Edukacije Finconsult

Ulaz za pretplatnike elektronskog izdanja časopisa

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOBIT

 

Na osnovu člana 60. stav (1) Zakona o porezu na dobit ("Službene novine Federacije BiH", broj 15/16), federalni ministar finansija donosi „Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o primjeni zakona o porezu na dobit“. Pravilnik je objavljen 15.02.2017. godine u Službenim novinama Federacije BiH, broj 11/17, a stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", tj. stupa na snagu 16.02.2017. godine.

 

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOBIT

 

Član 1.

U Pravilniku o primjeni Zakona o porezu na dobit ("Službene novine Federacije BIH", broj 88/16) član 1. stav (2) mijenja se i glasi:

"(2) Sastavni dio ovog Pravilnika su obrasci: Porezni bilans (Obrazac PB 800-A), Porezni bilans (Obrazac PB 800-B), Prijava poreza na dobit za privredna društva (Obrazac PP 801), Prijava poreza na dobit za podružnicu RS ili BD (Obrazac PP-802), Prijava poreza na dobit za poslovnu jedinicu nerezidenta (Obrazac PP-803), Prijava poreza na dobit za djelimično izuzeta lica (Obrazac PP-804), Konsolidovani porezni bilans i prijava poreza na dobit (Obrazac PP-805), Prijava dobiti podružnice u RS ili BD (Obrazac PE-806), Prijava dobiti poslovne jedinice van Bosne i Hercegovine (Obrazac PE-807), Plan investiranja (Obrazac PI-808), Pregled nastalih, neiskorištenih i iskorištenih poreznih gubitaka (Obrazac PG-809), Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u proizvodnu opremu (Obrazac PP-810), Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u stalna sredstva (Obrazac PP-811), Prijava porezne olakšice po osnovu novog zapošljavanja (Obrazac PP-812), Izjava o obračunatom porezu na isplaćene dividende/udjele (Obrazac ID-813), Prijava poreznog kredita van Bosne i Hercegovine po osnovu prihoda (Obrazac PK-814), Prijava poreza po odbitku po osnovu dividende (Obrazac POD-815), Prijava poreza po odbitku po osnovu kamate (Obrazac POD-816), Prijava poreza po odbitku po osnovu autorske naknade (Obrazac POD-817), Prijava poreza po odbitku po osnovu ostalih prihoda (Obrazac POD- 818), Prijava poreza po odbitku po osnovu imovine i prava (Obrazac POD-819) i Izjava pravnog lica u svrhu oslobađanja plaćanja poreza po odbitku na izvoru (Obrazac OP-820)."

Član 2.

Član 38. mijenja se i glasi:

"Član 38.

(Otpis i/ili ispravka vrijednosti potraživanja)

(1) Porezno priznatim rashodom smatraju se rashodi nastali na ime ispravke vrijednosti i/ili otpisa potraživanja, za koje porezni obveznik posjeduje, u skladu sa propisima o računovodstvu i reviziji Federacije, usaglašeno stanje dugovanja i potraživanja (Izvod otvorenih stavki: IOS), sa dužnikom, i ukoliko su ispunjeni uslovi iz člana 17. Stav (1) tačka a) Zakona.

(2) Porezno priznatim rashodom smatraju se i rashodi nastali na ime ispravke vrijednosti i/ili otpisa potraživanja, za koje je porezni obveznik poduzeo mjere iz člana 17. Stav (1) tačka b) Zakona.

(3) Ukoliko porezni obveznik ima istovremeno dugovanje prema dužniku, koji je ujedno i potražilac poreznog obveznika, rashodi na ime ispravke vrijednosti potraživanja ili otpisa potraživanja od lica (potražioca) kome se istovremeno duguje (dužnika), do iznosa obaveze prema tom licu (dužniku), smatraju se porezno nepriznatim rashodom u skladu sa članom 9. stav (1) tačka k) Zakona.

(4) Kao dokaz da su potraživanja utužena ili da je pokrenut izvršni postupak ili da su potraživanja prijavljena u likvidacijskom ili stečajnom postupku nad dužnikom, koristi se odgovarajući akt nadležnog organa, koji nedvosmisleno ukazuje da je postupak u toku.

(5) Rashodi na ime ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja poreznog obveznika, za potraživanja koja se ne iskazuju kao prihod, smatraju se porezno priznat rashod:

a) ukoliko porezni obveznik posjeduje usaglašeno stanje dugovanja i potraživanja (IOS) sa dužnikom,

b) ukoliko su ispunjeni uslovi iz st. (1) ili (2) ovog člana, i

c) ukoliko ne postoji dugovanje prema potražiocu, u smislu stava (3) ovog člana.

(6) U slučaju nastanka razlike na potraživanju za avansnu isplatu dobiti, ista se za porezne svrhe ne može u poslovnim knjigama preoblikovati u neki drugi oblik potraživanja i smatrati porezno priznatim rashodom u slučaju otpisa.

(7) Odredbe ovog člana, u skladu sa članom 17. stav (3) Zakona, ne odnose se na finansijske institucije kod formiranja ispravke vrijednosti i rezervisanja koje propisuju nadzorni organi."

 

Član 3.

U članu 89. stav (2) tačka a) mijenja se i glasi:

"a) podatke iz bilansa stanja - iznose tekuće i prethodne godine iz izvještaja Bilansa stanja"

 

Član 4.

U članu 92. stav (2) tačka a) mijenja se i glasi: "a) podatke iz bilansa stanja - iznose tekuće i prethodne godine iz izvještaja Bilansa stanja."

Član 5.

