Edukacije Finconsult

Ulaz za pretplatnike elektronskog izdanja časopisa

UPUTSTVO O REGISTRACIJI KORISNIKA ELEKTRONSKIH USLUGA UPRAVE ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE

U službenom glasniku BiH broj 85/17 od 01.12.2017. objavljeno je uputstvo o registraciji korisnika elektronskih usluga uprave za indirektno oporezivanje (UIO).

Uputstvom je propisan način i postupak registracije korisnika elektronskih usluga UIO, određeno je ko može biti korisnik elektronskih usluga UIO, prava i obaveze korisnika elektronskih usluga UIO, postupak promjene podataka na e-portalu (servis za korištenje elektronskih usluga koje pruža UIO) i postupak deaktiviranja prava korisničkog naloga za korisnika elektronskih usluga UIO.

U smislu ovog Uputstva pod pojmom "obveznik indirektnih poreza" podrazumijeva se registrirani obveznik koji je u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza upisan po jednom, više ili svim osnovama registracije, "primarni korisnik elektronskih usluga UIO" je odgovorno lice obveznika indirektnih poreza, a "sekundarni korisnik elektronskih usluga UIO" je fizičko lice koje imenuje primarni korisnik.

Pod pojmom "registracija korisnika elektronskih usluga UIO" podrazumijeva se propisani postupak kojim se fizičkom licu, kao primarnom i/ili sekundarnom korisniku za obveznika indirektnih poreza, omogućava pristup i korištenje e-portala. Svaki korisnik elektronskih usluga UIO potvrđuje da je suglasan sa propisanim pravima, obavezama i uvjetima korištenja e-portala putem „Izjave o prihvatanju uvjeta korištenja elektronskih usluga UIO“.

Upotreba aplikacije omogućava se putem „korisničkog naloga“. Putem korisničkog naloga omogućava se i kontrola pristupa podacima i akcijama, te evidencija korisničkih aktivnosti unutar same aplikacije. Opseg dozvoljenih aktivnosti korisničkog naloga unutar aplikacije definira se dodjeljivanjem odgovarajućih prava korisničkom nalogu. U cilju aktivacije korisničkog naloga, korisniku elektronskih usluga UIO dostavljaju se pretpristupni parametri (korisničko ime i link).

Identifikacija i provjera autentičnosti korisnika omogućava se uz pomoć korisničkog imena (jedinstvena kombinacija oznaka koju UIO dodjeljuje primarnom i sekundarnom korisniku) i lozinke (niz karaktera koji se koriste za provjeru identiteta korisnika). Lozinka, definirana od strane korisnika, mora da zadovolji određene uslove kako bi bila prihvaćena za upotrebu.

1.1.      Registracija korisnika elektronskih usluga UIO

Registracija korisnika elektronskih usluga UIO vrši se za primarnog i sekundarnog korisnika za obveznika indirektnih poreza. Obveznik može imati samo jednog primarnog korisnika, a jednog ili više sekundarnih korisnika. Jedno fizičko lice može biti primarni i/ili sekundarni korisnik, za jednog ili više obveznika.

Registracija primarnog i sekundarnog korisnika za obveznika vrši se podnošenjem Prijave za registraciju na e-portalu. Prijavu podnosi odgovorno lice obveznika, popunjavanjem elektronskog obrasca na e-portalu. Podnosilac prijave za registraciju je dužan da podatke na kojima prijavu zasniva iznese tačno i istinito. Nakon popunjavanja Prijave za registraciju primarnog korisnika, podnosilac je obavezan da potpiše i ovjeri Izjavu o prihvatanju uvjeta korištenja elektronskih usluga UIO i dostavi je neposredno, predajom na protokol nadležnog regionalnog centra, ili putem pošte preporučeno Grupi za informacione tehnologije u nadležnom regionalnom centru, gdje se evidentira podnošenje Izjave prema datumu podošenja. U slučaju da Izjava sadrži formalni nedostatak, podnosilac se elektronskim putem obavještava o postojanju formalnog nedostatka, te radnjama koje je dužan preduzeti u cilju otklanjanja nedostataka. Takođe se određuje rok u kome je podnosilac dužan da otkloni nedostake, a rok ne smije biti duži od pet radnih dana od dana obavještavanja. Ako podnosilac Izjave otkloni nedostatke u određenom roku, smatrat će se da je Izjava od početka bila uredna. Ako podnosilac Izjave ne otkloni nedostatke u određenom roku, smatrat će se da Izjava nije ni podnesena i o tome će podnosilac biti obavješten.

