Edukacije Finconsult

Ulaz za pretplatnike elektronskog izdanja časopisa

PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK

Na osnovu člana 48., člana 31. stav (1) i člana 36. stav (2) Zakona o porezu na dohodak ("Službene novine Federacije BiH", br. 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13), federalni ministar finansija  donosi „Pravilnik o izmjeni i dopunama pravilnika o primjeni zakona o porezu na dohodak“. Pravilnik  je objavljen u Službenim novinama FBiH, broj 38/17, od 24.05.2017.godine. Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama FBiH", tj. stupa na snagu 25.05.2017. godine.


PRAVILNIK 
O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK 

Član 1. 

U Pravilniku o primjeni Zakona o porezu na dohodak ("Službene novine Federacije BiH", br. 67/08, 4/10, 86/10, 10/11, 53/11, 20/12, 27/13, 71/13, 90/13, 45/14, 52/16 i 59/16), dosadašnji tekst i sadržaj "Uputstvo za sačinjavanje i podnošenje mjesečnog izvještaja MIP-1023" koje je sastavni dio obrasca "Mjesečni izvještaj o isplaćenim plaćama, ostvarenim koristima i drugim oporezivim prihodima zaposlenika od nesamostalne djelatnosti, plaćenim doprinosima i akontaciji poreza na dohodak" zamjenjuje se novim tekstom, koji glasi: 

"Uputstvo za sačinjavanje i podnošenje mjesečnog izvještaja MIP-1023 

Obrazac MIP-1023 se koristi za mjesečno izvještavanje Porezne uprave od strane poslodavca/isplatioca plaća, drugih ličnih primanja i koristi koje ostvaruju zaposlenici po osnovu nesamostalne djelatnosti, naknada za porodiljsko odsustvo i naknada za bolovanje preko 42 dana, koje ostvaruju zaposlenici u toku proteklog mjeseca, kao i o obračunatim, obustavljenim i uplaćenim doprinosima iz osnovice i na osnovicu i obračunatoj i uplaćenoj mjesečnoj akontaciji poreza na dohodak za taj mjesec. 

Poslodavac/isplatilac koji obračunava i uplaćuje doprinose na teret osiguranika obavezan je podnijeti nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave obrazac MIP-1023. 

Isplatiocima se smatraju i oni subjekti koji isplaćuju naknade bolovanja preko 42 dana i naknade za porodiljsko bolovanje (zavodi za zdravstveno osiguranje i reosiguranje i centri za socijalni rad). 

Obavezu podnošenja obrasca MIP-1023, imaju i fizička lica - rezidenti Federacije BiH koji su: 

- zaposlenici u diplomatskom ili konzularnom predstavništvu strane države ili međunarodne organizacije koja ima diplomatski imunitet, 

- zaposlenici humanitarnih organizacija i ostalih pravnih ili fizičkih lica - nerezidenata Federacije koji na području Federacije obavljaju nesamostalnu djelatnost. 

Obrazac MIP-1023 podnose i poslodavci/isplatioci za zaposlenike koji nesamostalnu djelatnost obavljaju na teritoriji Brčko Distrikta, za iznos doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje uplaćen u korist Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje. 

Obrazac MIP-1023 podnose i poslodavci/isplatioci za zaposlenike - rezidente Federacije BiH, koji nesamostalnu djelatnost obavljaju na teritoriji Republike Srpske za iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje i doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti koji su uplaćeni u korist računa federalnih, odnosno kantonalnih zavoda osiguranja. 

Obrazac MIP-1023 podnose i poslodavci/isplatioci za zaposlenike-rezidente Federacije BiH, koji nesamostalnu djelatnost obavljaju na teritoriji Brčko Distrikta, za iznos obaveznih doprinosa iz osnovice za penzijsko i invalidsko osiguranje, doprinosa za zdravstveno osiguranje i doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti koji su uplaćeni u korist računa federalnih, odnosno kantonalnih zavoda osiguranja. 

