i 9. vršit će se u skladu sa procedurama o otvaranju namjenskih podračuna u okviru Jedinstvenog računa trezora, a u svrhe utvrÄ‘ene Uredbom o šumama.  

18.5. Zaostale obaveze po osnovu naknada za korištenje šuma 

Obaveze po osnovu naknada za korištenje opće korisnih funkcija šuma, sredstava za proširenu biološku reprodukciju šuma, naknada za krčenje šuma, naknada za ograničenje korištenja šuma, sredstava za jednostavnu biološku reprodukciju šuma i sredstava na promet šuma, koje su nastale do dana prestanka primjene Zakona o šumama ("Slu�bene novine Federacije BiH", br. 20/02, 29/03 i 37/04) uplaćuju se i rasporeÄ‘uju na način i po propisima koji su va�ili do dana prestanka primjene tog Zakona.

  R.b.

NAZIV PRIHODA

VRSTA PRIHODA

1.

Naknada za korištenje opće korisnih funkcija šuma

722541

2.

Sredstva za proširenu biološku reprodukciju šuma

722542

3.

Naknada za krčenje šuma

722543

4.

Naknada za ograničenje korištenja šuma

722544

5.

Sredstva za jednostavnu biološku reprodukciju šuma

722545

6.

Sredstva na promet šuma

722546

 

18.6. Naknade za korištenje, zaštitu i unapreÄ‘enje šuma utvrÄ‘ene kantonalnim propisima 

  R.b.

NAZIV PRIHODA

VRSTA PRIHODA

1.

Naknada za opće korisne funkcije šuma utvrÄ‘ena kantonalnim propisima

722471

2.

Naknada za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama utvrÄ‘ena kantonalnim propisima

722472

3.

Naknada za izdvajanje iz šumsko-privrednog područja utvrÄ‘ena kantonalnim propisima

722473

     4.

Naknada za korištenje dr�avnih šuma utvrÄ‘ena kantonalnim propisima

722474

     5.

Naknada u postupku promjene namjene šumskog zemljišta (krčenje šuma) utvrÄ‘ena kantonalnim propisima

722475

     6.

Naknada po osnovu prava slu�nosti dr�avnog šumskog zemljišta utvrÄ‘ena kantonalnim propisima

722476

     7.

Naknada po osnovu zakupa dr�avnog šumskog zemljišta utvrÄ‘ena kantonalnim propisima

722477

     8.

Ostali prihodi za korištenje, zaštitu i unapreÄ‘enje šuma utvrÄ‘eni kantonalnim propisima

722479

 
Ovi prihodi uplaćuju se u skladu sa kantonalnim propisima u korist računa javnih prihoda kantonalnog bud�eta, navedenih u prilo�enoj listi, koja je sastavni dio ovog Pravilnika. Kantonalni trezor ove prihode rasporeÄ‘uje kantonalnim i općinskim bud�etima u omjeru i na način utvrÄ‘en kantonalnim Zakonom o šumama. 

Uplata ovih prihoda vršit će se na gore propisan način do donošenja propisa o korištenju, zaštiti i unapreÄ‘enju šuma na nivou Federacije, te usklaÄ‘ivanja kantonalnih propisa sa propisima na nivou Federacije. 

18.7. Naknade za zaštitu okoliša 

     R.b.

NAZIV PRIHODA

VRSTA PRIHODA

1.

Naknada zagaÄ‘ivača okoliša pravnih lica

722551

2.

Naknada zagaÄ‘ivača okoliša fizičkih lica

722552

3.

Naknada korisnika okoliša pravnih lica

722553

4.

Naknada korisnika okoliša fizičkih lica

722554

5.

Posebne naknade za okoliš koje plaćaju pravna lica pri svakoj registraciji motornih vozila

722555

6.

Posebne naknade za okoliš koje plaćaju fizička lica pri svakoj registraciji motornih vozila

722556

7.

Posebne naknade za okoliš

722557

8.

Opće naknade za okoliš

722558

 

18.8. Naknade iz alineje 18.7. pod red. br. 1. do 6. uplaćuju se na račune Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine, prema sjedištu pravnog lica, odnosno prebivališta fizičkog lica. 

Prihodi pod red. br. 1. i 2. uplaćuju se na Depozitni račun Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za uplatu naknada zagaÄ‘ivača zraka 

 

Union banka d.d. Sarajevo;  broj: 102-050-00000978-71 

izuzev za uplate naknada za plastične kese tregerice regulisane Uredbom o naknadama za plastične kese tregerice ("Slu�bene novine Federacije biH, broj: 9/14), čija uplata se vrši na račun Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine 

 

Union banka d.d. Sarajevo;  broj: 102-050-00001070-86 

Prihodi pod red. br. 5. i 6. uplaćuju se na Depozitni račun Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za uplate naknade za okoliš koja se plaća pri registraciji motornih vozila

 

Union banka d.d. Sarajevo;  broj: 102-050-00000977-74 

Prihodi pod red. br. 7. do 8. uplaćuju se na račune Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine i to: 

- Depozitni račun za prikupljanje naknada za upravljanje otpadom od električnih i elektronskih proizvoda 

Union banka d.d. Sarajevo;  broj: 102-050-00001003-93 

- Depozitni račun za prikupljanje naknade za upravljanje ambala�om i ambala�nim otpadom 

 

Union banka d.d. Sarajevo;  broj: 102-050-00001002-96 

18.9. Naknade iz alineje 18.7. pod red. br. od 1. do 6. rasporeÄ‘ivat će se srazmjerno prikupljenim prihodima iz svakog kantona posebno, u sljedećem omjeru: 


- 30% Fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine i 

- 70% kantonalnim fondovima za zaštitu okoliša 

Ukoliko nisu uspostavljeni kantonalni fondovi za zaštitu okoliša sredstva će se rasporeÄ‘ivati bud�etima kantona.

 
Do donošenja provedbenih propisa o načinu odreÄ‘ivanja i visini naknade za zaštitu okoliša, utvrÄ‘enih Zakonom o Fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu�bene novine Federacije BiH", broj 33/03), uplata naknada će se vršiti po kantonalnim propisima, izuzev za naknade pod red. br. 1. i 2. čija je visina i način plaćanja propisana Uredbom o vrstama naknada i kriterijima za obračun naknada za zagaÄ‘ivače zraka ("Slu�bene novine Federacije BiH", broj 66/11) i naknade pod red. br. 5. i 6. za koje je visina i način plaćanja propisana Uredbom o posebnim naknadama za okoliš koje se plaćaju pri registraciji motornih vozila ("Slu�bene novine Federacije BiH", br. 14/11 i 26/11).

 

18.10. Prihodi pod red. br. 7. i 8., koji su ustanovljeni Zakonom o upravljanju otpadom ("Slu�bene novine Federacije BiH", br. 33/03 i 72/09), obračunavaju se i uplaćuju prema Pravilniku o upravljanju ambala�om i ambala�nim otpadom ("Slu�bene novine Federacije BiH", broj: 88/11) i Pravilnikom o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda ("Slu�bene novine Federacije BiH", broj 87/12), a na osnovu rješenja kojeg donosi Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine. 

18.11. Ovi prihodi uplaćuju se u skladu sa Odlukom o visini naknade za sigurnost plovidbe, koju plaćaju inostrana plovila u teritorijalnim vodama Bosne i Hercegovine ("Slu�bene novine Federacije BiH", broj 44/07), na račun javnih prihoda bud�eta Federacije. 

 

R.b.

NAZIV PRIHODA

VRSTA PRIHODA

1.

Naknada za sigurnost plovidbe koju plaćaju inostrana plovila i naknada za odobrenje za plovidbu inostranih plovila u teritorijalnim vodama Bosne i Hercegovine

722519

 

18.12. Prilikom uplate sredstava od naknade za sigurnost plovidbe koju plaćaju inostrana plovila u teritorijalnim vodama Bosne i Hercegovine i naknada za odobrenje za plovidbu inostranih plovila u teritorijalnim vodama Bosne i Hercegovine, uplatilac naknade u polje broj 9. Identifikacioni broj poreznog obveznika i polje broj 14. Općina, u nalogu za plaćanje upisuje nule, dok polje broj 16. Poziv na broj, ne popunjava, s tim da je obavezan u polju broj 2. Svrha doznake, pored svrhe uplate upisati i oznaku registarskog broja plovila za koje se plaća ova naknada.

18.12. Prilikom uplate sredstava od naknade za sigurnost plovidbe koju plaćaju inostrana plovila u teritorijalnim vodama Bosne i Hercegovine i naknada za odobrenje za plovidbu inostranih plovila u teritorijalnim vodama Bosne i Hercegovine, uplatilac naknade u polje broj 9. Identifikacioni broj poreznog obveznika i polje broj 14. Općina, u nalogu za plaćanje upisuje nule, dok polje broj 16. Poziv na broj, ne popunjava, s tim da je obavezan u polju broj 2. Svrha doznake, pored svrhe uplate upisati i oznaku registarskog broja plovila za koje se plaća ova naknada. 