Obveznik koji ne izvrši registraciju primarnog korisnika na propisani način i u propisanom roku neće moći da koristi elektronske usluge UIO. Korisnički nalog se aktivira u roku od osam radnih dana od dana prijema uredne Izjave. Nakon aktivacije korisničkog naloga, primarni korisnik se elektronskim putem obavještava o aktivaciji korisničkog naloga i pretpristupnim parametrima za e-portal. Primarni korisnik je obavezan da prilikom prvog prijavljivanja sa dobijenim pretpristupnim parametrima definira lozinku. Prava i obaveze primarnog korisnika za obveznika stupaju na snagu momentom aktivacije korisničkog naloga.

Registraciju velikih obveznika indirektnih poreza (obveznici indirektnih poreza čija vrijednost gradivnog poreza na dodatu vrijednost (zbir ulaznog i izlaznog PDV-a) u periodu 01.08.2016. godine do 31.07.2017. godine iznosi 1.600.000,00 KM i više, kao i banke i društva za osiguranje, bez obzira na visinu gradivnog poreza na dodatu vrijednost) po službenoj dužnosti UIO registrira odgovorno lice obveznika kao primarnog korisnika elektronskih usluga UIO. UIO će postupak registracije izvršiti najkasnije do 01.02.2018. godine. Obvezniku će UIO putem e-mail adrese evidentirane u Jedinstvenom registru obveznika indirektnih poreza dostaviti obrazac Izjave o prihvatanju uvjeta korištenja elektronskih usluga UIO. Korisnik je obavezan da potpisanu i ovjerenu Izjavu dostavi u roku od osam radnih dana od dana dostavljanja obrasca Izjave. Ukoliko korisnik ne postupi na propisani način, UIO nije u obavezi da ga registrira po službenoj dužnosti. Obveznik čijeg primarnog korisnika elektronskih usluga UIO ne registrira po službenoj dužnosti, obavezan je da izvrši registraciju odgovornog lica kao primarnog korisnika za obveznika najkasnije do 01.01.2019. godine.

Ostali obveznici indirektnih poreza obavezni su da izvrše registraciju odgovornog lica kao primarnog korisnika za obveznika, najkasnije do 01.01.2019. godine.

Primarni korisnik može registrirati jednog ili više sekundarnih korisnika. Sekundarni korisnik može biti svako potpuno poslovno sposobno lice koje odredi primarni korisnik. Prijavu za registraciju sekundarnog korisnika podnosi primarni korisnik, popunjavanjem elektronskog obrasca na e-portalu.

Nakon podnošenja Prijave za registraciju sekundarnog korisnika, sekundarni korisnik se elektronskim putem obavještava o aktivaciji korisničkog naloga i pretpristupnim parametrima za e-portal.  Sekundarni korisnik je obavezan da prilikom prvog prijavljivanja sa dobijenim pretpristupnim parametrima definira lozinku. Prava i obaveze sekundarnog korisnika za obveznika stupaju na snagu momentom aktivacije korisničkog naloga. Radnje koje na e-portalu preduzme sekundarni korisnik za obveznika, imaju isto pravno dejstvo kao da ih je preduzeo sam primarni korisnik.

1.2. Prava i obaveze korisnika i UIO

Korisnik e-portala ima pravo da mu elektronske usluge na e-portalu budu dostupne sedam dana nedjeljno, 24 sata dnevno. Korisnik e-portala takođe ima pravo da u svakom trenutku bude upoznat sa situacijom postupka registracije korisnika elektronskih usluga UIO.

Korisnik e-portala je dužan da obavijesti UIO o svim promjenama podataka od značaja za registraciju korisnika elektronskih usluga UIO, kao i da obavijesti UIO u slučaju da je svjestan ili sumnja da je došlo do zloupotrebe njegovog korisničkog naloga na e-portalu.

UIO je obavezna da se stara o povjerljivosti podataka sadržanih na e-portalu, te da  omogući funkcioniranje e-portala sedam dana nedjeljno, 24 sata dnevno. Elektronske usluge na e-portalu mogu se prekinuti uz ili bez najave, usljed planiranog održavanja opreme, tehničkih problema ili iz bilo kojeg drugog razloga izvan kontrole UIO, odnosno u slučaju nepredviđenih okolnosti koje uključuju ali nisu ograničene na višu silu, elementarnu nepogodu, pad sistema.

UIO je obavezna da obvezniku pruži informaciju i pomoć u ostvarivanju njegovih prava i izvršavanju njegovih obaveza u vezi sa korištenjem elektronskih usluga UIO. UIO zadržava pravo da izmijeni uvjete korištenja e-portala za korisnike elektronskih usluga. UIO ima pravo da provjeri tačnost podatka evidentiranih prilikom podnošenja Prijave za registraciju, te pravo da onemogući korištenje elektronskih usluga u slučajevima koji uključuju, ali nisu ograničeni na:

a) kršenja odredbi propisa iz oblasti indirektnog oporezivanja;

b) smrt fizičkog lica kome je dodijeljen korisnički nalog;

c) utvrđivanja prestanka registracije ili oduzimanja identifikacionog broja obveznika indirektnih poreza;

d) zloupotreba e-portala od strane korisnika ili trećih lica.

