Edukacije Finconsult

Ulaz za pretplatnike elektronskog izdanja časopisa

OBJAŠNJENJE O IZRADI I PREDAJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA PO GODIŠNJEM OBRAČUNU ZA PERIOD I - XII 2016. GODINE

 

Pravna lica su dužna sastaviti i prezentirati finansijske izvještaje za poslovnu godinu propisane u čl. 35., 36. i 37. Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 83/09, u daljem tekstu: Zakon),  za  period   I - XII 2016. godine i iste predati Finansijsko-informatičkoj agenciji  Sarajevo (u daljem tekstu: FIA-a), a prema sjedištu pravnog lica, najkasnije do 28. februara 2017. godine.

Prilikom sastavljanja i prezentiranja finansijskih izvještaja pravna lica iz čl. 3. i 4. Zakona obavezna su primjenjivati Međunarodne računovodstvene standarde (MRS) i Međunarodne standarde finansijskog izvještavanja (MSFI), kao i Međunarodni standard finansijskog izvještavanja za mala i srednja preduzeća (MSFI za MSP), te ostala prateća uputstva, objašnjenja i smjernice koje donosi Odbor za međunarodne računovodstvene standarde, a čija primjena je propisana u članu 33. Zakona.

U vezi sa sastavljanjem, predajom i obradom finansijskih izvještaja po godišnjem obračunu za 2016. godinu, Federalno ministarstvo finansija-Federalno ministarstvo financija daje sljedeće OBJAŠNJENJE:

1) Obveznici izrade i predaje finansijskih izvještaja za 2016. godinu su: sva  privredna društva, društva za osiguranje, mikro-kreditna društva, leasing društva, investicioni fondovi, društva za upravljanje investicionim fondovima, brokersko-dilerska društva, berze, banke te druge finansijske organizacije, zadruge, profitna i neprofitna pravna lica čije je sjedište registrovano u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Izrada i prezentiranje finansijskih izvještaja se odnosi i na ona pravna lica i druge oblike organizovanja koje je pravno lice sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine osnovalo u inostranstvu, ako propisama tih država nije utvrđena obaveza vođenja poslovnih knjiga i sastavljanja finansijskih izvještaja, kao i na one poslovne jedinice i pogone pravnih lica sa sjedištem izvan Federacije ako se te poslovne jedinice ili pogoni smatraju obveznicima poreza na dobit u Federaciji.

2) Finansijske izvještaje sastavljaju i ona pravna lica nad kojima je otvoren ili zaključen stečaj, odnosno pokrenut postupak likvidacije, u roku od 60 dana od dana pokretanja postupka likvidacije ili otvaranja stečaja.

Finansijske izvještaje nisu obavezna dostaviti ona pravna lica koja su registrovana u prethodnoj godini i nisu do 31.12. imali drugih promjena osim uplate obaveznog depozita. Isti su obavezni dostaviti FIA-i Sarajevo Izjavu o neaktivnosti za prethodnu poslovnu godinu, zaključno dana 28. februara 2017. godine.

3) Obveznici iz tač. 1) i 2) ovog Objašnjenja finansijske izvještaje za izvještajni   period I–XII 2016. godine sastavljaju u skladu sa važećim kontnim okvirom, prezentiraju ih na obrascima koji su propisani Pravilnicima o formi i sadržaju finansijskih izvještaja objavljenih u „Službenim novinama Federacije BiH”, broj: 82/10.

Članom 36. Zakona propisano je da godišnje finansijske izvještaje čine:

-        Bilans stanja - Izvještaj o finansijskom položaju na dan 31.12.2016. godine;    

-        Bilans uspjeha - Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti za period od 01.01. do 31.12.2016. godine;

-        Izvještaj o gotovinskim tokovima;

-        Izvještaj o promjenama na kapitalu;

-        Bilješke uz finansijske izvještaje.

U skladu sa Pravilnikom o dodatnom računovodstvenom izvještaju-Aneksu („Službene novine Federacije BiH“ broj: 5/12, u daljem tekstu: Pravilnik), sva pravna lica iz tač. 1) i 2) ovog Objašnjenja koja knjigovodstvo vode u skladu sa kontnim okvirom za privredna društva obavezno podnose i Aneks-Dodatni računovodstveni izvještaj.

Pravna lica koja knjigovodstvo vode na sredstvima za AOP-a mogu finansijske izvještaje dostaviti i na propisanoj formi obrasca štampanog na računaru, s tim da se uz takve obrasce podnesu istovjetni podaci i na elektronskom mediju i to obavezno u .xlm formatu koji se može pronaći na web stranici www.fia.ba.

