Edukacije Finconsult

Ulaz za pretplatnike elektronskog izdanja časopisa

ZAKON O IZMJENI ZAKONA O POREZU NA DODATU VRIJEDNOST

Na osnovu člana IV.4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 44. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 20. aprila 2017. godine, i na 28. sjednici Doma naroda, održanoj 4. maja 2017. godine, usvojila je „Zakon o izmjeni zakona o porezu na dodatu vrijednost“. Zakon  je objavljen u Službenim novinama BiH, broj 33/17, od 04.05.2017.godine. Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama BiH", tj. stupa na snagu 12.05.2017. godine.a primjenjivati će se danom početka primjene propisa iz člana 208. Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini.


ZAKON 
O IZMJENI ZAKONA O POREZU NA DODATU VRIJEDNOST 


ÄŒlan 1. 

U Zakonu o porezu na dodatu vrijednost ("Službene novine BiH", br. 9/05, 35/05 i 100/08), u članu 26. tačka 2. mijenja se i glasi: 

"2. konačni uvoz dobara koja su osloboÄ‘ena plaćanja carine, osim ako nije drugačije propisano Zakonom o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini ("Službene novine BiH", broj 58/15). OslobaÄ‘anje se ne primjenjuje na dobra osloboÄ‘ena plaćanja carine prema članu 207. tačka a) alineje od 1) do 6) Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini". 

ÄŒlan 2. 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službene novine BiH", a primjenjuje se danom početka primjene propisa iz člana 208. Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini. 

 

<< Vrati se