 

1.3 Promjena podataka

Promjenu podataka koji su evidentirani u Jedinstvenom registru obveznika indirektnih poreza, a koji se odnose na kontakt telefon, e-mail adresu i knjigovođu obveznika, vrši primarni korisnik, direktno na e-portalu unošenjem podataka u predviđeno polje.

Promjena izvršena na ovaj način za posljedicu ima promjenu podataka u Jedinstvenom registru obveznika indirektnih poreza.

Postupak promjene podataka za obveznika, osim navedenih podataka vrši se na način propisan odredbama člana 32. Pravilnika o registraciji i upisu u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza ("Službeni glasnik BiH", br. 51/12 i 68/16).

Primarni korisnik vrši promjenu svoje lozinke direktno na portalu.

U slučaju da se promjena podataka odnosi na promjenu odgovornog lica obveznika, deaktivacija prava pristupa korisničkom nalogu prethodnog odgovornog lica, kao postojećeg primarnog korisnika, i svih sekundarnih korisnika za obveznika, vrši se automatski nakon izvršene promjene u Jedinstvenom registru obveznika indirektnih poreza.

Novo odgovorno lice je obavezno da prilikom podnošenja zahtjeva za promjenu podataka o odgovornom licu, dostavi aktivnu e-mail adresu, na koju će biti i obaviješteno o aktivaciji korisničkog naloga i pretpristupnim parametrima. Novi primarni korisnik je obavezan da prilikom prvog prijavljivanja sa dobijenim pretpristupnim parametrima definira lozinku. Prava i obaveze novog primarnog korisnika stupaju na snagu momentom aktivacije korisničkog naloga. Ukoliko obveznik ne postupi na propisani način, novo odgovorno lice obveznika neće biti registrirano kao primarni korisnik za obveznika i neće moći koristiti elektronske usluge UIO.

Sekundarni korisnik vrši izmjenu svoje lozinke, kontakt telefona i e-mail adrese direktno na e-portalu, a promjenu ostalih podataka o sekundarnom korisniku može izvršiti isključivo primarni korisnik.

Deaktiviranje prava korisničkog naloga sekundarnog korisnika za obveznika može izvršiti UIO, primarni korisnik ili sam sekundarni korisnik. Deaktiviranje prava korisničkog naloga primarnog korisnika za obveznika za posljedicu ima deaktiviranje prava korisničkog naloga za svakog sekundarnog korisnika za obveznika.

Obavještenje o promjeni podataka ili deaktiviranju prava korisničkog naloga sekundarnog korisnika za obveznika dostavlja se elektronskim putem svim korisnicima za obveznika.

1.4. Postupak u slučaju prestanka registracije obveznika, oduzimanja ID broja obveznika, te deaktiviranje prava korisničkog naloga po službenoj dužnosti

Prestankom registracije obveznika, kao i oduzimanjem ID broja poreskog obveznika UIO po službenoj dužnosti vrši deaktiviranje prava korisničkog naloga primarnog i svakog sekundarnog korisnika za obveznika kojem je utvrđen prestanak registracije/ oduzet ID broj sa danom prestanka registracije obveznika, odnosno danom oduzimanja ID broja.

Deaktiviranje prava korisničkog naloga vrši se automatski. Primarnom korisniku se ostavlja mogućnost uvida u e-portal samo za čitanje. Ukoliko UIO obvezniku ponovo dodijeli oduzeti identifikacioni broj, aktiviranje prava korisničkog naloga primarnog korisnika vrši se automatski.

U slučaju kršenja prava i obaveza definiranih Izjavom, UIO vrši deaktiviranje prava korisničkog naloga primarnog i svakog sekundarnog korisnika za obveznika. O deaktiviranju prava korisničkog naloga korisnik se obavještava elektronskim putem. Ukoliko prestanu okolnosti zbog kojih je korisnički nalog deaktiviran, aktiviranje prava korisničkog naloga primarnog korisnika vrši se po službenoj dužnosti o čemu se korisnik obavještava elektronskim putem.

Sastavni dio Uputstva su obrazac Prijava za registraciju primarnog korisnika (PK), obrazac za za registraciju sekundarnog korisnika (SK), kao i  Izjava o prihvatanju uvjeta korištenja elektronskih usluga UIO. UIO će sačiniti Tehničko uputstvo za korisnike e-portala, a posebnim propisima će regulirati elektronske usluge koje će biti dostupne na e-portalu UIO.

Ovo Uputstvo stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", odnosno 09.12.2017.godine.

<< Vrati se