 

18.13. Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 

  R.b.

NAZIV PRIHODA

VRSTA PRIHODA

1.

Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto plaća

722581

2.

Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto primitaka po osnovu druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada

722582

3.

Naknada za vatrogasne jedinice iz premije osiguranja imovine od po�ara i prirodnih sila

722583

4.

Naknada iz funkcionalne premije osiguranja motornih vozila za vatrogasne jedinice

722584

5.

Naknada za zajedničke profesionalne vatrogasne jedinice iz premije osiguranja imovine od po�ara i prirodnih sila

722585

      6.

Naknada za zajedničke profesionalne vatrogasne jedinice iz funkcionalne premije osiguranja motornih vozila

722586

 

Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća uplaćuju se na račun javnih prihoda bud�eta kantona prema prilo�enoj listi, koja je sastavni dio ovog Pravilnika. Kantonalni trezor rasporeÄ‘uje 15% ovog prihoda na račun bud�eta Federacije, 25% na račun kantonalnog bud�eta i 60% na račun bud�eta općine u kojoj su ta sredstva ostvarena. 

Prihodi pod red. br. od 3. do 6. koji su propisani Zakonom o zaštiti od po�ara i vatrogastvu ("Slu�bene novine Federacije BiH", broj 64/09), uplaćuju se prema sjedištu pravnog lica, odnosno sjedištu poslovne jedinice pravnog lica preko koje je premija realizirana i to na sljedeći način:

 - naknade pod red. br. 3. i 4. uplaćuju se na račun javnih prihoda bud�eta kantona u cjelokupnom iznosu. Kantonalni trezor rasporeÄ‘uje 10% sredstava na račun javnih prihoda bud�eta Federacije, 20% sredstava na račun javnih prihoda bud�eta kantona i 70% sredstava na račune javnih prihoda općina i gradova u kojima su ta sredstva ostvarena. 

- naknade pod red. br. 5. i 6. uplaćuju se u cjelokupnom iznosu na račun javnih prihoda bud�eta kantona, koji doznačeni iznos rasporeÄ‘uje bud�etu Federacije u iznosu od 5% sredstava, a bud�etima kantona 95% sredstava. 

Daljnja raspodjela sredstava unutar kantona i općina vršit će se u skladu sa Zakonom o zaštiti od po�ara i vatrogastvu.

 Raspodjela i namjena trošenja sredstava vršit će se u skladu sa procedurama o otvaranju namjenskih podračuna, a u svrhe utvrÄ‘ene Zakonom o zaštiti od po�ara i vatrogastvu. 

 

18.14. Naknade po posebnim propisima i ostale naknade 

     R.b.

NAZIV PRIHODA

VRSTA PRIHODA

      1.

Prihodi Crvenog kri�a/Crvenog krsta od naknada organiziranja manifestacija Crvenog kri�a/krsta "Tjedan/Nedjelja Crvenog kri�a" i "Tjedan/Nedjelja borbe protiv tuberkuloze"

722561

      2.

Sredstva po osnovu nagradnih natječaja i nagradnih igara

722566

      3.

Članarine obrtničkim komorama

722567

      4.

Sredstva za poticanje rehabilitacije i zapošljavanja lica sa invaliditetom koja plaćaju subjekti u dr�avnim organima

722568

      5.

Sredstva za poticanje rehabilitacije i zapošljavanja lica sa invaliditetom koja plaćaju privredni i drugi subjekti

722569

 
18.14.1.
Prihodi Crvenog kri�a/Crvenog krsta od organizacije manifestacija Crvenog kri�a/krsta "Tjedan/Nedjelja Crvenog kri�a" i "Tjedan/Nedjelja borbe protiv tuberkuloze" u skladu sa Zakonom o Crvenom kri�u/krstu Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu�bene novine Federacije BiH", broj: 28/06) uplaćuju se na račun organizacije Crvenog kri�a/Crvenog krsta, u općini gdje su ta sredstva prikupljena. 

18.14.2. Sredstva ostvarena po osnovu nagradnih natječaja i nagradnih igara, koje prireÄ‘uju pravna lica uplaćuju se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću ("Slu�bene novine Federacije BiH", br. 48/15 i 60/15) na način da se unaprijed uplati 6% od ukupne vrijednosti fonda i to ravnomjerno na sljedeće račune udru�enja/humanitarnih organizacija: 


- Račun Crvenog kri�a/Crvenog krsta Federacije Bosne i Hercegovine, otvoren kod: 

Raiffeisen Bank d.d. BiH; broj: 161-000-00008500-22 

- Račun Humanitarno pastoralne organizacije "CARITAS VRHBOSANSKE NADBISKUPIJE" ("CUNS"), otvoren kod

INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH; broj: 154-999-50000958-16 

- Račun Humanitarne organizacije "MERHAMET" ("MERHAMET" MDD), otvoren kod: 

Vakufska banka d.d. Sarajevo; broj: 160-200-55000332-04 

- Račun Srpskog humanitarnog udru�enja "DOBROTVOR" (SHU "DOBROTVOR"), otvoren kod: 

Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo; broj: 101-101-00002251-73 

18.14.3. Plaćanje članarine obrtničkim komorama vrši se prema Zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima ("Slu�bene novine Federacije BiH", br. 35/09 i 42/11) i Pravilniku o visini, raspodjeli i načinu uplate članarine obrtnika i lica koje obavljaju srodne djelatnosti ("Slu�bene novine Federacije BiH", broj 52/10).

 
18.14.4. Sredstva pod red. br. 4. i 5. iz tabelarnog pregleda alineje 18.14., uplaćuju se u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju lica sa invaliditetom ("Slu�bene novine Federacije BiH", broj 9/10), na račun Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom, koji je sastavni dio Pravilnika.

 

18.15. Prihod od članarine u turističkim zajednicama i od boravišne takse 

     R.b.

NAZIV PRIHODA

VRSTA PRIHODA

   1.

Članarine turističkih zajednica

722592

   2.

Boravišna taksa

722593

 

18.15.1.
Prihod od članarine u turističkim zajednicama uplaćuje se na dva odvojena platna naloga i to: 80% prihoda na račun turističke zajednice kantona i 20% na račun Turističke zajednice Federacije Bosne i Hercegovine. 

Obaveze plaćanja članarine u turističkim zajednicama uplaćuju se u skladu sa Uredbom o članarinama u turističkim zajednicama ("Slu�bene novine Federacije BiH", br. 18/09 i 4/12), koje su va�ile do prestanka primjene Uredbe. 

18.15.2. Prihod od boravišnih taksi uplaćuje se jednim nalogom u visini od 100% ukupne obaveze na račun turističke zajednice kantona. Kantonalna turistička zajednica usmjerava 20% sredstava na račun Turističke zajednice Federacije Bosne i Hercegovine. Obaveze plaćanja boravišne takse uplaćuju se u skladu sa Uredbom o boravišnoj taksi ("Slu�bene novine Federacije BiH", broj: 18/09).

19. Ostali neporezni prihodi 

19.1. Neporezni prihodi uplaćuju se na račun javnih prihoda federalnog, kantonalnog i općinskog bud�eta i vanbud�etskih fondova, kao i ostalih korisnika javnih prihoda, otvorenog u poslovnim bankama u zavisnosti za koji su nivo vlasti namijenjeni.

 

19.1.1. Prihodi od finansijske i nematerijalne imovine 

R.b.

NAZIV PRIHODA

VRSTA PRIHODA

1.

Prihodi od dividendi i udjela u profitu u dr�avnim preduzećima i finansijskim institucijama

721111

2.

Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa

721112

3.

Prihod od finansijske i nefinansijske imovine – od Civilne avijacije

721113

4.

Prihodi od davanja prava patenata i autorskih prava

721114

5.

Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine

721119

6.

Povrat anuiteta od krajnjih korisnika za otplatu kredita

721192

7.

Prihodi od mjesečne naknade ostvarene priređivanjem klasičnih igara na sreću iz prometa Lutrije BiH

721231

8.

Prihodi ostvareni prodajom stanova

721232

9.

Prihodi od prodaje stanova koji su u vlasništvu nadle�nih nivoa vlasti

721233

10.

Ostali prihodi od imovine

721239

 

Prihodi pod rednim brojem 7., utvrÄ‘eni Zakonom o igrama na sreću ("Slu�bene novine Federacije BiH", br. 48/15 i 60/15), član 6. stav 1. i član 119. stav 1., uplaćuju se na račun javnih prihoda bud�eta Federacije BiH, sa kojeg se 50% sredstava rasporeÄ‘uje na način propisan članom 7. stav 3. tačka 1) Zakona o igrama na sreću. 


Prihodi pod red. br. 8. i 9. odnose se na uplatu sredstava ostvarenih prodajom stanova u skladu sa članom 13. Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova ("Slu�bene novine Federacije BiH", br. 28/05 i 2/08). 