U članu 107. stav (3) tačka 9) mijenja se i glasi:

"9) Pod rednim brojem I. FINANSIJSKI REZULTAT – u zavisnosti od predznaka (+/-) utvrđenog iznosa, na poziciji rednog broja 1. Dobit poslovne godine – u zavisnosti od poreznog obveznika unosi se iznos iz tačke C1., a na poziciji rednog broja 2. Gubitak poslovne godine – u zavisnosti od poreznog obveznika unosi se iznos iz tačke C2."

Tačka 12) mijenja se i glasi:

"12) Pod rednim brojem IV. OPOREZIVA DOBIT ILI POREZNI GUBITAK PRIJE TRANSFERNIH

CIJENA - u zavisnosti od predznaka (+/-) utvrđenog iznosa, na poziciji rednog broja 55. Oporeziva dobit prije transfernih cijena - iznos se utvrđuje na način da rezultat po pozicijama rednih brojeva (pozicija rbr. 1 ili 2+3-4+5 do 15-16+17 do 25-26+27 do 34- 35+36+37+/-38-/+39+40-41-42+43+44-45+46+47+ 48-49+50-51+52-53+54) bude veći od 0, a na poziciji rednog broja 56. Porezni gubitak prije transfernih cijena - iznos se utvrđuje na način da rezultat po pozicijama rednih brojeva (pozicije rbr. 1 ili 2+3-4+5 do 15-16+17 do 25-26+27 do 34-35+36+37+/-38-/+39+40-41-42+43+44-45+46+47+48-49+50-51+52-53+54) bude manji od 0."

 

Član 6.

Član 110. mijenja se i glasi:

"Član 110.

(Oslobađanje od plaćanja poreza po odbitku)

(1) Ukoliko je prihod nerezidenta oporeziv isključivo u državi rezidentnosti primaoca prihoda prema Ugovoru oHercegovine i države primaoca prihoda, obveznik je dužan do 20.-tog u tekućem mjesecu za prethodni mjesec dostaviti Poreznoj upravi Izjavu pravnog lica u svrhu oslobađanja od plaćanja poreza po odbitku na izvoru – Obrazac OP-820.

(2) Obrazac OP- 820 treba biti ovjeren i od primaoca prihoda i krajnjeg korisnika i od nadležnog organa države ugovornice kojoj pripada pravo oporezivanja prihoda.

(3) Ukoliko nadležni organ države primaoca prihoda ne može ovjeriti Obrazac OP 820, porezni obveznik je dužan pribaviti potvrdu o rezidentnosti koju je izdao nadležni organ države primaoca prihoda, a koja nije starija od godinu dana.

(4) Potvrda o rezidentnosti iz stava (3) ovog člana dostavlja se uz Obrazac OP 820 Poreznoj upravi.

(5) Obrazac OP -820 sačinjava se u četiri primjerka, od kojih se jedan dostavlja Poreznoj upravi, drugi poreznom obvezniku, a dva primjerka se dostavljaju primaocu prihoda".

 

Član 7.

U članu 111. dodaje se novi stav (4) koji glasi:

"(4) Obrazac POD 815 sačinjava se u četiri primjerka, od kojih se jedan dostavlja Poreznoj upravi, drugi ostaje poreznom obvezniku, a dva primjerka se dostavljaju primaocu prihoda."

 

Član 8.

U članu 112. dodaje se novi stav (4) koji glasi:

"(4) Obrazac POD 816 sačinjava se u četiri primjerka, od kojih se jedan dostavlja Poreznoj upravi, drugi ostaje poreznom obvezniku, a dva primjerka se dostavljaju primaocu prihoda."

 

Član 9.

U članu 113. dodaje se novi stav (4) koji glasi:

"(4) Obrazac POD 817 sačinjava se u četiri primjerka, od kojih se jedan dostavlja Poreznoj upravi, drugi ostaje poreznom obvezniku, a dva primjerka se dostavljaju primaocu prihoda."

 

Član 10.

U članu 114. dodaje se novi stav (4) koji glasi:

"(4) Obrazac POD 818 sačinjava se u četiri primjerka, od kojih se jedan dostavlja Poreznoj upravi, drugi ostaje poreznom obvezniku, a dva primjerka se dostavljaju primaocu prihoda."

 

Član 11.

U članu 115. dodaje se novi stav (4) koji glasi:

"(4) Obrazac POD 819 sačinjava se u četiri primjerka, od kojih se jedan dostavlja Poreznoj upravi, drugi ostaje poreznom obvezniku, a dva primjerka se dostavljaju primaocu prihoda."

 

Član 12.

U članu 116. dodaje se novi stav (5) koji glasi:

"(5) Obrazac PE 806 sačinjava se u dva primjerka, od kojih se jedan dostavlja Poreznoj upravi, a drugi ostaje poreznom obvezniku".

Član 13.

U članu 117. dodaje se novi stav (5) koji glasi:

"(5) Obrazac PE 807 sačinjava se u dva primjerka, od kojih se jedan dostavlja Poreznoj upravi, a drugi ostaje poreznom obvezniku".

 

Član 14.

U članu 118. dodaje se novi st. (4) i (5) koji glase:

"(4) Porezni obveznik dužan je pribaviti u svojoj evidenciji dokaz o plaćenom porezu po odbitku van države Bosne i Hercegovine, odnosno ovjerenu prijavu poreza po odbitku nadležnog organa države ugovornice.

(5) Obrazac PK 814 sačinjava se u dva primjerka, od kojih se jedan dostavlja Poreznoj upravi, a drugi ostaje poreznom obvezniku".

Član 15.

(Stupanje na snagu)

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

"Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o primjeni zakona o porezu na dobit" sa obrascima možete preuzeti ovdje.

<< Vrati se