4) Mala preduzeća, razvrstana prema kriterijima iz člana 4. Zakona, godišnje finansijske izvještaje prezentiraju kroz:

-        Bilans stanja - Izvještaj o finansijskom položaju na dan 31.12.2016. godine;

-        Bilans uspjeha - Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti za period 01.01. - 31.12.2016. godine.

U skladu sa Pravilnikom iz tačke 3) stav (3) ovog Objašnjenja, sva mala preduzeća koja knjigovodstvo vode u skladu sa kontnim okvirom za privredna društva obavezno podnose i Aneks-Dodatni računovodstveni izvještaj.

5) Pravno lice koje je, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima („Službene novine Federacije BiH”, broj: 81/15), statusno povezano, odnosno lice koje predstavlja maticu u grupi pravnih lica, dužno je sa 31.12.2016. godine sačiniti konsolidovani finansijski izvještaj za 2016. godinu sa prikazom poslovnog rezultata matice na kraju poslovne godine i predati FIA-i Sarajevo (prema sjedištu pravnog lica) zaključno dana 03. maja 2017. godine.

6) Na dan sastavljanja finansijskih izvještaja svi obveznici predaje godišnjih finansijskih izvještaja su du�ni samostalno izvršiti razvrstavanje u skladu sa odredbom iz člana 4. Zakona te obavezno dostaviti FIA-i Sarajevo (prema sjedištu pravnog lica) Obavještenje o razvrstavanju pravnog lica na mala, srednja ili velika pravna lica, istovremeno sa predajom godišnjih finansijskih izvještaja.

FIA-a je du�na odbiti prijem finansijskih izvještaja podnesenih od strane onih obveznika koji ne dostave ispravno Obavještenje o razvrstavanju sačinjeno na osnovu podataka iz finansijskih izvještaja.

Kod pravnih lica koja finansijske izvještaje dostavljaju elektronski, FIA je du�na odmah izvršiti automatsku kontrolu podataka iz finansijskih izvještaja te, ukoliko utvrdi da dostavljeno Obavještenje o razvrstavanju nije u skladu sa kriterijima (visina prihoda, imovina, broj zaposlenih), du�na je isto odbiti i vratiti pravnom licu uz zahtjev za dostavljanje novog Obavještenja o razvrstavanju.

7) FIA-a Sarajevo je du�na da Federalnom ministarstvu finansija, uz analizu poslovanja subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, obavezno, u pisanoj formi, dostavi i podatke o broju velikih, srednjih i malih preduzeća, kao i informaciju o pravnim licima koja nisu dostavila finansijske izvještaje za 2016. godinu.

FIA je obavezna uspostaviti evidenciju (registar) subjekata koji sačinjavaju finansijske izvještaje u skladu sa MSFI za MSP, te Ministarstvu dostaviti izvještaj o takvim obveznicima i to najkasnije do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu.

8)  U skladu sa članom 37. Zakona, finansijski izvještaji pravnih lica moraju biti potpisani od strane certificiranog računovoÄ‘e sa va�ećom licencom i ovlaštenog lica za zastupanje pravnog lica i ovjereni pečatom certificiranog računovoÄ‘e i pečatom pravnog lica - podnosioca izvještaja.

FIA je du�na odbiti svaki finansijski izvještaj koji nije potpisan i ovjeren u skladu sa Zakonom.

Savez računovoÄ‘a, revizora i finansijskih radnika Federacije Bosne i Hercegovine je du�an da, najdalje do isteka roka za predaju finansijskih izvještaja, dostavi FIA-i spisak ovlaštenih certificiranih računovoÄ‘a sa va�ećom licencom, radi postupanja FIA-e u skladu sa tačkom 8) ovog Objašnjenja.

9) Pravna lica razvrstana u srednja i velika du�ni su, uz predaju godišnjih finansijskih izvještaja, dostaviti i godišnje izvještaje o poslovanju iz člana 40. Zakona.

Godišnji izvještaji velikih pravnih lica i pravnih lica čiji vrijednosni papiri kotiraju na tr�ištu kapitala moraju sadr�avati i prikaz primijenjenih pravila korporativnog upravljanja.

Mala pravna lica nisu du�na da pripremaju godišnje izvještaje o poslovanju, ali su du�na u bilješkama navesti informacije o otkupu vlastitih dionica.