19.1.2. Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine 

      R.b.

NAZIV PRIHODA

VRSTA PRIHODA

  1.

Prihodi od kamate za depozite u banci

721211

  2.

Prihodi od GSM licence

721214

  3.

Prihod po osnovu kamata na investirana javna sredstva

721215

  4.

Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine

721219


Prihod po osnovu kamata na investirana javna sredstva uplaćuje se u skladu sa odredbama Zakona o investiranju javnih sredstava ("Slu�bene novine Federacije BiH", br. 77/04 i 48/08). 


19.1.3. Prihodi od iznajmljivanja 

  R.b.

NAZIV PRIHODA

VRSTA PRIHODA

1.

Prihodi od iznajmljivanja zemljišta

721121

2.

Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora i ostale materijalne imovine

721122

3.

Prihodi od iznajmljivanja vozila

721123

4.

Prihodi od iznajmljivanja opreme

721124

5.

Prihodi od iznajmljivanja ostale materijalne imovine

721129

6.

Prihodi od zakupa korištenja sportsko-privrednih lovišta

721227

 

19.1.4.
Prihodi od zakupa korištenja sportsko-privrednih lovišta uplaćuju se u skladu sa članom 37a. stav 3. Zakona o lovstvu ("Slu�bene novine Federacije BiH", br.4/06, 8/10 i 81/14), na tri odvojena platna naloga, u korist Bud�eta kantona u iznosu od 60%, u korist Bud�eta Federacije Bosne i Hercegovine u iznosu od 20% i u Bud�et općine na čijem području se ostvaruje prihod u iznosu od 20%.

19.1.5. Prihodi od kamata primljenih od pozajmica 

      R.b.

NAZIV PRIHODA

VRSTA PRIHODA

1.

Kamate primljene od pozajmica Dr�avi

721311

2.

Kamate primljene od pozajmica Federaciji

721312

3.

Kamate primljene od pozajmica Republici Srpskoj

721313

4.

Kamate primljene od pozajmica kantonima

721314

5.

Kamate primljene od pozajmica gradovima

721315

6.

Kamate primljene od pozajmica općinama

721316

7.

Kamate primljene od pozajmica mjesnim zajednicama

721317

8.

Kamate primljene od pozajmica pojedincima

721321

9.

Kamate primljene od pozajmica neprofitnim organizacijama

721322

10.

Kamate primljene od pozajmica javnim preduzećima

721331

11.

Kamate primljene od pozajmica finansijskim institucijama

721361

12.

Kamate primljene od drugih domaćih pozajmica

721362

 

19.1.6. Prihodi od pozitivnih kursnih razlika 

     R.b.

NAZIV PRIHODA

VRSTA PRIHODA

   1.

Prihodi od pozitivnih kursnih razlika

721511

 

 

19.1.7. Prihodi od pru�anja javnih usluga (prihodi od vlastitih djelatnosti korisnika bud�eta) i vlastiti prihodi 

R.b.

NAZIV PRIHODA

VRSTA PRIHODA

1.

Prihodi od pru�anja usluga građanima

722611

2.

Prihodi od pru�anja usluga pravnim licama

722612

3.

Prihodi od pru�anja usluga drugima

722613

4.

Prihodi od naučno-istra�ivačkog rada

722614

5.

Prihodi od pru�anja usluga drugim nivoima vlasti

722621

6.

Prihodi od pru�anja usluga drugim nivoima vlasti - za pritvorena lica

722622

7.

Prihodi od pru�anja usluga drugim nivoima vlasti – refundacija za štampanje matičnih knjiga i ostalih obrazaca

722623

8.

Vlastiti prihodi bud�etskih korisnika

722631

9.

Prihodi od mjenica

722632

10.

Prihodi od prodaje taksenih maraka

722633

11.

Prihodi od prodaje mjeničnih blanketa

722634

 

19.1.8. Tekući transferi 

R.b.

NAZIV PRIHODA

VRSTA PRIHODA

1.

Primljeni tekući transferi od inostranih vlada

731111

2.

Primljeni tekući transferi od međunarodnih organizacija

731121

3.

Primljeni tekući transferi od Dr�ave

732111

4.

Primljeni tekući transferi od Federacije

732112

5.

Primljeni tekući transferi od Republike Srpske

732113

6.

Primljeni tekući transferi od kantona

732114

7.

Primljeni tekući transferi od gradova

732115

8.

Primljeni tekući transferi od općina

732116

9.

Primljeni namjenski transferi za kulturu

732121

10.

Primljeni namjenski transferi za sport

732122

11.

Primljeni namjenski transferi za šumarstvo

732123

12.

Primljeni namjenski transferi za izbore

732124

13.

Primljeni namjenski transferi za obrazovanje

732125

14.

Primljeni namjenski transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH

732126

15.

Primljeni namjenski transfer za komisije na dr�avnom nivou

732127

16.

Primljeni namjenski transfer iz sredstava za zaštitu okoline

732128

17.

Transfer od Federalnog Zavoda za zapošljavanje

732131

18.

Transfer od Federalnog Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja

732132

19.

Transfer od kantonalne Slu�be za zapošljavanje

732133

20.

Transfer od kantonalnog Zavoda zdravstvenog osiguranja

732134

21.

Primljeni tekući transferi od FBiH za demobilizirane branioce i članove njihovih porodica

732143

22.

Primljeni tekući transferi od FBiH za branioce po Zakonu o pravima branilaca i članova njihovih porodica

732144

23.

Primljeni tekući transferi od F BIH za pokriće dijela penzija na osnovu člana 94. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

732145

24.

Primljeni tekući transferi od FBiH za penzije bivše JNA u skladu s članom 139.Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

732146

25.

Primljeni tekući transferi od FBiH-Zakon o slu�bi u vojsci FBiH

732148

26.

Primljeni tekući transferi od FBiH-Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o potvrđivanju prava na prijevremenu starosnu penziju ostvarenu pod povoljnijim uslovima

732149

 

19.1.9. Kapitalni transferi 

R.b.

NAZIV PRIHODA

VRSTA PRIHODA

1.

Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada

741111

2.

Primljeni kapitalni transferi od međunarodnih organizacija

741121

3.

Primljeni kapitalni transferi od Dr�ave

742111

4.

Primljeni kapitalni transferi od Federacije

742112

5.

Primljeni kapitalni transferi od Republike Srpske

742113

6.

Primljeni kapitalni transferi od kantona

742114

7.

Primljeni kapitalni transferi od gradova

742115

8.

Primljeni kapitalni transferi od općina

742116

9.

Kapitalni transferi od nevladinih izvora

742211

10.

Kapitalni transferi od preduzeća

742212

11.

Kapitalni transferi od pojedinaca

742213

 

19.1.10. Donacije 

    R.b.

NAZIV PRIHODA

VRSTA PRIHODA

1.

Donacije od fizičkih lica

733111

2.

Donacije od pravnih lica

733112

3.

Domaće donacije za podršku bud�etu

733113

4.

Domaće donacije za investicijske projekte

733114

5.

Donacije od fizičkih i pravnih lica za poticaj za zapošljavanje

733115

6.

Donacije od domaćih fizičkih i pravnih lica za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom

733116

7.

Donacije od inostranih fizičkih lica

733121

8.

Donacije od inostranih pravnih lica

733122

9.

Donacije za podršku bud�etu iz inostranstva

733123

10.

Donacije za investicijske projekte iz inostranstva

733124

11.

Donacije od inostranih fizičkih i pravnih lica za poticaj za zapošljavanje

733125

12.

Donacije od inostranih fizičkih i pravnih lica za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom

733126

 

19.1.11. Neplanirane uplate - prihodi 

R.b.

NAZIV PRIHODA

VRSTA PRIHODA

1.

Povrat invalidnina iz ranijih godina

722711

2.

Povrat pogrešno isplaćenih plaća

722712

3.

Povrat duplo plaćenih obaveza

722713

4.

Povrat premija u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji

722714

5.

Povrati naknada troškova zaposlenih

722715

6.

Ostali povrati

722719

7.

Uplate za prekoračenje troškova PTT usluga

722721

8.

Uplata anuiteta za date kredite pojedincima

722731

9.

Prihod od troškova naplate po osnovu pokretanja postupka prinudne naplate

722732

10.

Prihod od troškova zapljene u postupku prinudne naplate

722733

11.

Naplata premije osiguranja

722741

12.

Primljene namjenske donacije neplanirane u bud�etu

722751

13.

Uplaćene refundacije bolovanja iz ranijih godina

722761

14.

Ostale neplanirane uplate

722791

15.

Prihodi od prekršenog garantnog otpusta (prihodi od garancija)

722792

 

19.1.12. Prihodi od privatizacije 

R.b.

NAZIV PRIHODA

VRSTA PRIHODA

1.

Prihodi od privatizacije stanova

721611

2.

