Edukacije Finconsult

Ulaz za pretplatnike elektronskog izdanja časopisa

IZMJENA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O AKCIZAMA U BOSNI I HERCEGOVINI

U službenom glasniku BiH br.85/17 od 01.12.2017.godine donešene su izmjene pravilnika o primjeni zakona o akcizama u BiH. Izmijenjen je član 34., prijava akcize.

Porezni obveznik proizvođač, kao i pravno lice ili preduzetnik za kojeg se od strane drugog lica vrši usluga proizvodnje akciznih proizvoda iz člana 4. stav (2) tačka a), b), c), d) i e) Zakona sa sjedištem u BiH je dužan izvršiti mjesečni obračun akcize i isti dostaviti u Prijavi akcize na obrascu PDA, koji je zajedno sa Uputstvom za popunjavanje prijave akcize sastavni dio ovog Pravilnika.

Navedeni obrazac sadrži i podatke o količini/poreznoj osnovici, stopi/iznos po jedinici mjere i obračunatoj akcizi po vrstama proizvoda. Iznosi navedeni u poljima na PDA prijavi zaokružuju se na najbliži cijeli broj u KM.

Do poreznog perioda januar 2019. godine, porezni obveznik PDA prijavu dostavlja u papirnom obliku regionalnom centru UIO prema svom sjedištu, a nakon poreznog perioda januar 2019. godine porezni obveznici su dužni PDA prijavu dostavljati UIO elektronskim putem. Porezni obveznik može dostaviti PDA prijavu elektronskim putem, umjesto papirnog oblika, i prije poreznog perioda januar 2019. godine. Da bi porezni obveznik dostavio PDA prijavu elektronskim putem uslov je da se registrira kod UIO za elektronske usluge.  Elektronsko dostavljanje PDA prijave vrši se u skladu s propisima UIO.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", tj. od 09.12.2017. godine, a primjenjuje se od 01.01.2018. godine.

<< Vrati se