Edukacije Finconsult

Ulaz za pretplatnike elektronskog izdanja časopisa

UREDBA O NAKNADAMA TROŠKOVA ZA SLUŽBENA PUTOVANJA

Na osnovu čl. 17. i 34. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 45/10 i 111/12) i na usaglašen prijedlog federalnog ministra finansija/federalnog ministra financija i federalnog ministra pravde, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 55. sjednici, održanoj 27.05.2016. godine i 56. sjednici, održanoj 03.06.2016. godine, donijela je „Uredbu o naknadama troškova za službena putovanja“. Uredba je objavljen u Službenim novinama Federacije BiH, broj 44/16, od 08.06.2016. godine. Uredba stupa na snagu osmog dana, od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", tj. od 16.06.2016. godine.

 


UREDBA
O NAKNADAMA TROŠKOVA ZA SLUŽBENA PUTOVANJA
 

I. OSNOVNE ODREDBE 

Član 1. 

Ovom uredbom utvrđuju se vrste i visine naknada za službena putovanja, kao i postupak ostvarivanja tih naknada, za lica iz člana 11a. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, državne službenike i namještenike (u daljem tekstu: državni službenik) u federalnim organima državne službe (u daljem tekstu: organ državne službe). 

 

Član 2. 

Državni službenici imaju pravo na naknade troškova koji nastanu u vezi sa službenim putovanjem na području Bosne i Hercegovine i/ili u inostranstvu, koji se ostvaruju prema odredbama ove uredbe. 

II. VRSTE I VISINE NAKNADA ZA SLUŽBENA PUTOVANJA 

1. Pojam službenog putovanja 

Član 3. 

Pod službenim putovanjem, u smislu ove uredbe, smatra se putovanje na području Bosne i Hercegovine, kao i putovanje u inostranstvo, na koje se državni službenik upućuje da izvrši određeni službeni zadatak (posao). 


Pod službenim putovanjem na području Bosne i Hercegovine smatra se ono putovanje kada je državni službenik upućen u mjesto koje je udaljeno najmanje 30 km od mjesta rada drïžavnog službenika, a putovanje u inostranstvo podrazumijeva putovanje u mjesto na teritoriji van Bosne i Hercegovine. 

2. Vrste naknada za službena putovanja 

ÄŒlan 4. 

Naknade za slu�beno putovanje obuhvataju naknadu za smještaj, ishranu, prijevozne i druge troškove predviÄ‘ene ovom uredbom. 


Naknade za slu�beni put u inostranstvo mogu se obračunati i isplatiti samo u slučaju da dr�avni slu�benik prilo�i najmanje jedan dokaz da je slu�beno putovanje u stvarnosti obavljeno (račun za hotel, račun ili kartu za prijevoz, ovjerenu potvrdu o prisustvovanju ili neki drugi dokument sa kojim bi se sa sigurnošÄ‡u moglo utvrditi da je slu�beno putovanje u stvarnosti obavljeno). 

3. Naknada za obavljeni slu�beni put (dnevnica) 

ÄŒlan 5. 

Pod dnevnicom, u smislu ove uredbe, podrazumijeva se naknada za obavljeno slu�beno putovanje dr�avnog slu�benika. 


Dnevnica za slu�beno putovanje na području Bosne i Hercegovine utvrÄ‘uje se u visini od 25 KM. 

Visina dnevnice za slu�beno putovanje u inostranstvo za svaku stranu dr�avu pojedinačno je utvrÄ‘ena u Prilogu broj 1., koji čini sastavni dio ove uredbe. 

 

ÄŒlan 6. 

Jedna dnevnica obračunava se za svaka 24 sata provedena na slu�benom putovanju. 


Za slu�beno putovanje koje traje du�e od 12 sati, obračunava se jedna dnevnica, a za slu�beno putovanje koje traje 8 do 12 sati pola dnevnice. 


Ako je na slu�benom putovanju osigurana besplatna ishrana, odnosno tri obroka, pripadajuća dnevnica iz člana 5. ove uredbe umanjuje se za 30%. 


Dnevnice i naknada za topli obrok meÄ‘usobno se isključuju. 