Prihodi od privatizacije banaka

721612

3.

Prihodi od privatizacije preduzeća

721613

4.

Prihodi od privatizacije poslovnih prostora

721614

5.

Prihodi od ostalih vidova privatizacije

721615

 

19.1.13. Prihodi od obračunate premije i provizije za izdatu garanciju 

R.b.

NAZIV PRIHODA

VRSTA PRIHODA

1.

Prihodi po osnovu obračunate premije za izdatu garanciju

721711

2.

Prihodi po osnovu obračunate provizije za izdatu garanciju

721712

 

19.2. Za neporezne prihode koji nisu obuhvaćeni ovim Pravilnikom primjenjivat će se oznake prihoda propisane u kontnom planu za bud�et i bud�etske korisnike, a uz saglasnost federalnog ministra finansija – federalnog ministra financija (u daljem tekstu: federalni ministar). 

V. NOVÄŒANE KAZNE 

20.1. Novčane kazne iz ove tačke uplaćuju se u cijelosti na račun javnih prihoda federalnog bud�eta. 

20.1.1. Novčane kazne po federalnim propisima 

R.b.

NAZIV PRIHODA

VRSTA PRIHODA

1.

Novčane kazne za prekršaje koje pripadaju Federaciji i troškovi prekršajnog postupka od fizičkih lica

723111

2.

Novčane kazne za prekršaje koje pripadaju Federaciji i troškovi prekršajnog postupka od pravnih lica

723112

3.

Novčane kazne za kaznena djela koje pripadaju Federaciji

723113

4.

Novčane kazne za prekršaje koje izriču federalni organi uprave i troškovi postupka

723114

5.

Novčane kazne za privredne prestupe koje pripadaju Federaciji i troškovi postupka

723115

6.

Novčane kazne za saobraćajne prekršaje

723116

7.

Novčane kazne za prekršaje koji su registrovani u registru novčanih kazni i troškovi prekršajnog postupka

723117

8.

Prihodi od prodaje oduzete robe po postupku Porezne uprave

723118

9.

Prihodi od prodaje oduzete robe po pravosna�nim rješenjima

723119

10.

Novčane kazne koje su propisane u članu 16. Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine

723141

11.

Prihodi od imovinske koristi pribavljeni krivičnim djelom, oduzeti u skladu sa članom 115. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine

723142

 

20.1.2. Vrste prihoda pod rednim brojem 1., 2., 4., 5. i 6. odnose se na uplate novčanih kazni za prekršaje izrečene po dosadašnjim propisima, odnosno prije primjene Zakona o prekršajima ("Slu�bene novine Federacije BiH", broj 63/14). Uplata za ove vrste prihoda vrši se odvojenim nalozima za novčane kazne i za troškove prekršajnog postupka izuzev rednog broja 6.

 20.1.3. Novčane kazne pod rednim brojem 7. odnose se na uplatu novčanih kazni za prekršaje i troškova prekršajnog postupka, koji su registrovani u registru novčanih kazni i troškovi prekršajnog postupka koji su registrovani u registru novčanih kazni u skladu sa Zakonom o prekršajima ("Slu�bene novine Federacije BiH", broj 63/14) i uplata se vrši jednim nalogom za novčane kazne i za troškove prekršajnog postupka.

 20.1.4. Prihodi pod rednim brojem 10. uplaćuju se na račun javnih prihoda federalnog bud�eta u skladu sa Zakonom o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu�bene novine Federacije BiH", broj: 70/08)

 

20.2. Novčane kazne po kantonalnim propisima 

R.b.

NAZIV PRIHODA

VRSTA PRIHODA

1.

Novčane kazne po kantonalnim propisima

723121

2.

Ostale kazne

723122

3.

Novčane kazne za prekršaje koje su registrovane u registru novčanih kazni i troškovi prekršajnog postupka

723123

4.

Ostali prihodi

723129

 
Novčane kazne iz ove alineje uplaćuju se na račun javnih prihoda bud�eta kantona u cijelosti. 

20.2.1. Novčane kazne pod rednim brojem 1. i 2. odnose se na uplate novčanih kazni za prekršaje izrečene po dosadašnjim propisima, odnosno prije primjene Zakona o prekršajima ("Slu�bene novine Federacije BiH", broj 63/14).


20.2.2. Novčane kazne pod rednim brojem 3. odnose se na novčane kazne i troškove prekršajnog postupka, koje su registrovane u registru novčanih kazni u skladu sa Zakonom o prekršajima ("Slu�bene novine Federacije BiH", broj 63/14) i uplata se vrši jednim nalogom za novčane kazne i za troškove prekršajnog postupka.

20.3. Novčane kazne po općinskim propisima 

    R.b.

NAZIV PRIHODA

VRSTA PRIHODA

     1.

Novčane kazne po općinskim propisima

723131

     2.

Ostale kazne

723132

     3.

Novčane kazne za prekršaje koje su registrovane u registru novčanih kazni i troškovi prekršajnog postupka

723133

     4.

Ostali prihodi

723139

 

Novčane kazne iz ove alineje uplaćuju se na račune javnih prihoda općinskog bud�eta otvoren u poslovnoj banci, koji su sastavni su dio ovog Pravilnika.

 

20.3.1. Novčane kazne pod rednim brojem 1. i 2. odnose se na uplate novčanih kazni za prekršaje izrečene po dosadašnjim propisima, odnosno prije primjene Zakona o prekršajima ("Slu�bene novine Federacije BiH", broj 63/14).

 
20.3.2. Novčane kazne pod rednim brojem 3. odnose se na novčane kazne i troškove prekršajnog postupka koji su registrovani u registru novčanih kazni u skladu sa Zakonom o prekršajima ("Slu�bene novine Federacije BiH", broj 63/14) i uplata se vrši jednim nalogom za novčane kazne i za troškove prekršajnog postupka.VI. DOPRINOSI 

21. Doprinosi 

21.1. Doprinosi za obavezno, dodatno, dobrovoljno i prošireno osiguranje 

  R.b.

NAZIV PRIHODA

VRSTA PRIHODA

1.

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje

712112

2.

Dodatni doprinos za penzijsko-invalidsko osiguranje

712114

3.

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje koje za nezaposlene osobe plaćaju kantonalne slu�be za zapošljavanje

712131

4.

Doprinos za zdravstveno osiguranje

712111

5.

Dodatni doprinos za zdravstveno osiguranje

712115

6.

Doprinos za zdravstveno osiguranje radnika na radu u inostranstvu

712191

7.

Doprinos za zdravstveno osiguranje poljoprivrednika

712132

8.

Doprinos za zdravstveno osiguranje koje za nezaposlene osobe plaćaju kantonalne slu�be za zapošljavanje

712133

9.

Doprinos za zdravstveno osiguranje licima kojima je priznat izbjeglički status

712134

10.

Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti

712113

11.

Sredstva za volontere radi osiguranja za slučaj povrede na radu ili profesionalne bolesti

712124

12.

Sredstva za pripravnike radi osiguranja za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti

712125

 

Sredstva za ostvarivanje prava iz obaveznog, dodatnog, dobrovoljnog ili proširenog penzijsko - invalidskog i zdravstvenog osiguranja uplaćuju se u skladu sa propisima o penzijsko - invalidskom i zdravstvenom osiguranju. 

21.2. Uplata doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje iz plaća i na plaće vrši se zajedno jednim platnim nalogom prema sjedištu pravnog lica. 

Uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje vrši se tako što se: 
- 89,8% od ukupno obračunatog iznosa iz plaća i na plaće uplaćuje jednim nalogom prema mjestu prebivališta zaposlenika na račune kantonalnih zavoda i 

- 10,2% od ukupno obračunatog iznosa iz plaća i na plaće uplaćuje jednim nalogom na račun: Union banka d.d. Sarajevo, broj: 102-050-00000640-18 - Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine - izdvojena sredstava Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine. 

Uplata doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti vrši se tako što se:

 - 30% od ukupno obračunatog iznosa iz plaća i na plaće uplaćuje jednim nalogom na račun Federalnog zavoda za zapošljavanje i 

- 70% od ukupno obračunatog iznosa iz plaća i na plaće uplaćuje jednim nalogom prema prebivalištu zaposlenika na račune kantonalnih slu�bi za zapošljavanje. 

Dio doprinosa za zdravstveno osiguranje (89,8% od ukupno obračunatog iznosa iz plaća i na plaće) i dio doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti (70% od ukupno obračunatog iznosa iz plaća i na plaće) zaposlenika iz Republike Srpske i Brčko Distrikta, plaća se prema mjestu prebivališta zaposlenika na račune propisane u Republici Srpskoj i Brčko Distriktu. 

Usmjeravanje doprinosa za zdravstveno osiguranje iz plaća i na plaće prema procentima iz st. 2 i 4. ove podtačke usklaÄ‘eno je sa Odlukom o izdvajanju sredstava u fond solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu�bene novine Federacije BiH", broj 4/16) i primjenjuje se od 01.01.2016. godine. 