Obrazac MIP-1023 podnose i poslodavci/isplatioci - privredna društva koja su završila postupak konsolidacije prema posebnoj Odluci nadležnog nivoa vlasti o finansijskoj konsolidaciji, kao i oni poslodavci/isplatioci - sportski kolektivi koji su ušli u postupak uplate doprinosa i obračuna plaće prema Zakonu o naplati i djelimičnom otpisu dugovanja sportskim kolektivima ("Službene novine Federacije BiH", broj 37/14). 

Kako obračun plaće ima mjesečni karakter, ovaj obrazac je potrebno podnijeti za svaku isplaćenu plaću. Ukoliko se u toku mjeseca isplate dvije plaće, potrebno je za svaku plaću sačiniti i podnijeti poseban obrazac. 

U obrazac mjesečnog izvješÄ‡a unose se podaci navedeni pod br. 1. do 28 u MIP-1023, a koji se odnose na prihode i obračunate i uplaćene obveze doprinosa i akontacije poreza na dohodak za mjesec i godinu naznačenu u polju "Porezno razdoblje"

Dio 1 - Podaci o poslodavcu/isplatitelju i poreznom obvezniku

Ovaj dio sadrži podatke o poslodavcu/isplatitelju prihoda i kontrolne sume

1

JIB/JMB poslodavca/isplatitelja

Osnovni jedinstveni identifikacijski broj poslodavca/isplatitelja prihoda odnosno uplatitelja doprinosa, dodijeljen od strane Porezne uprave. Čak i ukoliko je uplatitelj doprinosa organizacijska jedinica, potrebno je upisati JIB osnovne jedinice. JMB upisati samo u slučaju ukoliko poslodavac/isplatitelj nema dodijeljen JIB.

Iznimno, isplatitelji naknada bolovanja preko 42 dana i isplatitelji naknada za porodiljna bolovanja podnose obrazac MIP-1023 samo za isplate korisnicima i to na JIB poslovne/organizacijske jedinice koja isplaćuje naknade.

2

Naziv

Naziv poslodavca/isplatitelja. Ukoliko se u polje 1 upisuje JMB, u ovo polje je potrebno upisati ime i prezime poslodavca/isplatitelja

3

Šifra djelatnosti

Upisati šifru osnovne registrirane djelatnosti.

4

Broj zaposlenih

Poslodavci upisuju broj zaposlenih koji bi trebao odgovarati broju redova unesenih u dio 2.

Zavodi zdravstvenog osiguranja i Centri za socijalni rad upisuju ukupan broj zaposlenika i osiguranika kojima se direktno isplaćuje naknada za bolovanja preko 42 dana odnosno naknada za trudnička bolovanja

5

Ukupan prihod

U ovo polje je potrebno upisati zbroj vrijednosti iz polja 10 sa svih listova

6

Ukupan iznos doprinosa

U ovo polje je potrebno upisati zbroj vrijednosti iz polja 15 sa svih listova.

7

Ukupan iznos osobnog odbitka

U ovo polje je potrebno upisati zbroj vrijednosti iz polja 18 sa svih listova.

8

Ukupan iznos poreza

U ovo polje je potrebno upisati zbroj vrijednosti iz polja 20 sa svih listova.

Dio 2 - Podaci o isplaćenim plaćama i drugim oporezivim naknadama, obračunatim, obustavljenim i uplaćenim doprinosima i akontaciji poreza na dohodak. Ovaj dio sadrži podatke za svakog zaposlenika kojem su tijekom mjeseca isplaćena/e plaća/e ili drugi oporezivi prihodi po osnovi nesamostalne djelatnosti, naknade/a za porodiljni dopust i naknade za bolovanje preko 42 dana.

Na listi je potrebno navesti sve zaposlenike koji su registrirani kod poslodavca/isplatitelja. Doprinosi se smatraju u potpunosti uplaćenima samo ukoliko su uplaćeni za sve zaposlenike.