10) Pravna lica, obveznici predaje finansijskih izvještaja, na osnovu utvrÄ‘enog godišnjeg obračuna, koje knjigovodstvenu evidenciju vode po kontnom planu za privredna društva (preduzeća), obavezno predaju i Obračun posebnih vodoprivrednih naknada, obrazac «OVN» u skladu sa odredbama Zakona o vodama („Slu�bene novine Federacije BiH“, broj: 70/06), Pravilnikom o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje i plaćanje i kontroli izmirivanja obaveza na osnovu opće               vodne naknade i posebnih vodnih naknada („Slu�bene novine Federacije BiH“, br. 92/07, 46/09, 79/11 i 88/12) i Odlukom o visini posebnih vodnih naknada („Slu�bene novine Federacije BiH“, br. 46/07, 10/14 i 3/16).

11) Svi obveznici predaje finansijskih izvještaja, na osnovu utvrÄ‘enog  godišnjeg obračuna, du�ni su da predaju i obračun posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, obrazac „ZS“, u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Slu�bene novine Federacije BiH“, br. 39/03, 22/06 i 43/10) i Uputstvom o načinu obračunavanja i uplati posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća („Slu�bene novine Federacije BiH“, broj: 81/08).

12) Svim obveznicima obračuna i predaje obrasca «ONŠ», naknada za eksploataciju šuma i ostalih prihoda, u skladu sa odredbama Uredbe o šumama  („Slu�bene novine Federacije BiH”, br. 83/09, 26/10, 33/10, 38/10 i 60/11) i Uputstva o načinu obračunavanja, rokovima i postupku plaćanja naknada za zaštitu i unaprijeÄ‘enje šuma („Slu�bene novine Federacije BiH“, broj: 44/10), koji knjigovodstvene evidencije vode po kontnom planu za privredna društva (preduzeća), ukazujemo na činjenicu da je Ustavni sud FBiH dao mišljenje broj: U-029/10 od 12.10. 2010. godine, koje je objavljeno u Slu�benim novinama Federacije BiH broj: 77/10, da Vlada Federacije BiH nije imala ustavnu osnovu za donošenje ovakve Uredbe.

Shodno navedenom, Ustavni sud Federacije BiH je donio presudu broj: U-28/10 kojom je dato mišljenje da se Uredba o šumama mogla  primjenjivati najdalje do 06.12.2011. godine, a ista je objavljena u „Slu�benim novinama Federacije BiH“, broj: 34/11.

Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda bud�eta i vanbud�etskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine („Slu�bene novine Federacije BiH", br. 33/16 i 89/16) je u podtački 18.5. propisano da se zaostale obaveze po osnovu naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma, sredstava za proširenu biološku reprodukciju šuma, naknada za krčenje šuma, naknada za ograničenje korištenja šuma, sredstava za jednostavnu biološku reprodukciju šuma i sredstava na promet šuma, koje su nastale do dana prestanka primjene Zakona o šumama („Slu�bene novine Federacije BiH", br. 20/02, 29/03 i 37/04) uplaćuju i rasporeÄ‘uju na način i po propisima koji su va�ili do dana prestanka primjene tog Zakona.

U skladu sa podtačkom 18.6. Pravilnika o načinu uplate javnih prihoda bud�eta i vanbud�etskih fondova na teritoriji Federacije BiH, naknade za korištenje, zaštitu i unapreÄ‘enje šuma utvrÄ‘ene kantonalnim propisima uplaćuju se u skladu sa kantonalnim propisima u korist računa javnih prihoda kantonalnog bud�eta. Kantonalni trezor ove prihode rasporeÄ‘uje kantonalnim i općinskim bud�etima u omjeru i na način utvrÄ‘en kantonalnim Zakonom o šumama.

Uplata prihoda vršiti će se na način propisan ovim Pravilnikom do donošenja propisa o korištenju, zaštiti i unapreÄ‘enju šuma na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, te usklaÄ‘ivanja kantonalnih propisa sa propisima na nivou Federacije Bosne i Hercegovine.

13) Nadle�ni organi i organizacije će od FIA-e preuzeti posebne podatke iskazane na obrascima i koristiti za svoje potrebe i to: «OVN» Obračun posebnih vodoprivrednih naknada; «ONŠ» Obračun naknada za eksploataciju šuma (zaostale uplate); te „ZS“ obračun naknade za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, kao i druge naknade.           

14) Obveznici izrade i predaje godišnjih finansijskih izvještaja su i bud�etski korisnici Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, gradova i općina kao i vanbud�etski fondovi.

Bud�etski korisnici i vanbud�etski fondovi su korisnici definisani članom 2. Zakona o bud�etima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Slu�bene novine Federacije BiH“, br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15 i 104/16) i svoje godišnje izvještaje podnose u skladu sa odredbama člana 19. Pravilnika o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu bud�eta u Federaciji Bosne i Hercegovine („Slu�bene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 69/14, 14/15 i 4/16), a koji se sastoje od:

-        računovodstvenih izvještaja bud�etskih korisnika,

-        analize iskaza (tekstualni dio).