21.3. Sredstva po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje fizičkih lica na radu u inostranstvu uplaćuju se na račun Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine. 

21.4. Sredstva za volontere radi osiguranja za slučaj povrede na radu ili profesionalne bolesti poslodavac plaća nadle�noj slu�bi za zapošljavanje 35% najni�e plaće za svakog volontera.

 21.5. Uplata doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje na primitke od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada vrši se prema sjedištu pravnog lica, odnosno obveznika uplate doprinosa. 

Uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada vrši se tako što sto se:

 - 89,8% ukupnog obračunatog iznosa uplaćuje jednim nalogom prema mjestu prebivališta obveznika doprinosa na račune kantonalnih zavoda i 

- 10,2% od ukupnog obračunatog iznosa uplaćuje jednim nalogom na račun: Union banka d.d. Sarajevo, broj: 102-050-00000640-18 - Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine – izdvojena sredstva Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine. 

Usmjeravanje doprinosa za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada prema procentima iz stava 2. usklaÄ‘eno je sa Odlukom o izdvajanju sredstava u fond solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu ("Slu�bene novine Federacije BiH" broj: 4/16) i primjenjuje se od 01.01.2016. godine. 

Uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada obračunatih za periode prije 01.01.2014. godine, bez obzira na datum izvršenja uplate, vršit će se u omjerima, koji su va�ili prije primjene gore navedene Odluke. 

 

      R.b.

NAZIV PRIHODA

VRSTA PRIHODA

    1.

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje na primitke od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada

712126

    2.

Doprinos za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada

712116

 

VII. NAÄŒIN UPLAĆIVANJA PRIHODA BUD�ETA I FONDOVA 

22.1. Svi obveznici uplate javnih prihoda reguliranih ovim Pravilnikom du�ni su ispuniti nalog za plaćanje u cijelosti. Popunjavanje se vrši na sljedeći način:  

1. Uplatio je (ime, adresa i telefon): Ime, odnosno naziv, broj telefona i adresa lica ili pravnog lica koje popunjava nalog. 

2. Svrha doznake: Kratak opis svrhe uplate 

3. Primalac/Primatelj: Ime lica ili pravnog lica kome se plaća 

4. Datum uplate: Datum uplate 

5. Račun pošiljaoca/pošiljatelja: 

Gotovinska uplata: Ako podnosilac platnog naloga uplatu vrši gotovinom, ovo polje treba ostati nepopunjeno. 

Bezgotovinska uplata: Ako podnosilac platnog naloga vrši bezgotovinsku uplatu, u ovo polje platnog naloga upisuje se broj bankovnog računa pošiljaoca. 

6. Račun primaoca/primatelja: U ovom polju upisuje se broj bankovnog računa federalnog, kantonalnog ili općinskog bud�eta ili fonda otvorenog u poslovnoj banci radi prikupljanja javnih prihoda.


7. Iznos (KM): Iznos uplate je u konvertibilnim markama.

 
8. Hitno: Ukoliko pošiljalac �eli da izvrši uplatu putem RTGS sistema odmah nakon podnošenja platnog naloga banci, ovo polje bi trebalo biti označeno sa "X".

 
9. Identifikacioni broj poreznog obveznika: Porezni obveznici, i to pravna lica, fizička lica koja samostalno obavljaju privrednu i profesionalnu djelatnost i nerezidenti upisuju 13-cifreni identifikacioni broj dodijeljen od strane Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine. 


Prilikom uplate sredstava u postupku prinudne naplate poreznih obaveza ostvarenih prodajom imovine du�nika, kupac u ovo polje upisuje identifikacioni broj du�nika porezne obaveze. 

Prilikom uplate sredstava u postupku prinudne naplate poreznih obaveza kada obavezu umjesto du�nika vrši drugo lice (fizičko ili pravno lice), lice u ovo polje upisuje identifikacioni broj du�nika porezne uprave.

 
Ukoliko je porezni obveznik fizičko lice-graÄ‘anin, upisuje se trinaestocifreni jedinstveni matični broj graÄ‘anina iz lične karte, za fizička lica-strane dr�avljane upisuje se identifikacioni broj koji dodjeljuje Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine i/ili Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine. 

10. Vrsta uplate: 

Uplata: Naznačiti da li je uplata redovna, prinudna ili je povrat sredstava, koristeći sljedeće brojeve: 

0- Redovna - Redovna uplata 


1- Prinudna - Naplata po rješenju ili odluci 


2- Povrat - Svi povrati u skladu sa tačkom 24.1. ovog Pravilnika 


3- Uplata sredstava u postupku prinudne naplate poreznih obaveza ostvarenih od prodaje imovine du�nika u skladu sa tačkom 24.3. stav 1. alineja 1. i 2. ovog Pravilnika.

 
11. Vrsta prihoda: Vrsta prihoda koji se plaća 


12. Porezni period - Od: 


Uplata poreza: Ako se vrši uplata poreza ovo polje i polje 13 obavještava Poreznu upravu o periodu za koji se porez plaća. Ovo polje predstavlja prvi dan perioda za koji se porez uplaćuje. Datum treba biti naznačen sa dd/mm/gg. 


13. Porezni period - Do: 


Uplata poreza: Ako se vrši uplata poreza, polje 13 obavještava Poreznu upravu o periodu za koji se porez plaća. Ovo polje predstavlja zadnji dan perioda za koji se porez uplaćuje. Datum treba biti naznačen sa dd/mm/gg. 


14. Općina: Prilikom uplate pojedinih vrsta poreza, porezni obveznik upisuje sljedeće šifre općina: 

a) kod uplate poreza na promet proizvoda po tarifnim brojevima i poreza na promet usluga, upisuje šifru općine prema mjestu u kojem je promet obavljen, odnosno usluga izvršena; kod uplate poreza na plaću upisuje šifru općine u kojoj fizičko lice-osiguranik ima prebivalište b) kod uplate doprinosa šifru općine sjedišta pravnog lica, odnosno prebivališta fizičkog lica ako uplatu vrši fizičko lice

 
c) kod uplate naknada, taksi, novčanih kazni i neporeznih prihoda koje su: - prihod Bud�eta Federacije upisuje se šifra općine sjedišta pravnog lica, odnosno šifra općine prebivališta fizičkog lica, zavisno o tome da li uplatu vrši pravno ili fizičko lice;

 
- prihod kantonalnog bud�eta upisuje se šifra općine sa područja kantona na čiji račun javnih prihoda se naknade, takse, novčane kazne i neporezni prihodi uplaćuju; 


- prihod općinskog bud�eta šifra općine sjedišta pravnog lica, odnosno prebivališta fizičkog lica zavisno o tome da li uplaćuje pravno ili fizičko lice; 


d) kod uplate članarina privrednim komorama šifra općine sjedišta pravnog lica, odnosno prebivališta fizičkog lica zavisno o tome da li uplaćuje pravno ili fizičko lice;

 

e) kod uplate turističkim zajednicama šifra općine sjedišta pravnog lica, odnosno prebivališta fizičkog lica zavisno o tome da li uplaćuje pravno ili fizičko lice; 


f) kod uplate poreza na dohodak fizičkih lica upisuje se šifra općine:

 
- prebivališta fizičkog lica - poreznog obveznika za prihode od nesamostalne djelatnosti, 


- prebivališta odnosno sjedišta poreznog obveznika za prihode po osnovu dohotka od samostalne djelatnosti, dohotka od imovine i imovinskih prava, dohotka od ulaganja kapitala, dohotka od dobitaka ostvarenih sudjelovanjem u nagradnim igrama i igrama na sreću.

 
- za porezne obveznike iz člana 2. stav 4. Zakona o porezu na dohodak, koji imaju prebivalište na području Republike Srpske i/ili Brčko Distrikta, a ostvaruju dohodak po osnovu nesamostalne i samostalne djelatnosti, upisuje se šifra općine prema sjedištu poslodavca odnosno isplatioca ovog prihoda. 


15. Bud�etska organizacija: Za prihode uplaćene u korist bud�eta Federacije ili bud�eta kantona uplatioci ne popunjavaju polje 15. 


Izuzetno, za uplatu prihoda koji se smatraju prihodima od pru�anja javnih usluga (prihodi od vlastitih djelatnosti korisnika bud�eta), vlastite prihode, prihode po osnovu tekućih potpora, primljenih transfera i donacija, na prihode po osnovu izrečenih prekršajnih naloga inspektora Federalne uprave za inspekcijske poslove, inspektora Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine i prihode po osnovu ostalih bud�etskih naknada i ostalih naknada za koje postoji zahtjev korisnika javnih prihoda da se prate po organizacionom kodu, uplatilac je du�an, po nalogu primaoca sredstava, upisati kod bud�etske organizacije. 

