Edukacije Finconsult

Ulaz za pretplatnike elektronskog izdanja časopisa

PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBRAČUNAVANJA I UPLATE DOPRINOSA

Na osnovu ȍlana 20. stav 1. Zakona o doprinosima ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08, 91/15 i 104/16), federalni ministar finansija - federalni ministar financija donosi „Pravilnik o izmjenama pravilnika o načinu obračunavanja i uplate doprinosa“. Pravilnik je objavljen u Službenim novinama FBiH, broj 38/17, od 24.05.2017.godine. Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama FBiH", tj. stupa na snagu 25.05.2017. godine.


PRAVILNIK 
O IZMJENAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBRAČUNAVANJA I UPLATE DOPRINOSA 

Član 1. 

U Pravilniku o načinu obračunavanja i uplate doprinosa ("Službene novine Federacije BiH", br. 64/08, 81/08, 98/15 i 6/17), obrasci: 2001 "Specifikacija uz isplatu plaća zaposlenika u radnom odnosu kod pravnih i fizičkih lica" i 2001-A "Specifikacija uz isplatu plaća zaposlenika sa prebivalištem u Republici Srpskoj i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine u radnom odnosu kod pravnih i fizičkih lica", koji čine sastavni dio Pravilnika, zamjenjuju se novim obrascima, koji se nalaze u prilogu ovog Pravilnika i čine njegov sastavni dio. 

Član 2. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". 

 

<< Vrati se