1

Redni broj

Ne popunjavati.

2

Vrsta isplate

Ovo polje može imati vrijednosti:

1 - isplata samo plaće,

2 - plaća, koristi i ostale isplate na koje se plaćaju porezi i doprinosi,

3 - naknada za trudnička bolovanja/porodiljni dopust koju isplaćuje poslodavac za svoje zaposlenike (U slučajevima kada se ova naknada obračunava i isplaćuje u punom iznosu na teret poslodavca/isplatitelji unosi se vrsta isplate 1),

4 - naknada za trudnička bolovanja koju Centri za socijalni rad isplaćuju neposredno korisnicima, a za koju se uplaćuju doprinosi,

5 - naknada za bolovanje preko 42 dana koju isplaćuje poslodavac za svoje zaposlenike,

6 - naknada za bolovanje preko 42 dana koju Zavodi zdravstvenog osiguranja isplaćuju neposredno korisnicima, a za koju se uplaćuju doprinosi,

7 - isplata plaće, drugih osobnih primanja i koristi invalidnih osoba, koje su zaposlene u gospodarskom društvu, ustanovi ili radionici za radno i profesionalno osposobljavanje i rehabilitaciju invalida,

8 - isplata doprinosa za detaširane zaposlenike (plaćaju porez na dohodak na stranom teritoriju),

9 - istovremena kombinacija vrsta isplata 1 i 3 ili 2 i 3,

10 - istovremena kombinacija vrsta isplata 1 i 5 ili 2 i 5.

11 - uplata doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje federalnom Zavodu PIO/MIO za zaposlenike koji nesamostalnu djelatnost obavljaju na teritoriju Brčko Distrikta,

12 - uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje i doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti za rezidente Federacije BiH koji nesamostalnu djelatnost obavljaju na teritoriju Republike Srpske gdje se nalazi i sjedište poslodavca/isplatitelja,

13 - uplata doprinosa za MIO, doprinosa za zdravstveno osiguranje i doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti za zaposlenike - rezidente Federacije BiH koji nesamostalnu djelatnost obavljaju na teritoriju Brčko Distrikta gdje se nalazi i sjedište poslodavca - isplatitelja

14 - istovremena kombinacija vrsta isplata 1 i 8 ili 2 i 8,

15 - isplata plaće, koristi i ostalih isplata po članku 27. stavak 5. Zakona.

16 - isplata plaće, obračun i uplata doprinosa za gospodarska društva koja su završila postupak konsolidacije, a po Odluci nadležne razine vlasti o financijskoj konsolidaciji,

17 - isplata plaće, obračun i uplata doprinosa po Zakonu o naplati i djelomičnom otpisu dugovanja sportskim kolektivima.

 

JMB

JMB osobe kojoj je isplaćena plaća. Ukoliko je u pitanju stranac (nerezident) potrebno je upisati identifikacijski broj koji Porezna uprava dodjeljuje strancima (nerezidentima).

4

Općina prebivališta

Upisati troznamenkastu šifru općine propisanu Pravilnikom o načinu uplate proračunskih i izvanproračunskih fondova na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine, a za zaposlenike sa prebivalištem u Republici Srpskoj potrebno je unijeti šifru općine 300, a za Brčko Distrikt unijeti 099.

5

Datum isplate

Datum kada je izvršena isplata plaće/naknade. Ukoliko je u mjesecu bilo više isplata, upisati datum zadnje isplate.

6

Broj radnih sati

Upisati broj radnih sati za koje je zaposlenik bio u radnom odnosu tijekom mjeseca u kojem je nastala obveza plaćanja. Ovdje je uključen ukupan broj radnih sati kao npr. redovan rad zaposlenika, prekovremeni rad, praznici, plaćeno odsustvo, godišnji odmor, bolovanja do i preko 42 dana, porodiljni dopust i dr. Npr. ako je zaposlenik prijavljen na puno radno vrijeme (8 sati) i mjesec u kojem je nastala obveza plaćanja je imao 23 radna dana, potrebno je upisati "184" - 8 x 23 = 184.