Dr�avni slu�benik je du�an u izvještaju o obavljenom slu�benom putovanju navesti da li je i u kojoj mjeri je istom bila osigurana ishrana u slučaju da se sa prilo�enih računa isto ne mo�e sa sigurnošÄ‡u utvrditi. 

ÄŒlan 7. 

Dnevnice za slu�bena putovanja u inostranstvo i dnevnice za slu�bena putovanja na području Bosne i Hercegovine obračunavaju se od vremena polaska na slu�beno putovanje do vremena povratka sa slu�benog putovanja, primjenjujući visinu dnevnice propisanu za dr�avu u koju je dr�avni slu�benik upućen na slu�beni put. 


U slučaju da je dr�avni slu�benik istovremeno upućen na slu�beni put u dvije ili više dr�ava, zbir dnevnica za svaku dr�avu utvrÄ‘uje se proporcijalno učešÄ‡u trajanja slu�benog puta u toj dr�avi sa ukupnim trajanjem slu�benog putovanja.

 
Za slu�bena putovanja iz stava (2) ovoga člana dr�avni slu�benik je du�an u Izvještaju s obavljenog slu�benog puta evidentirati trajanje slu�benog putovanja koje se odnosi na svaku dr�avu u koju je upućen, gdje se kao vrijeme polaska na slu�beno putovanje za drugu i svaku narednu dr�avu uzima vrijeme kada je započeo putovanje iz dr�ave gdje je prethodno završen dio slu�benog putovanja. 

 

4. Naknada za smještaj (noćenje) 

 

ÄŒlan 8. 

Naknada za noćenje obračunava se u visini prilo�enog plaćenog hotelskog računa i to najviše do iznosa odobrenog nalogom za slu�beno putovanje. 


Ako u mjestu slu�benog putovanja nema hotelskog smještaja ili ako se on ne koristi, pripadajuća dnevnica se uvećava za 70% i to samo u slučaju da dr�avni slu�benik nema mjesto prebivališta ili boravišta udaljeno manje od 30 km od mjesta u koje je upućen na slu�beni put. 


Pod pripadajućom dnevnicom, u smislu odredbe stava (2) ovog člana, podrazumijeva se dnevnica iz člana 5. ove uredbe. 

 

5. Naknada za troškove prijevoza 

ÄŒlan 9. 

Naknada za troškove prijevoza na slu�benom putovanju, obračunava se u visini stvarno plaćene karte uz prilo�eni račun za prijevoz sredstvom one vrste i razreda koji se mogu upotrebljavati na slu�benom putovanju prema odobrenom putnom nalogu. 

 

ÄŒlan 10. 

Dr�avnom slu�beniku koji za potrebe slu�benog putovanja koristi putnički automobil u ličnom vlasništvu, pripada naknada u visini 15% cijene litre benzina BMB 95 na teritoriji Bosne i Hercegovine, po preÄ‘enom kilometru na odobrenoj relaciji.

 
Isplata naknade iz stava (1) ovog člana predstavlja naknadu troškova za gorivo i amortizaciju automobila i ista ne isključuje troškove nastale po osnovu plaćene cestarine, putarine, mostarine, naknade za korištenje tunela, parkinga i drugih troškova nastalih u vezi sa prijevozom na slu�benom putovanju. 

Kod obračuna naknade za korištenje ličnog putničkog automobila isti se vrši na način da se obračuna najkraća udaljenost koju dr�avni slu�benik mora prijeći prijevoznim sredstvom, a koja se mo�e utvrditi (izmjeriti) na geografskoj karti namijenjenoj vozačima i ona je mjerodavna prilikom odreÄ‘ivanja stvarne udaljenosti slu�benog putovanja. 


Udaljenost iz člana 3. stav (2) i člana 8. stav (2) ove uredbe utvrÄ‘uje se u skladu sa stavom (3) ovog člana. 

6. Ostale vrste naknada 


ÄŒlan 11. 

 

Pod ostalim naknadama za izdatke koji nastanu u vezi sa slu�benim putovanjem u inostranstvo i na području Bosne i Hercegovine podrazumijevaju se izdaci koji nastanu u svrhu obavljanja slu�benog putovanja. 

Izdaci iz stava (1) ovog člana obračunavaju se prema prilo�enom računu. 


7. Nalog za slu�beno putovanje i obračun putnih troškova 

ÄŒlan 12. 