 

16. Poziv na broj: 

Uplate poreza na plaću i doprinosa: Ako se vrši uplata poreza na plaću i doprinosa, u ovo polje upisuje se osmocifreni porezni djelovodni broj koji dodjeljuje Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine + dvocifreni broj mjeseca za koji se porez ili doprinos plaća.  

Uplata poreza na promet proizvoda po tarifnim brojevima i poreza na promet usluga: Ako se vrši uplata poreza na promet proizvoda po tarifnim brojevima i poreza na promet usluga, u ovo polje upisuje se osmocifreni porezni djelovodni broj koji dodjeljuje Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine +00 (dvije nule). 


Uplata novčane kazne za prekršaje koje su registrovane u registru novčanih kazni i troškova prekršajnog postupka: Ako se vrši uplata novčane kazne za prekršaje koje su registrovane u registru novčanih kazni i troškova prekršajnog postupka po vrsti prihoda 723117, 723123 i 723133, u ovo polje upisuje se desetocifreni Jedinstveni standardni broj dokumenta odštampan na obrascu prekršajnog naloga, odnosno unesen od strane suda koji je donio rješenje o prekršaju. Takav broj je obavezno unijeti i mora zadovoljavati provjeru po modulu 11 sa ponderima "987698769.

 
Uplate drugih obaveza, dodatne uplate i drugo: U ovo polje upisuje se broj fakture, odluke, rješenja ako postoji, ili druga oznaka, koja slu�i za potrebe voÄ‘enja dodatnih evidencija.

 
17. Potpis i pečat pošiljaoca/pošiljatelja: To je potpis lica ili potpis ovlaštenog pravnog lica koje podnosi platni nalog. Potpis ovlaštenih potpisnika mora biti deponovan u banci. Ako je pošiljalac pravno lice na platnom nalogu mora biti i pečat pravnog lica.

 
18. Potpis bankovnog slu�benika: To je potpis slu�benika banke ili PTT koji primi platni nalog. 

19. Pečat banke: To je pečat banke ili PTT kojoj se podnosi platni nalog. 

 

VIII. RASPOREĐIVANJE PRIHODA 

23.1. Kantoni su du�ni svaki dan vršiti rasporeÄ‘ivanje prikupljenih javnih prihoda u skladu sa zakonskim propisima i voditi evidenciju o izvršenim preraspodjelama javnih prihoda.

 
Kantonalni trezori su du�ni osigurati mjesečne izvještaje o primljenim i rasporeÄ‘enim prihodima i te izvještaje dostaviti Federalnom ministarstvu finansija – Federalnom ministarstvu financija (u daljem tekstu: Federalno ministarstvo), Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine i općinama kantona. 

IX. OSTALE ODREDBE 

24.1. Povrat više ili pogrešno uplaćenih prihoda u tekućoj godini vrši se sa računa javnih prihoda (depozitnog računa) iz tekućeg priliva korisnika prihoda, putem naloga za plaćanje iz tačke 22.1. ovog Pravilnika uz obavezno popunjavanje polja 10. Vrsta uplate, koristeći broj 2 - Povrat. Nalog za prijenos potpisuje zakonom ovlašteno lice na osnovu rješenja o odobravanju prava na povrat koje donosi korisnik prihoda. 


Povrat više ili pogrešno uplaćenih prihoda, koji nisu uplaćeni u tekućoj godini vrši se sa transakcijskog računa korisnika javnih prihoda putem platnog naloga potpisanog od zakonom ovlaštenog lica, na osnovu rješenja o odobravanju prava na povrat koje donosi korisnik prihoda. 

Povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda vrši se na osnovu dokumentacije sa kojom raspola�e korisnik prihoda koji su više ili pogrešno uplaćeni i rješenja o utvrÄ‘ivanju pogrešno ili više uplaćenih prihoda koje izdaje nadle�no tijelo za kontrolu javnih prihoda. 


Za više uplaćeni iznos mo�e se vršiti i umanjenje obaveze za uplatu u narednom periodu. 

Ministri finansija posebnim pravilnikom odreÄ‘uju procedure povrata više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda bud�eta Federacije i bud�eta kantona.

 
24.2. Banka je du�na voditi evidenciju o izvršenim uplatama i rasporedu prihoda za svaki račun otvoren prema ovom Pravilniku. 


24.3. Uplata sredstava naplaćenih u postupku prinudne naplate poreznih obaveza i to:

 
- uplate sredstava ostvarenih od prodaje imovine du�nika vrši kupac imovine du�nika na odgovarajuće uplatne račune korisnika prihoda kojim pripadaju du�ni iznosi naplaćeni u postupku prinudne naplate poreznih obaveza, a na osnovu rješenja o prinudnoj naplati i instrukcija Porezne uprave koje se odnose na popunjavanje naloga za plaćanje od strane kupca.

 
- uplata depozita za učestvovanje u javnoj licitaciji u slučaju da kupac ne obavi plaćanje u skladu sa članom 67. stav 5. tačka 2. Pravilnika o procedurama prinudne naplate poreznih obaveza, vrši se na račun javnih prihoda bud�eta Federacije i to:

 
Union banka d.d. Sarajevo broj: 102-050-00001066-98 i upisivanjem u platnom nalogu u polju 11. Vrsta prihoda - oznaku 722613 i polju 15. Bud�etska organizacija, broj iz organizacione klasifikacije za bud�et i bud�etske korisnike Federacije, nadle�nih kantonalnih poreznih ureda. 


- troškove naplate na osnovu pokretanja postupka prinudne naplate i troškove zapljene, obveznik je du�an uplatiti na račun javnih prihoda Bud�eta Federacije i to:

 
Union banka d.d. Sarajevo broj: 102-050-00001066-98 i upisivanjem u platnom nalogu u polju 11. Vrsta prihoda, za uplatu troškova naplate - oznaku 722732, i za uplatu troškova zapljene oznaku - 722733.

 
24.4. Svi korisnici javnih prihoda su du�ni da izvještaje o prihodima uplaćenim na račun javnih prihoda dostavljaju Federalnom ministarstvu u skladu sa propisom koji će izdati federalni ministar, a istovremeno banke koje vode navedene račune du�ne su postupiti po postojećim zakonskim propisima. 


24.5. Federalno ministarstvo će izraditi dodatne propise o načinu izvještavanja o prikupljenim i rasporeÄ‘enim javnim prihodima svih korisnika na teritoriji Federacije.

 
24.6. Za sve prihode koji nisu obuhvaćeni ovim Pravilnikom primjenjivat će se oznake prihoda propisane u kontnom planu za bud�et i bud�etske korisnike, čije uplate je banka du�na prihvatiti uz pisanu saglasnost federalnog ministra. 


24.7. Za svaku izmjenu broja računa javnih prihoda iz ovog Pravilnika, korisnici javnih prihoda su du�ni obavijestiti Federalno ministarstvo i uz obavijest dostaviti kopiju zaključenog ugovora sa bankom. Federalno ministarstvo će sve izmjene brojeva računa ugraditi i objaviti tromjesečno kroz izmjene i dopune Pravilnika.

 
24.8. Za svaku izmjenu računa iz podtačke 24.7., korisnici javnih prihoda su obavezni do objave izmjena Pravilnika osigurati operativnost računa koji se gasi ili obavijestiti uplatioce javnih prihoda o izmjenama računa.

 
24.9. Banke su du�ne do objave izmjena i dopuna Pravilnika iz alineje 24.7. prihvatiti uplate uz pisanu saglasnost federalnog ministra.

 
24.10. Prilikom uplate sredstava, koju vrše inostrani dr�avljani u postupku odobrenja za plovidbu inostranih plovila u teritorijalnim vodama Bosne i Hercegovine, po osnovu federalnih administrativnih taksi u gotovom novcu – vrsta prihoda 722112, sredstava od naknada za sigurnost plovidbe koju plaćaju inostrana plovila i naknada za odobrenje za plovidbu inostranih plovila u teritorijalnim vodama Bosne i Hercegovine - vrsta prihoda 722519, sredstava od naknada koju izdaju kapetanije – vrsta prihoda 722594, uplatilac ovih prihoda u polje broj 9. Identifikacioni broj poreznog obveznika i polje broj 14. Općina, u nalogu za plaćanje upisuje nule, dok polje broj 16. Poziv na broj, ne popunjava, s tim da je obavezan u polju broj 2. Svrha doznake, pored svrhe uplate upisati i oznaku registarskog broja plovila za koje se plaća ova naknada.

25. Računi javnih prihoda i šifre općina 

25.1. Računi javnih prihoda 

I. RAÄŒUN JAVNIH PRIHODA BUD�ETA FEDERACIJE 

1. Union banka d.d. Sarajevo; broj: 102-050-00001066-98 

II. KANTONI 

R.b.

KANTON


Naziv banke

Broj računa

1.

Unsko-sanski kanton

   UniCredit Bank d.d.

338-000-22100058-77

2.