Za naknade za porodiljni dopust i bolovanja preko 42 dana unosi se ukupan fond sati za mjesec za koji se isplaćuje naknada.

7

Broj radnih sati na bolovanju

Upisati broj radnih sati koje je zaposlenik proveo na bolovanju tijekom razdoblja u kojem je nastala obveza plaćanja.

Za bolovanje do 42 dana unijeti broj sati koje je zaposlenik proveo na bolovanju.

Za naknade za porodiljni dopust i bolovanja preko 42 dana unosi se ukupan fond sati za mjesec za koji se isplaćuje naknada.

8

Bruto plaća

Upisati iznos bruto plaće (iznos naknade za rad koji sadrži obvezne doprinose iz osnovice i porez na plaću) ili iznos bruto naknade za porodiljni dopust ili bruto iznos naknade za bolovanja preko 42 dana ili utvrÄ‘eni iznos osnovice za obračun doprinosa za detaširane zaposlenike.

9

Koristi i drugi oporezivi prihodi od nesamostalne djelatnosti

Bruto vrijednosti primanja u skladu s člankom 10., st. 2. i 3. Zakona o porezu na dohodak koje čine neto vrijednosti odnosno tržišne vrijednosti koristi uvećane za doprinose iz osnovice

10

Ukupan oporezivi prihod od nesamostalne djelatnosti

Zbroj vrijednosti kolona 8. i 9.

11

Uplaćeni iznos doprinosa iz osnovice za mirovinsko i invalidsko osiguranje

Uplaćeni iznos za mirovinsko i invalidsko osiguranje na teret osiguranika (iz osnovice).

12

Ime i prezime

Ime i prezime osobe kojoj je isplaćena plaća/naknada.

13

Uplaćeni iznos doprinosa iz osnovice za zdravstveno osiguranje

Uplaćeni iznos za zdravstveno osiguranje na teret osiguranika (iz osnovice).

Za vrstu isplate 16 - Uplaćeni iznos za zdravstveno osiguranje na teret osiguranika (iz osnovice) ili nula (0,00) po Odluci o konsolidaciji.

Za vrstu isplate 17 - Uplaćeni iznos za zdravstveno osiguranje na teret osiguranika (iz osnovice) ili nula (0,00) po Zakonu o naplati i djelomičnom otpisu dugovanja sportskim kolektivima.

14

Uplaćeni iznos doprinosa iz osnovice za osiguranje od nezaposlenosti

Uplaćeni iznos za osiguranje od nezaposlenosti na teret osiguranika (iz osnovice).

Za vrstu isplate 16 - Uplaćeni iznos za osiguranje od nezaposlenosti na teret osiguranika (iz osnovice) ili nula (0,00) po Odluci o konsolidaciji.

Za vrstu isplate 17 - Uplaćeni iznos za osiguranje od nezaposlenosti na teret osiguranika (iz osnovice) ili nula (0,00) po Zakonu o naplati i djelomičnom otpisu dugovanja sportskim kolektivima.

15

Ukupan iznos uplaćenih doprinosa iz osnovice

Zbroj vrijednosti kolona 11, 13 i 14.

16

Prihod umanjen za uplaćene doprinose iz osnovice

Razlika kolona 10 i 15.

17

Faktor osobnog odbitka prema poreznoj kartici

Ukupni faktor osobnog odbitka prema poreznoj kartici.

Za neoporeziva primanja/naknade i isplate bez primjene osobnog odbitka upisati nulu.

18

Iznos osobnog odbitka

Proizvod kolone 17 i osnovnog mjesečnog osobnog odbitka u iznosu od 300,00 KM.

19

Osnovica poreza

Razlika kolona 16. i 18.

Za neoporeziva primanja/naknade upisati nulu.