Svako slu�beno putovanje u zemlji i inostranstvu vrši se na osnovu naloga za slu�beno putovanje. 

Putni nalog za slu�beno putovanje obavezno sadr�i: broj putnog naloga, datum izdavanja, pravni osnov, ime i prezime dr�avnog slu�benika koji se upućuje na slu�beno putovanje, pozicija dr�avnog slu�benika, mjesto u koje dr�avni slu�benik putuje, svrha putovanja, vrijeme trajanja putovanja, visinu odobrenih troškova za noćenje, podatke o prijevoznom sredstvu kojim se putuje, potpis ovlaštenog lica i pečat. 


Putni nalog za slu�beno putovanje dr�avnih slu�benika iz člana 1. ove uredbe izdaje se u formi iz priloga broj 2. koja čini sastavni dio ove uredbe. 

 

ÄŒlan 13. 

Nalog za slu�beno putovanje rukovodioca federalnih organa dr�avne slu�be i sekretara potpisuje premijer, odnosno jedan od zamjenika premijera u njegovoj odsutnosti, ako se putovanje obavlja po nalogu Vlade Federacije BiH. 


U slučajevima kada se putovanje rukovodioca federalnog organa uprave, rukovodioca samostalne uprave i rukovodioca ustanove obavlja iz djelokruga rada ministarstva, uprave, odnosno ustanove, nalog za slu�beno putovanje potpisuje ministar, odnosno rukovodilac samostalne uprave i samostalne ustanove, odnosno dr�avni slu�benik kojeg oni ovlaste. 


Nalog za slu�beno putovanje dr�avnog slu�benika izdaje rukovodilac organa dr�avne slu�be, a izuzetno, nalog mo�e izdati i dr�avni slu�benik kojeg rukovodilac organa dr�avne slu�be ovlasti posebnim pismenim rješenjem.

 

ÄŒlan 14. 

Na osnovu naloga za slu�beno putovanje mo�e se isplatiti akontacija u visini procijenjenih troškova za predviÄ‘eno slu�beno putovanje i to isključivo u nacionalnoj valuti Bosne i Hercegovine. 

ÄŒlan 15. 

Nalog za slu�beno putovanje ne mo�e se izdati dr�avnom slu�beniku koji ranije obavljeno slu�beno putovanje nije opravdao u roku iz člana 16. stav (1) ove uredbe. 


Dr�avni slu�benik koji nije opravdao putni nalog du�an je vratiti akontaciju u cijelosti.

 
U slučaju da dr�avni slu�benik nije u roku iz člana 16. stav (1) ove uredbe, opravdao putni nalog ili nije u skladu sa stavom (2) ovog člana, vratio akontaciju, naplata tih troškova vrši se po postupku koji je zakonom predviÄ‘en za naknadu materijalne štete dr�avnih slu�benika. 
ÄŒlan 16. 

Dr�avni slu�benik du�an je u roku od pet radnih dana od dana kada je slu�beno putovanje završeno podnijeti izvještaj sa obavljenog slu�benog puta, zajedno sa putnim nalogom i dokazima o iznosima plaćenim za sve troškove koji se pravdaju. 


Izvještaj sa obavljenog slu�benog puta obavezno sadr�i: ime i prezime dr�avnog slu�benika, poziciju dr�avnog slu�benika, broj i datum putnog naloga kojim je odobreno slu�beno putovanje, datum i vrijeme polaska na slu�beni put, datum i vrijeme povratka sa slu�benog putovanja, datum i vrijeme početka slu�benog zadatka (posla) kojeg je obavio za svaku dr�avu u koju je upućen, datum i vrijeme završetka slu�benog zadatka (posla) kojeg je obavio za svaku dr�avu u koju je upućen, kratak opis zadataka (posla) koji je obavio na slu�benom putu, izjavu da li je bila osigurana ishrana na slu�benom putu (tri obroka), te specifikaciju nastalih troškova koja sadr�i: naziv, vrstu i iznos troškova nastalih u svrhu slu�benog putovanja za koje se prila�u računi. 


Izvještaj sa obavljenog slu�benog putovanja, uključujući nastale troškove iz stava (2) ovog člana odobrava rukovodilac organa dr�avne slu�be, odnosno dr�avni slu�benik kojeg rukovodilac organa dr�avne slu�be ovlasti posebnim pismenim rješenjem. 