Obrasci za godišnje izvještaje Bud�eta, bud�etskih korisnika i vanbud�etskih fondova su:

  1. Račun prihoda i rashoda (obrazac PR);
  2. Bilans stanja (obrazac BS);
  3. Izvještaj o novčanim tokovima (obrazac NT);
  4. Izvještaj o kapitalnim izdacima i finansiranju (obrazac KIF);
  5. Godišnji izvještaj o izvršenju bud�eta (obrazac GIB);
  6. Godišnji izvještaj o investicijama (obrazac INV-01);
  7. Posebni podaci o plaćama i broju zaposlenih;
  8. Izvještaj o obračunatoj i uplaćenoj naknadi za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća i
  9. Izvještaji o ostalim finansijskim podacima (obrasci A, B i C).

Izvještaj o novčanim tokovima, sastavljaju trezori ministarstava finansija i slu�be za finansije.

Obrasci godišnjih izvještaja su jednoobrazni za sve bud�etske korisnike na svim nivoima vlasti.

Izradi godišnjih izvještaja, na propisanim računovodstvenim obrascima, bud�etski korisnici pristupaju nakon što obave sve predbilansne radnje i završna knji�enja.

Bud�etski korisnici izraÄ‘uju i podnose finansijske izvještaje za bud�etsku godinu od 01. januara do 31. decembra.

Javna preduzeća izraÄ‘uju i podnose poslovne izvještaje periodično, Obrazac JP (član 3. st (2) i (3) Pravilnika o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu bud�eta u Federaciji Bosne i Hercegovine).

Bud�etski korisnici popunjene obrasce u elektronskoj i pisanoj formi dostavljaju nadle�nom ministarstvu finansija, odnosno slu�bi za finansije.

Javna preduzeća popunjene obrasce u elektronskoj i pisanoj formi dostavljaju nadle�nom ministarstvu, odnosno slu�bi za finansije.

Uz finansijske izvještaje, bud�etski korisnici su du�ni dostaviti i bruto bilans u elektronskoj formi.

Godišnji finansijski izvještaji moraju biti ovjereni potpisom i pečatom certiciranog računovoÄ‘e, potpisani od strane ovlaštenog predstavnika bud�etskog korisnika i ovjereni pečatom bud�etskog korisnika-podnosioca.

15) Bud�etski korisnici dostavljaju: 1) Račun prihoda i rashoda, 2) Bilans stanja, 3) Izvještaj o kapitalnim izdacima i finansiranju, 4) Posebne podatke o plaćama i broju zaposlenih, 5) Izvještaj o obračunatoj i uplaćenoj naknadi za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (Obrazac ZS) i 6) Statistički obrazac - Godišnji izvještaj o investicijama (Obrazac INV-01), FIA-i Sarajevo, u 2 (dva) primjerka, od čega je jedan primjerak za potrebe Federalnog zavoda za statistiku, a najkasnije do 28. februara 2017. godine.

Izvještaje iz tačke 14) ovog Objašnjenja bud�etski korisnici su du�ni dostaviti nadle�nom ministarstvu, odnosno slu�bi za finansije do 28. februara 2017. godine za 2016. godinu. 

16) Općinske i gradske slu�be za finansije du�ne su dostaviti godišnje računovodstvene izvještaje iz tačke 14) ovog Objašnjenja, kantonalnim ministarstvima finansija do 05. marta tekuće godine, za prethodnu godinu.

Vanbud�etski fondovi dostavljaju svoje godišnje izvještaje resornim ministarstvima, kantonalnim ministarstvima finansija i Federalnom ministarstvu finansija do 05. marta tekuće godine, za prethodnu godinu.

Općinske i gradske slu�be za finansije dostavljaju godišnje izvještaje za bud�ete općina i gradova općinskom i gradskom vijeću do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

Kantonalna ministarstva finansija, dostavljaju godišnje izvještaje za bud�ete kantona Vladi kantona, do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

Kantonalna ministarstva finansija, dostavljaju godišnje izvještaje za bud�ete općina i gradova i godišnje izvještaje za bud�ete kantona, Federalnom ministarstvu finansija do 31. marta tekuće godine, za prethodnu godinu.

Kantonalna ministarstva finansija vrše konsolidaciju izvještaja na nivou kantona. Takvi izvještaji slu�e za kantonalni nivo vlasti.

Federalno ministarstvo finansija na osnovu podataka iz Glavne knjige Trezora, sačinjava godišnji izvještaj za bud�et Federacije Bosne i Hercegovine i dostavlja Vladi Federacije do 15. aprila tekuće godine za prethodnu godinu.