Za isplate bez primjene osobnog odbitka upisati vrijednost iz kolone 16.

U slučaju da poslodavac/isplatitelj isplaćuje naknade za porodiljni dopust i bolovanja preko 42 dana preko zakonski utvrđenog iznosa, unosi se oporeziva osnovica za obračun poreza.

20

Iznos poreza

Proizvod kolone 19. i stope poreza, odnosno 0,1.

Za vrstu isplate 16 ili 17 - upisati vrijednost uplaćenog poreza na dohodak ili nulu (0,00) ako porez na dohodak nije uplaćen prema Odluci o konsolidaciji ili Zakonu o naplati i djelomičnom otpisu dugovanja sportskim kolektivima.

21

Broj radnih sati s uvećanim trajanjem

Ukoliko je zaposlenik radio na mjestu za koje je propisano uvećano trajanje ("beneficirani radni staž"), potrebno je upisati broj sati koje je zaposlenik proveo na tom mjestu u razdoblju u kojem je nastala obveza plaćanja. Ovaj broj sati ne može biti veći od broja sati u koloni 6.

22

Stupanj uvećanja

Upisati stupanj uvećanja radnog staža. Npr. ako za 12 mjeseci zaposlenik ostvari 14 mjeseci staža, upisati "14/12".

23

Šifra radnog mjesta s uvećanim trajanjem

Upisati šifru radnog mjesta za staž s uvećanim trajanjem prema šifrarniku PIO/MIO.

24

Doprinosi za PIO/MIO za staž s uvećanim trajanjem

Uplaćeni iznos za staž s uvećanim trajanjem.

Dio 3 - Doprinosi na teret poslodavca

Ovaj dio sadrži podatke o uplaćenim doprinosima na osnovicu (doprinosi na teret poslodavca) na temelju isplaćenih plaća i drugih oporezivih prihoda i koristi po osnovi nesamostalne djelatnosti (kolone 8. i 9. u dijelu 2). Potrebno je upisati ukupne isplaćene iznose za sve zaposlenike. Ukoliko prijava sadrži više listova, ove iznose je potrebno upisati samo na prvom listu.

25

Iznos doprinosa na osnovicu za mirovinsko i invalidsko osiguranje

Ukupan uplaćeni iznos doprinosa na osnovicu za mirovinsko i invalidsko osiguranje za razdoblje u kojem je nastala obveza.

26

Iznos doprinosa na osnovicu za zdravstveno osiguranje

Ukupan uplaćeni iznos doprinosa na osnovicu za zdravstveno osiguranje za razdoblje u kojem je nastala obveza.

Za vrstu isplate 16 - Ukupan uplaćeni iznos doprinosa na osnovicu za zdravstveno osiguranje ili nula (0,00) po Odluci o konsolidaciji.

Za vrstu isplate 17 - Ukupan uplaćeni iznos doprinosa na osnovicu za zdravstveno osiguranje ili nula (0,00) po Zakonu o naplati i djelomičnom otpisu dugovanja sportskim kolektivima.

27

Iznos doprinosa na osnovicu za osiguranje od nezaposlenosti

Ukupan uplaćeni iznos doprinosa na osnovicu za osiguranje od nezaposlenosti za razdoblje u kojem je nastala obveza.

Za vrstu isplate 16 - Ukupan uplaćeni iznos doprinosa na osnovicu za osiguranje od nezaposlenosti ili nula (0,00) po Odluci o konsolidaciji.

Za vrstu isplate 17 - Ukupan uplaćeni iznos doprinosa na osnovicu za osiguranje od nezaposlenosti ili nula (0,00) po Zakonu o naplati i djelomičnom otpisu dugovanja sportskim kolektivima.

28

Dodatni doprinosi za zdravstveno osiguranje

Ukupan uplaćeni iznos za dodatne doprinose za zdravstveno osiguranje na teret poslodavca za razdoblje u kojem je nastala obveza.