Obračun troškova slu�benog putovanja vrši se na osnovu odobrenog Izvještaja sa obavljenog slu�benog putovanja, te mora biti izvršen prema odredbama ove uredbe i u skladu sa izdatim putnim nalogom, na obrascu iz Priloga broj 3. koji čini sastavni dio ove uredbe. 


Ako se pismeni dokaz o izvršenoj konverziji nacionalne valute ne prilo�i uz obračun putnih troškova, kod obračuna troškova primjenjuje se va�eći srednji kurs Centralne banke Bosne i Hercegovine na dan polaska na slu�beno putovanje. 


III. PRIMJENA OVE UREDBE NA DRUGE ORGANE I SLU�BE

 

ÄŒlan 17. 

U skladu sa odredbom člana 17. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine, odredbe ove uredbe primjenjuju se i na naknade troškova za slu�beno putovanje predsjednika Federacije, potpredsjednika Federacije, premijera Vlade Federacije, zamjenika premijera i ministara u Vladi Federacije. 

 

ÄŒlan 18. 

Dnevnice utvrÄ‘ene prema odredbi člana 5. ove uredbe, uvećavaju se: 

1) 25% za predsjednika i potpredsjednike Federacije; 

2) 20% za premijera i zamjenike premijera Vlade Federacije; 

3) 15% za ministre u Vladi Federacije; 

4) 10% za lica iz člana 11a. Zakona o dr�avnoj slu�bi u Federaciji Bosne i Hercegovine i lica izvan federalnih tijela koji su odreÄ‘eni za članove zvanične delegacije Federacije. 


ÄŒlan 19. 

U skladu sa odredbom člana 74. Zakona o dr�avnoj slu�bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, odredbe ove uredbe, koje se odnose na dr�avne slu�benike, primjenjuju se i na dr�avne slu�benike koji taj status imaju u stručnim i drugim slu�bama zakonodavne vlasti, u organima izvršne vlasti, organima sudske vlasti, tu�ilaštvima, pravobranilaštvima, ustanovama za izvršenje krivičnih sankcija Federacije, ako posebnim zakonom nije drugačije odreÄ‘eno. 

 

ÄŒlan 20. 

Odredbe ove uredbe koje se odnose na dr�avne slu�benike shodno se primjenjuju i na savjetnike rukovodioca organa dr�avne slu�be, ako posebnim propisom nije drugačije odreÄ‘eno. 


Odredbe ove uredbe koje se odnose na dr�avne slu�benike shodno se primjenjuju i na uposlene u institucijama koje vrše javna ovlaštenja kojima se sredstva za materijalne troškove osiguravaju u bud�etu Federacije, ako posebnim propisom nije drugačije odreÄ‘eno. 

 

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

ÄŒlan 21. 

Naknade za slu�bena putovanja koja su započeta prije stupanja na snagu ove uredbe, a nisu završena, obračunavat će se prema propisima o naknadama za putne troškove koji su va�ili do dana stupanja na snagu ove uredbe. 

 

ÄŒlan 22. 

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da va�i Uredba o naknadama troškova za slu�bena putovanja ("Slu�bene novine Federacije BiH", br. 63/10, 9/11 i 80/11). 

 

ÄŒlan 23. 

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu�benim novinama Federacije BiH". 

 


Prilog broj 1.

SPISAK DRŽAVA SA UTVRĐENIM IZNOSOM DNEVNICE 

Redni broj

Naziv zemlje

Iznos dnevnice KM

1

ALBANIJA

110

2

ALŽIR

100

3

ANGOLA

140

4

ARGENTINA

120

5

ARMENIJA

100

6

AUSTRALIJA

120

7

AUSTRIJA

120

8

AFGANISTAN

100

9

BANGLADEŠ

110

10

BAHREIN

110

11

BELGIJA

120

12

BENIN

100

13

BJELORUSIJA

100

14

BOCVANA

90

15

BOLIVIJA

100

16

BRAZIL

120

17

BUGARSKA

100

18

BURKINA FASO

100

19

BURUNDI

100

20

CENTRALNOAFRIÄŒKA REPUBLIKA

110

21

CRNA GORA

100

22

ÄŒAD

130

23

ÄŒEŠKA

110

24

ÄŒILE

110

25

DANSKA

140

26

DOMINIKANSKA REPUBLIKA

110

27

D�IBUTI

110

28

EGIPAT

100

29

EKVADOR

100

30

ESTONIJA

90

31

ETIOPIJA

110

32

FILIPINI

110

33

FINSKA

120

34

FRANCUSKA

120

35

GABONSKA REPUBLIKA

100

36

GANA

120

37

GRÄŒKA

110

38

GVAJANA

100

39

GVATEMALA

100

40

GVINEJA (PAPUA NOVA GVINEJA)