Posavski kanton

   UniCredit Bank d.d.

338-000-22104571-21

3.

Tuzlanski kanton 

   NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla

132-100-02560000-80

4.

Zeničko-dobojski kanton 

   Investiciono-komercijalna banka    d.d. Zenica

134-010-00000016-72

5.

Bosansko-podrinjski kanton

   NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla

132-731-04102931-54

6.

Srednjobosanski kanton

   NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla

132-010-20125367-50

7.

Hercegovačko- neretvanski kanton

   UniCredit Bank d.d.

338-000-22000059-53

8.

Zapadnohercegovački kanton

   UniCredit Bank d.d.

338-000-22000040-13

9.

Kanton Sarajevo

   UniCredit Bank d.d.

338-000-22100192-63

10.

Kanton 10

   Raiffeisen bank d.d. BiH

161-020-00335600-61

 

III. JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE 


R.b.

Općina

Naziv banke

Broj računa

 

UNSKO-SANSKI KANTON


1.

BIHAĆ

UniCredit Bank d.d.

338-500-22001632-31

2.

BOSANSKA KRUPA

UniCredit Bank d.d.

338-000-22000415-52

3.

BOSANSKI PETROVAC

Bosna Bank International BH d.d. Sarajevo

141-477-53200096-44

4.

BU�IM

Raiffeisen bank d.d. BiH

161-035-00175606-31

5.

CAZIN

Bosna Bank International BH d.d. Sarajevo

141-411-00005395-71

6.

KLJUČ

Sparkasse Bank d.d.

199-044-00020504-84

7.

SANSKI MOST

UniCredit Bank d.d.

338-540-22000369-17

8.

VELIKA KLADUŠA

Komercijalno-investiciona banka d.d. Velika Kladuša

198-001-10300005-03

 

POSAVSKI KANTON


9.

ORAŠJE

UniCredit Bank d.d.

338-000-22000228-31

10.

OD�AK

UniCredit Bank d.d.

338-330-22003324-84

11.

DOMALJEVAC-ŠAMAC

UniCredit Bank d.d.

338-000-22000317-55

 

TUZLANSKI KANTON


12.

BANOVIĆI

NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla

132-130-02961000-59

13.

GRAÄŒANICA

Raiffeisen bank d.d. BiH

161-025-00342800-41

14.

GRADAÄŒAC

NLB Banka d.d. Tuzla

132-190-02900000-87

15.

KALESIJA

NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla

132-140-02917000-37

16.

KLADANJ

NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla

132-160-02950000-64

17.

ČELIĆ

Sparkasse Bank d.d.

199-050-00064895-89

18.

LUKAVAC

UniCredit Bank d.d.

338-000-22118227-84

19.

SREBRENIK

NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla

132-150-02992800-97

20.

TUZLA

NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla

132-100-01850601-97

21.

�IVINICE

Sberbank BH d.d.

140-403-03100001-45

22.

DOBOJ-ISTOK

NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla

132-280-03092308-74

23.

SAPNA

NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla

132-290-03092085-59

24.

TEOÄŒAK

NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla

132-270-03092694-85

 

ZENIÄŒKO-DOBOJSKI KANTON


25.

BREZA

UniCredit Bank d.d.

338-000-22116336-34

26.

USORA

INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH

154-999-50004336-67

27.

KAKANJ

Investiciono-komercijalna banka d.d. Zenica

134-020-00003708-49

28.

MAGLAJ

Sparkasse Bank d.d.

199-046-00032516-34

29.

OLOVO

UniCredit Bank d.d.

338-000-22100272-17

30.

TEŠANJ

Vakufska banka d.d. Sarajevo

160-300-03300176-41

31.

VAREŠ

UniCredit Bank d.d.

338-000-22100174-20

32.

VISOKO

Sparkasse Bank d.d.

199-047-00040183-70

33.

ZAVIDOVIĆI

Union banka d.d. Sarajevo

102-032-00000270-70

34.

ZENICA

Investiciono-komercijalna banka d.d. Zenica

134-010-00000429-94

35.

�EPČE

UniCredit Bank d.d.

338-000-22108354-21

36.

DOBOJ JUG

UniCredit Bank d.d.

338-000-22115701-96

 

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON


37.

GORA�DE

NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla

132-500-20128299-30

38.

PALE-PRAÄŒA

Union banka d.d. Sarajevo

102-007-00000188-86

39.

FOÄŒA-USTIKOLINA

Raiffeisen bank d.d. BiH

161-030-00021100-37

 

SREDNJOBOSANSKI KANTON


40.

TRAVNIK

UniCredit Bank d.d.

338-000-22100290-60

41.

N.TRAVNIK

INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH

154-999-50004299-81

42.

BUGOJNO

Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo

101-130-00007708-32

43.

VITEZ

Bosna Bank International BH d.d. Sarajevo

141-437-53200045-23

44.

KISELJAK

UniCredit Bank d.d.

338-340-22000450-68

45.

JAJCE

HYPO ALPE ADRIA BANK d.d. Mostar

306-02500004808-35

46.

D.VAKUF

Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo

101-133-00000069-07

47.

G.VAKUF

UniCredit Bank d.d.

338-00022000246-74

48.

KREŠEVO

HYPO ALPE ADRIA BANK d.d. Mostar

306-042-00000079-03

49.

FOJNICA

UniCredit Bank

338-900-22083675-82

50.

BUSOVAÄŒA

Investiciono-komercijalna banka d.d. Zenica

134-040-00000083-50

51.

DOBRETIĆI

 

HYPO ALPE ADRIA BANK d.d. Mostar

306-045-00000009-66

 

HERCEGOVAÄŒKO-NERETVANSKI KANTON


52.

ÄŒAPLJINA

HYPO ALPE ADRIA BANK d.d. Mostar

306-007-00010351-02

53.

ÄŒITLUK

UniCredit Bank d.d.

338-000-22000148-77

54.

JABLANICA

Vakufska banka d.d. Sarajevo

160-460-01468351-95

55.

KONJIC

Vakufska banka d.d. Sarajevo

160-460-03463315-06

56.

PROZOR-RAMA

UniCredit Bank d.d.

338-000-22000139-07

57.

STOLAC

UniCredit Bank d.d.

338-000-22000200-18

58.

NEUM

UniCredit Bank d.d.

338-000-22000219-58

59.

GRAD MOSTAR

Nova Banka a.d. Banja Luka

555-000-00201908-59

60.

RAVNO

UniCredit Bank d.d.

338-170-22000366-17

 

ZAPADNO-HERCEGOVAÄŒKI KANTON


61.

GRUDE

UniCredit Bank d.d.

338-000-22103536-22

62.

ŠIROKI BRIJEG

UniCredit Bank d.d.

338-220-22571472-82

63.

LJUBUŠKI

UniCredit Bank d.d.

338-000-22000442-68

64.

POSUŠJE

UniCredit Bank d.d.

338-200-22615848-48

 

KANTON SARAJEVO


65.

HAD�IĆI

UniCredit Bank d.d.

338-000-22100254-71

66.

ILIJAŠ

Vakufska banka d.d. Sarajevo

160-200-00007106-45

67.

CENTAR

UniCredit Bank d.d.

338-690-22965752-19

68.

ILID�A

UniCredit Bank d.d.

338-000-22100245-98

69.

NOVO SARAJEVO

UniCredit Bank d.d.

338-000-22100236-28

70.

VOGOŠÄ†A

UniCredit Bank d.d.

338-000-22100165-47

71.

TRNOVO

Vakufska banka d.d. Sarajevo

160-200-00005016-10

72.

NOVI GRAD

UniCredit Bank d.d.

338-000-22100325-52

73.

STARI GRAD

Bor banka d.d. Sarajevo

182-000-03561195-79

74.

GRAD SARAJEVO

Raiffeisen Bank d.d. BiH

161-000-00179200-82

 

KANTON 10


75.

BOSANSKO GRAHOVO

Raiffeisen Bank d.d. BiH

161-020-00704600-25

76.

DRVAR

INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH

154-999-50005395-91

77.

TOMISLAVGRAD

Raiffeisen Bank d.d. BiH

161-020-00706200-75

78.

GLAMOČ

INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH

154-999-50001593-51

79.

KUPRES

INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH

154-999-50000005-62

80.

LIVNO

Raiffeisen Bank d.d. BiH

161-020-00631100-44

 

IV. DRUŠTVENI FONDOVI 

A) Zavodi za zdravstveno osiguranje 

R.b.

Zavodi za zdravstveno osiguranje

Naziv banke

Broj računa

1.

Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH

Union banka d.d. Sarajevo

102-050-00000640-18

 

2. Kantonalni zavodi za zdravstveno osiguranje


2.1.

Unsko-sanski kanton

Bosna Bank International BH d.d. Sarajevo

141-475-53200244-86

2.2.

Posavski kanton

Raiffeisen Bank d.d. BiH

161-080-00026400-20

2.3.

