Edukacije Finconsult

Ulaz za pretplatnike elektronskog izdanja časopisa

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O DODJELJIVANJU IDENTIFIKACIONIH BROJEVA, REGISTRACIJI I IDENTIFIKACIJI I EVIDENCIJAMA POREZNIH OBVEZNIKA NA TERITORIJI FBIH

 

Na osnovu člana 95. stav (1) Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13, 71/14 i 91/15), federalni ministar finansija - federalni ministar financija donosi „Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o dodjeljivanju identifikacionih brojeva, registraciji i identifikaciji i evidencijama poreznih obveznika na teritoriji FBiH“. Pravilnik je objavljen 07.03.2018. godine u Službenim novinama Federacije BiH, broj 17/18, a stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", tj. stupa na snagu 08.03.2018. godine.

 

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O DODJELJIVANJU IDENTIFIKACIONIH BROJEVA, REGISTRACIJI I IDENTIFIKACIJI I EVIDENCIJAMA POREZNIH OBVEZNIKA NA TERITORIJI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

Član 1.

U Pravilniku o dodjeljivanju identifikacionih brojeva, registraciji i identifikaciji i evidencijama poreznih obveznika na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 69/17) u članu 1. stav (2) iza riječi: "Zahtjev za dodjeljivanje evidencionog broja nerezidentnom pravnom licu (Obrazac EB -507)," briše se tačka i dodaju se riječi:" i Prijava za dodjeljivanje identifikacionog broja nerezidentnom pravnom licu - obvezniku poreza na imovinu, naslijeđe i poklon i poreza na promet (Obrazac PI-508),".

Član 2.

U članu 3. stav (4) mijenja se i glasi:

"(4)      Podružnica pravnog lica smatra se stalno mjesto poslovanja pravnog lica putem kojeg se obavlja djelatnost pravnog lica i za čije je postojanje potrebno odrediti odgovorno lice za zastupanje u pravnom prometu. Podružnica se upisuje u registar nadležnog registracijskog organa."

Član 3.

U članu 4. tačka a) iza riječi: "domaće i međunarodne organizacije," dodaju se riječi: "međunarodne misije,".

Član 4.

U članu 9. stav (2) iza tačke d) dodaje se nova tačka e) koja glasi:

"e)       504 oznaka da je riječ o licima koja posjeduju nepokretnosti i prava na teritoriji Federacije, a obveznici su poreza na imovinu, naslijeđe i poklon, i poreza na promet nepokretnosti na teritoriji Federacije."

Član 5.

U članu 11. riječi: "ddmmyyyy" zamjenjuju se riječima: "ddmmyyy".

Član 6.

U članu 13. stav (3) tačka a) riječi: "ovjerena kopija" zamjenjuju se riječima: "kopija uz original na uvid".

Član 7.

U članu 14. stav (3) tačka a) riječi: "ovjerena kopija" zamjenjuju se riječima: "kopija uz original na uvid".

Član 8.

U članu 15. stav (1) iza riječi: "Obrasca POR - 500" dodaju se riječi: "ili Obrasca POR - 501,".

Član 9.

U članu 16. stav (3) tačka a) riječi: "i putnu ispravu" se brišu.

Iza tačke a) dodaje se nova tačka b) koja glasi:

"b)       kopija putne isprave u slučaju iz stava (1) ovog člana,"

Dosadašnje tač. b) i c) postaju tač. c) i d).

Član 10.

U članu 18. stav (3) tačka a) riječi "ovjerena kopija" zamjenjuju se riječima: "kopija uz original na uvid".

Član 11.

Član 22. mijenja se i glasi:

"Član 22.

(Promjena podataka)

(1)       Lice kojem je dodijeljen PJIB i FJIB u skladu sa odredbama ovog pravilnika dužno je prijaviti promjenu podataka koja je u vezi s izmjenom podataka o licu koje vodi poslovne knjige i izmjene podataka o poslovnom prostoru.

(2)       Ukoliko lice ne prijavi promjenu podataka iz stava (1) ovog člana, nadležna organizaciona jedinica Porezne uprave po službenoj dužnosti vrši prijavu kad utvrdi da je do takve promjene došlo.