Federalno ministarstvo finansija du�no je podnositi Vladi na razmatranje periodične konsolidovane finansijske izvještaje za sve nivoe vlasti u roku od 40 dana po isteku obračunskog perioda, a za period od 01. januara do 31. decembra, do 25. aprila tekuće godine.

17) Bud�etski korisnici du�ni su da uz godišnje računovodstvene izvještaje dostave i tekstualni izvještaj u kome će obrazlo�iti izvršenje bud�eta, sa posebnim osvrtom na odstupanja ostvarenih od planiranih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

Bud�etski korisnici du�ni su da podnesu i informaciju o dogaÄ‘ajima koji su  nastali poslije datuma pod kojim je bilans sastavljen do dana sastavljanja informacije, ako ti dogaÄ‘aji utječu na stanje imovine i na bilans rashoda i prihoda izvještajne godine.

18) Pored navedenih, Zakonom propisanih finansijskih izvještaja, svi obveznici podnošenja finansijskih izvještaja iz tač. 3) i 4) ovog Objašnjenja, na osnovu utvrÄ‘enog godišnjeg obračuna, du�ni su da, uz finansijske izvještaje, predaju i posebne obrasce i to:

 - Obrazac - Posebni podaci o plaćama i broju zaposlenih.

19) Pravna lica iz tač. 1) i 2) ovog Objašnjenja, u skladu sa Zakonom o statistici u Federaciji Bosne i Hercegovine („Slu�bene novine Federacije BiH”, br. 63/03 i 9/09) i Plana provoÄ‘enja statističkih istra�ivanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine, obavezno podnose i posebne obrasce sa podacima koji se koriste za potrebe statističkih istra�ivanja iz oblasti nacionalnih računa, a u svrhu izračunavanja Bruto domaćeg proizoda (GDP-a) i investicija u Federaciji Bosne i Hercegovine i to:

-  „Statistički aneks godišnjeg računovodstvenog izvještaja za 2016. godinu” (obrazac StatAneks). Ovaj obrazac popunjavaju i podnose sva pravna lica obveznici sastavljanja i predaje godišnjeg obračuna, koja knjigovodstvo vode u skladu sa kontnim okvirom za privredna društva (preduzeća);

- „Godišnji izvještaj o investicijama za 2016. godinu” (obrazac INV – 01). Ovaj obrazac podnose sva pravna lica obveznici sačinjavanja i podnošenja godišnjeg obračuna, bez obzira da li su ili nisu imali ulaganja u stalna sredstva.

20) Finansijski izvještaji na osnovu utvrÄ‘enog godišnjeg obračuna za period I – XII 2016. godine popunjavati će se u konvertibilnim markama (KM), u apsolutnim iznosima, bez decimala.

21) Prijem kontrolu i obradu godišnjih finansijskih izvještaja, računovodstvenih iskaza i posebnih podataka o godišnjem obračunu za period I-XII 2016. godine vršit će FIA-a Sarajevo prema Klasifikaciji djelatnosti i na računovodstvenim izvještajima koji odgovaraju potrebama obveznika u smislu voÄ‘enja knjigovodstvene evidencije.

22) Za navedeni obračunski period obavezno se sastavlja porezni bilans i predaje nadle�noj organizacionoj jedinici Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine u roku iz član 49. Zakona o porezu na dobit (“Slu�bene novine Federacije BiH”, broj: 15/16), u kojem je propisano da se porezni bilans podnosi u roku od 30 dana po isteku roka propisanog za podnošenje godišnjih finansijskih izvještaja, odnosno najkasnije do 31. marta 2017. godine.

23) U skladu sa članom 44. stav (5) Zakona, obveznici revizije iz člana 49. Zakona, du�ni su dostaviti i revizorske izvještaje sa prilo�enim finansijskim izvještajima koji su bili predmet revidiranja najkasnije do kraja tekuće godine za prethodnu godinu.

Shodno navedenom članu obveznici revizije iz člana 49. Zakona du�ni su bili dostaviti najkasnije do 31.12.2016. godine i revizorske izvještaje sa prilo�enim finansijskim izvještajima koji su bili predmet revidiranja za poslovnu 2015. godinu.

24) FIA je du�na najkasnije do 01. februara  2017. godine pismeno obavijestiti Ministarstvo o obveznicima revizije iz tačke 23) stav (2) koji nisu dostavili revidirane izvještaje.

25) Svi obveznici izrade i predaje godišnjih finansijskih izvještaja za period I –XII 2016. godine du�ni su pridr�avati se ovog Objašnjenja.

 

<< Vrati se