Edukacije Finconsult

Ulaz za pretplatnike elektronskog izdanja časopisa

IZMJENA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DODATU VRIJEDNOST

U službenom glasniku BiH broj 85/17 od 01.12.2017. godine donešene su izmjene pravilnika o primjeni zakona o porezu na dodatu vrijednost.

Izmjene se odnose na član 78. Pravilnika o primjeni zakona o porezu na dodatu vrijednost, podnošenje PDV prijave.

Prema novom Pravilniku porezni obveznik, odnosno porezni zastupnik lica koje nema sjedište u BiH, dužan je izvršiti mjesečni obračun PDV i isti dostaviti u PDV prijavi, do 10-og dana u narednom mjesecu po isteku poreznog perioda. Navedena Prijava podnosi se na jedinstvenom obrascu prijave za PDV (Obrazac P PDV) koji je, zajedno sa Uputstvom za popunjavanje PDV prijave sastavni dio ovog pravilnika.

Iznosi u PDV prijavi se upisuju u cijelim brojevima, a ukoliko obračun porezne obaveze nakon samooporezivanja daje decimalni broj, primjenjuje se zaokruživanje na najbliži manji cijeli broj.

Porezni obveznik PDV prijavu dužan je podnijeti u papirnom obliku regionalnom centru UIO prema svom sjedištu.

Od januara 2019. godine porezni obveznici će biti dužni PDV prijavu dostavljati UIO elektronskim putem. Porezni obveznik može i prije poreznog perioda januar 2019. godine, umjesto u papirnom obliku, dostavljati PDV prijavu elektronskim putem. Da bi porezni obveznik dostavio PDV prijavu elektronskim putem uvjet je da se registrira kod UIO za elektronske usluge. Elektronsko dostavljanje PDV prijave vrši se u skladu sa propisima UIO.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", tj. od 09.12.2017.godine, a primjenjuje se od 01.01.2018. godine.

<< Vrati se