 

NAPOMENA: Oznaka perioda u zaglavlju obrasca MIP-1023 označava na koji mjesec i godinu se odnose podaci o plaći i doprinosima i akontaciji poreza iskazani u obrascu, a ne na mjesec i godinu kada je ta plaća isplaćena i doprinosi i porez uplaćeni. Npr. ako je plaća za decembar 2010. godine isplaćena u januaru 2011. godine, MIP-1023 za januar imat će oznaku perioda 12/2010, a rok za dostavljanje ovog mjesečnog izvještaja Poreznoj upravi je 15. februar 2011. godine.

Izuzetno, rok za dostavu pojedinačnih MIP-ova za isplaćene plaće u januaru i februaru 2011. godine je 15. mart 2011. godine, a u buduće se isti moraju dostavljati Poreznoj upravi mjesečno, tj. u roku od 15 dana po isteku mjeseca za koji se isti dostavlja.

Obaveza dostavljanja mjesečnih izvještaja (MIP-1023) ne isključuje obaveze poslodavaca i isplatioca plaća i drugih ličnih primanja u vezi s dostavljanjem specifikacija o uplati doprinosa i poreza koja je propisana članom 31. Pravilnika o načinu obračunavanja i uplate doprinosa, kao ni obaveze dostavljanja M-4 obrasca Zavodu za MIO/PIO za 2010. godinu. U slučaju kada je jedna ili više plaća iz 2010. godine isplaćene u 2011. godini, a ne u 2010. godini, tada se podaci o obračunatim i uplaćenim doprinosima za PIO za te mjesece iskazuju i u M-4 obrascu za 2010. godinu kao i u mjesečnim izvještajima (MIP- 1023) koji se od 01. januara 2011. godine moraju dostavljati Poreznoj upravi.

Isto tako za svaku zaostalu plaću isplaćenu nakon 01. januara 2011. godine, a koja se odnosi na bilo koji mjesec i godinu prije 2011. godine, poslodavac/isplatilac je dužan sačiniti izvještaj (obrazac MIP-1023) sa tačnom oznakom poreznog perioda na koji se ta plaća odnosi (mjesec/godina) i isti dostaviti nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave u roku od 15 dana po isteku mjeseca kada je ta zaostala plaća isplaćena.

 

ÄŒlan 2. 

U tekstu "Uputstvo za popunjavanje i podnošenje obrasca "Pojedinačni mjesečni izvještaj o isplaćenim plaćama, obračunatim i uplaćenim doprinosima i porezu na dohodak od nesamostalne djelatnosti" (u daljem tekstu - obrazac PMIP-1024) u dijelu teksta "Popunjavanje dijela 1 - Podaci o poslodavcu/isplatiocu i poreznom obvezniku" Dio 1 - Polje 5) vrsta uplate doprinosa Operacija: "Prijava uplate doprinosa" i dio 1 - polje 5) "Vrsta uplate doprinosa", u stavu 4. iza tačke 4. dodaje se nova tačka 5. koja glasi: 

"5. obračun i uplata doprinosa po Programu mjera zbrinjavanja zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restruktuiranja i privatizacije preduzeća ostali ili ostaju bez posla." 

Iza "Šifre doprinosa 4)" dodaje se nova Šifra doprinosa 5) koja glasi: 

"Šifra doprinosa 5) "Obračun i uplata doprinosa kada zavod i službe za zapošljavanje uplaćuju namjenski doprinos umjesto poslodavca po Programu mjera zbrinjavanja zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restruktuiranja i privatizacije preduzeća ostali ili ostaju bez posla 

U slučaju plaćanja samo doprinosa po navedenom, poslodavac kojem je po Programu mjera odobreno plaćanje doprinosa za odreÄ‘en broj zaposlenika je u obavezi da preda obrazac PMIP-1024 za svakog pojedinačnog zaposlenika." 

ÄŒlan 3. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". 

<< Vrati se