Edukacije Finconsult

Ulaz za pretplatnike elektronskog izdanja časopisa

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU UPLATE JAVNIH PRIHODA BUDŽETA I VANBUDŽETSKIH FONDOVA NA TERITORIJI FBiH

 

Na osnovu člana 7. i 19. stav 2. Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 22/06, 43/08, 22/09, 35/14 i 94/15), federalni ministar financija-federalni ministar finansija donosi „Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine“ Pravilnik je objavljen 07.02.2018.godine u Službenim novinama Federacije BIH, broj 9/18, a stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", tj. stupa na snagu 08.02.2018.godine.

 

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU UPLATE JAVNIH PRIHODA BUDŽETA I VANBUDŽETSKIH FONDOVA NA TERITORIJI FBiH

 

1. U Pravilniku o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/16, 89/16, 9/17, 33/17 i 67/17), u poglavlju II. PRIHODI OD INDIREKTNIH POREZA SA JEDINSTVENOG RAČUNA, tačka 6. mijenja se i glasi:

"6. Pripadajući dio prihoda za Federaciju od putarine u iznosu od 0,25 KM po jednom litru, za izgradnju autocesta i drugih cesta koju naplaćuje Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine i raspoređuje između Federacije, Republike Srpske i Brčko Distrikta na temelju metodologije, koju propisuje Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje posebnim aktom, doznačava se na Poseban račun za raspodjelu prihoda od putarine 0,25 KM i to na račun:

Union banka d.d. Sarajevo

broj 102-708-00000332-31"

Podtačka 6.1. mijenja se i glasi:

"6.1. Nakon izvršene raspodjele na Poseban račun za raspodjelu prihoda od putarine 0,25 KM banka usmjerava 80% sredstava na račun Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. i to na račun:

Union banka d.d. Sarajevo

broj 102-714-00000085-90"

Iza podtačke 6.1. dodaje se nova podtačka 6.2. koja glasi:

"6.2. Preostalih 20% sredstava sa Posebnog računa za raspodjelu prihoda od putarine 0,25 KM banka usmjerava na poseban račun za raspodjelu sredstava od putarine za izgradnju i rekonstrukciju drugih cesta i to na račun:

Union banka d.d. Sarajevo

broj 102-708-00000333-28

Raspoređivanje sredstava sa ovog računa vršit će banka u skladu sa posebnim propisom."

U tački 7. Prihodi od indirektnih poreza, u tabelarnom pregledu, pod rednim brojem 2., naziv prihoda: "Prihodi od indirektnih poreza na ime finansiranja autocesta u Federaciji" mijenja se i glasi: "Prihodi od indirektnih poreza na ime finansiranja autocesta i drugih cesta u Federaciji BiH".

2.         U poglavlju IV. NAKNADE I TAKSE, u tački 19. Ostali neporezni prihodi, u podtački 19.1.7. Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od vlastitih djelatnosti korisnika budžeta) i vlastiti prihodi, u tabelarnom pregledu iza rednog broja 4. dodaje se novi redni broj 5. koji glasi:

Red.br.

NAZIV PRIHODA

VRSTA PRIHODA

5.

Prihodi od prodaje robe osuđenim osobama

722615

 


Dosadašnji redni brojevi 5. do 11. postaju redni brojevi 6. do 12.

3.         U poglavlju VI. DOPRINOSI, u tački 21. Doprinosi, podtačka 21.1. Doprinosi za obavezno, dodatno, dobrovoljno i prošireno osiguranje, u tabelarnom pregledu iza rednog broja 15. dodaje se novi redni broj 16., koji glasi:

Red.br.

NAZIV PRIHODA

VRSTA PRIHODA

 

Doprinos za dobrovoljno penzijsko i invalidsko osiguranje

712194

 

 

4. U poglavlju IX. OSTALE ODREDBE, u tački 25. Računi javnih prihoda i šifre općina, podtačka 25.1. Računi javnih prihoda, u dijelu III. JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE, u tabelarnom pregledu, pod rednim brojem 26. Usora, naziv banke: "INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH" zamjenjuje se nazivom: "Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo" i broj računa: "154-999-50004336-67", zamjenjuje se brojem "101-161-00719345-27".

U tabelarnom pregledu, pod rednim brojem 77. Tomislavgrad, naziv banke: "Raiffeisen Bank d.d. BiH" zamjenjuje se nazivom: "UniCredit Bank d.d." i broj računa "161-020-00706200-75", zamjenjuje se brojem "338-000-22106043-67".

5. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

<< Vrati se