100

41

GVINEJA (REPUBLIKA EKVATORIJALNA GVINEJA)

120

42

GVINEJA (REPUBLIKA GVINEJA)

100

43

GVINEJA BISAO (REPUBLIKA GVINEJA BISAO)

120

44

HAITI

120

45

HONDURAS

100

46

HONG KONG

140

47

HRVATSKA

110

48

INDIJA

100

49

INDONEZIJA

110

50

IRAK

100

51

IRAN

100

52

IRSKA

130

53

ISLAND

150

54

ITALIJA

120

55

IZRAEL

130

56

JAPAN

150

57

JEMEN

100

58

JORDAN

110

59

JU�NA KOREJA (REPUBLIKA KOREJA)

130

60

KAMBOD�A

90

61

KAMERUN

110

62

KANADA

120

63

KATAR

110

64

KENIJA

110

65

KINA

130

66

KIPAR

110

67

KOLUMBIJA

110

68

KONGO

130

69

KOSTARIKA

110

70

KUBA

100

71

KUVAJT

110

72

LAOS

90

73

LESOTO

90

74

LETONIJA

100

75

LIBANON

100

76

LIBERIJA

100

77

LIBIJA

100

78

LITVANIJA

110

79

LUKSEMBURG

130

80

MAĐARSKA

100

81

MADAGASKAR

100

82

MAKEDONIJA

90

83

MALAVI

100

84

MALEZIJA

90

85

MALI

100

86

MALTA

100

87

MAROKO

100

88

MAURITANIJA

100

89

MEKSIKO

100

90

MIJANMAR

100

91

MONGOLIJA

110

92

MOZAMBIK

120

93

NAMIBIJA

90

94

NEPAL

90

95

NIGER

110

96

NIGERIJA

120

97

NIKARAGVA

100

98

NIZOZEMSKA

130

99

NORVEŠKA

130

100

NOVI ZELAND

130

101

NJEMAÄŒKA

120

102

OBALA SLONOVAÄŒE

130

103

OMAN

110

104

PAKISTAN

100

105

PANAMA

100

106

PARAGVAJ

100

107

PERU

100

108

POLJSKA

100

109

PORTORIKO

90

110

PORTUGAL

110

111

RUANDA

110

112

RUMUNIJA

100

113

RUSKA FEDERACIJA

120

114

SAD

130

115

SALVADOR

100

116

SAO TOME I PRINCIPE

100

117

SAUDIJSKA ARABIJA

110

118

SEJŠELI

130

119

SINGAPUR

130

120

SIJERA LEONE

100

121

SIRIJA

100

122

SJEVERNA KOREJA (DEMOKRATSKA NARODNA REPUBLIKA KOREJA)

100

123

SLOVAÄŒKA

110

124

SLOVENIJA

110

125

SOMALIJA

90

126

SRBIJA

100

127

SUDAN

110

128

SURINAM

100

129

ŠPANIJA

120

130

ŠRI LANKA

100

131

ŠVEDSKA

130

132

ŠVAJCARSKA

150

133

TAJLAND

110

134

TAJVAN

130

135

TANZANIJA

100

136

TOGO

110

137

TRINIDAD I TOBAGO

110

138

TUNIS

90

139

TURSKA

110

140

UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI

120

141

UGANDA

100

142

UJEDINJENO KRALJEVSTVO

140

143

UKRAJINA

110

144

URUGVAJ

130

145

VENECUELA

90

146

VIJETNAM

110

147

DR KONGO

90

148

ZAMBIJA

100

149

ZIMBABVE

100

150

SVE DRUGE DR�AVE

90

 

 

 

<< Vrati se