Tuzlanski kanton

UniCredit Bank d.d.

338-440-22124691-66

2.4.

Zeničko-dobojski kanton

Investiciono-komercijalna banka d.d. Zenica

134-010-00000021-57

2.5.

Bosansko-podrinjski kanton

NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla

132-010-20152829-17

2.6.

Srednjobosanski kanton

UniCredit Bank d.d.

338-000-22100307-09

2.7.

Hercegovačko-neretvanski kanton

NOVA BANKA AD Banja Luka

555-000-00048732-98

2.8.

Zapadnohercegovački kanton

HYPO ALPE ADRIA BANK d.d. Mostar

306-003-00006482-68

2.9.

Kanton Sarajevo

UniCredit Bank d.d.

338-000-22100085-93

2.10.

Kanton 10

INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH

154-921-20048246-10

 

 

B) Zavodi za zapošljavanje 

2. Kantonalne slu�be za zapošljavanje

2.1.

Unsko-sanski kanton

UniCredit Bank d.d.

338-000-22100129-58

2.2.

Posavski kanton

HYPO ALPE ADRIA BANK d.d. Mostar

306-04200009586-97

2.3.

Tuzlanski kanton

NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla

132-100-03110200-32

2.4.

Zeničko-dobojski kanton

Investiciono-komercijalna banka d.d. Zenica

134-010-00001075-96

2.5.

Bosansko-podrinjski kanton

Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo

101-140-00004638-22

2.6.

Srednjobosanski kanton

UniCredit Bank d.d.

338-000-22100281-87

2.7.

Hercegovačko- neretvanski kanton

Raiffeisen bank d.d. BiH

161-020-00138001-91

2.8.

Zapadnohercegovački kanton

UniCredit Bank d.d.

338-000-22000102-21

2.9.

Kanton Sarajevo

NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla

132-010-20148801-73

2.10.

Kanton 10

UniCredit Bank d.d.

338-000-22000344-71


C) Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje 

Naziv banke

Broj računa

1. UniCredit Bank d.d.

338-000-22000077-96

2. Raiffeisen bank d.d. BiH

161-020-00357000-75

3. INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH

154-001-20003303-81

 

V. TURISTIÄŒKE ZAJEDNICE  


R.b.

Turistička zajednica

Naziv banke

Broj računa

1.

Federalna turistička zajednica

UniCredit Bank d.d.

338-000-22100110-18

 

UniCredit Bank d.d.

338-000-22000512-52

 

2.Kantonalne turističke zajednice


2.1.

Turistička zajednica Unsko-sanskog kantona

UniCredit Bank d.d.

338-000-22000530-95

2.2.

Turistička zajednica Posavskog kantona

UniCredit Bank d.d.

338-000-22000549-38

2.3.

Turistička zajednica Tuzlanskog kantona

Raiffeisen bank d.d. BiH

161-025-00025300-98

2.4.

Turistička zajednica Zeničko-dobojskog kantona

Investiciono-komercijalna banka d.d. Zenica

134-010-00000243-70

2.5.

Turistička zajednica Bosansko–podrinjskog kantona

Union banka d.d. Sarajevo

102-007-00000214-08

2.6.

Turistička zajednica Srednjobosanskog kantona

UniCredit Bank d.d.

338-000-22100101-45

2.7.

Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona

Raiffeisen bank d.d. BiH

161-020-00047400-03

2.8.

Turistička zajednica Zapadnohercegovačkog kantona

HYPO ALPE ADRIA BANK d.d. Mostar

306-024-00000193-58

2.9.

Turistička zajednica Kantona Sarajevo

UniCredit Bank d.d.

338-000-22100156-74

2.10.

Turistička zajednica Kantona 10

UniCredit Bank d.d.

338-0002-2000521-25

  

VI. DIREKCIJE ZA CESTE 

R.b.

Direkcija cesta

Naziv banke

Broj računa

1.

Direkcija cesta FBiH

Raiffeisen Bank d.d. BiH

161-000-00284400-23

INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH

154-001-20002139-81

 

2.KANTONALNE DIREKCIJE ZA CESTЕ


2.1.

Unsko-sanski kanton

Union banka d.d. Sarajevo

102-022-00000558-84

2.2.

Tuzlanski kanton 

UniCredit Bank d.d

338-440-22520940-54

2.3.

Srednjobosanski kanton

NLB Tuzlanska banka d.d.Tuzla

132-010-20122625-31

2.4.

Zapadnohercegovački kanton

UniCredit Bank d.d.

338-130-22322400-55

 

VII. OSTALI KORISNICI 

A) Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine 

 

R.b.

Naziv računa

Naziv banke

Broj računa

1.

Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine

Union banka d.d. Sarajevo

102-050-00000976-77

1.2.

Depozitni račun Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za uplate naknade zagaÄ‘ivača zraka

Union banka d.d. Sarajevo

102-050-00000978-71

1.1.

Depozitni račun Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za uplate naknade za okoliš koja se plaća pri registraciji motornih vozila

Union banka d.d. Sarajevo

102-050-00000977-74

1.3.

Depozitni račun za prikupljanje naknada za upravljanje otpadom od električnih i elektronskih proizvoda

Union banka d.d. Sarajevo

102-050-00001003-93

1.4.

Depozitni račun za prikupljanje naknade za upravljanje ambala�om i ambala�nim otpadom

Union banka d.d. Sarajevo

102-050-00001002-96

1.5.

Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine – račun za uplatu naknade za plastične kese tregerice

Union banka d.d. Sarajevo

102-050-00001070-86

 

B) Fond za zaštitu okoliša Hercegovačko-neretvanski kanton 

Naziv banke

Broj računa

1. INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH  

154-921-20044814-24

C) Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom 

Naziv banke

Broj računa

2. MOJA BANKA D.D. SARAJEVO

137-470-60033762-11

3. UniCredit Bank d.d.

338-690-22963585-21

 

D) Agencija za vodno područje rijeke Save 

Naziv banke

Broj računa

1.Vakufska banka d.d. Sarajevo

160-200-00216791-35

2. INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH

154-001-20001331-80

3. Bor banka d.d. Sarajevo

182-000-00001339-44

 

E) Agencija za vodno područje Jadranskog mora 

Naziv banke

Broj računa

UniCredit Bank d.d.

338-100-22003965-22

 

25.2. Šifre općina  

 

Šifre općina

Općina

Šifra općine

UNSKO-SANSKI KANTON

Bihać

003

Bosanska Krupa

008

Bosanski Petrovac

011

Cazin

019

Ključ

048

Sanski Most

076

Velika Kladuša

097

Bu�im

124

POSAVSKI KANTON

Orašje

068

Od�ak

066

Domaljevac-Šamac

012

TUZLANSKI KANTON

Banovići

001

Gračanica

035

Gradačac

036

Kalesija

044

Kladanj

047

Čelić

056

Lukavac

057

Srebrenik

085

Tuzla

094

�ivinice

106

Doboj-Istok

128

Sapna

138

Teočak

142

ZENIÄŒKO-DOBOJSKI KANTON

Breza

016

Kakanj

043

Maglaj

060

Olovo

067

Tešanj

090

Vareš

096

Visoko

098

Zavidovići

102

Zenica

103

�epče

105

Doboj-Jug

132

Usora

025

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON

Gora�de

033

Foča

134

Pale

136

SREDNJOBOSANSKI KANTON

Bugojno

017

Busovača

018

Donji Vakuf

026

Dobrezići

050

Fojnica

030

Gornji Vakuf

034

Jajce

042

Kiseljak

046

Kreševo

051

Novi Travnik

065

Travnik

091

Vitez

100

HERCEGOVAÄŒKO-NERETVANSKI KANTON

ÄŒapljina

021

ÄŒitluk

023

Grad Mostar

180

Jablanica

041

Konjic

049

Neum

107

Prozor-Rama

073

Ravno

207

Stolac

086

ZAPADNO-HERCEGOVAÄŒKI KANTON

Široki Brijeg

054

Grude

037

Ljubuški

059

Posušje

070

KANTON SARAJEVO

Had�ići

038

Ilijaš

040

Centar

077

Ilid�a

078

Novo Sarajevo

079

VogošÄ‡a

080

Novi Grad

108

Stari Grad

109

Trnovo

093

KANTON 10

Livno

055

Tomislavgrad

028

Kupres

052

Glamoč

032

Bosansko Grahovo

013

Drvar

027

 

 

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

26. Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje da va�i Pravilnik o načinu uplate javnih prihoda bud�eta i vanbud�etskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu�bene novine Federacije BiH", br. 35/13, 53/13, 63/13, 93/13, 103/13, 11/14, 19/14, 46/14, 60/14, 65/14, 105/14, 20/15, 44/15, 53/15, 73/15, 96/15, 102/15, 11/16 i 18/16)

 
27. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu�benim novinama Federacije BiH.

 

<< Vrati se