(3)       U slučaju iz stava (2) ovog člana Porezna uprava će svojim internim procedurama rada urediti tok dokumentacije u vezi s zahtijevanom dokumentacijom tog lica.

(4)       Ukoliko lice kojem je dodijeljen PJIB i FJIB vrši izmjene i dopune u rješenju nadležnog registracionog organa, postupit će u skladu sa članom 17. Zakona. Uslijed promjene podataka kojima se mijenja izgled i podaci iz Uvjerenja o registraciji poreznih obveznika, mjesno nadležna jedinica Porezne uprave izdaje novo Uvjerenje o registraciji poreznih obveznika sa promijenjenim podacima u roku od 2 dana od dana dostavljanja dokumenta.

(5)       Uslijed promjene sjedišta ili adrese poslovanja lica kojima je dodijeljen PJIB i FJIB sa teritorije Federacije na teritoriju Republike Srpske ili Brčko Distrikta, ta lica dužna su izmiriti sve porezne obaveze. Porezna uprava u tom slučaju ne može brisati dodijeljeni PJIB i FJIB."

Član 12.

U članu 24. stav (3) iz riječi:"Obrazac PI-505" dodaju se riječi: "ili Obrazac PI-508".

Član 13.

U članu 25. stav (1) riječi: "i organizacija" se brišu.

U stavu (1) u tački a) riječi: "ovjerena od strane notara" zamjenjuju se riječima: "kopija ovjerena od nadležnog organa"

U stavu (1) u tački b) riječi: "ovjerena od strane notara" zamjenjuju se riječima: "ovjerena od strane sudskog tumača"

U stavu (1) tačka h) briše se.

Stav (2) mijenja se i glasi:

"(2)      Odluka iz stava (1) tačka a) ovog člana treba da sadrži minimalno sljedeće podatke: brojčanu oznaku i adresu poslovne jedinice, podatke o obavljanju djelatnosti poslovne jedinice i potpis odgovornog lica."

Član 14.

Iza člana 25. dodaje se novi član 25a. koji glasi:

"Član 25a.

(Porezna identifikacija nerezidentnih vlasnika nepokretne imovine)

(1)       Nerezidentno pravno lice koje prema odredbama ovog pravilnika nema dodijeljen identifikacioni broj poreznog obveznika po drugim osnovama, a vlasnik je nepokretne imovine na teritoriji Federacije, pokrenut će postupak dodjeljivanja identifikacionog broja, podnošenjem Obrasca PI-508 u jednom primjerku i sljedeće dokumentacije:

a)      javna isprava o osnivanju pravnog lica nerezidenta prema propisima države porijekla pravnog lica (ovjerena od strane sudskog tumača),

b)      identifikacioni dokument podnosioca zahtjeva (na uvid) ili punomoć za podnošenje obrasca za punomoćnika (original ili ovjerena kopija)

(2)       Nepokretna imovina iz stava (1) ovog člana smatra se zemljište, stambene, poslovne i druge zgrade, poslovne prostorije, garaže i drugi (nadzemni i podzemni) građevinski objekti, odnosno njihovi dijelovi.

(3)       Obrazac PI-508 se dostavlja nadležnoj jedinici Porezne uprave prema adresi nepokretne imovine.

(4)       Ukoliko se na osnovu uredno podnesenog Obrasca PI-508 i dokumentacije utvrdi da lice iz stava (1) ovog člana ispunjava uslove za dodjeljivanje identifikacionog broja, nadležna organizaciona jedinica Porezne uprave će dodijeliti identifikacioni broj poreznom obvezniku u skladu sa odredbama člana 9. ovog pravilnika, te izdati Potvrdu o dodijeljenom identifikacionom broju poreznom obvezniku u roku od 5 radnih dana. U suprotnom, Porezna uprava će upoznati poreznog obveznika o njegovim pravima i obavezama.

(5)       Ukoliko se na osnovu podnesenog Obrasca PI-508 i dokumentacije utvrdi nedostatak, Porezna uprava će obavijestiti podnosioca prijave i pozvati na otklanjanje nedostatka. Podnosilac prijave će otkloniti nedostatak u roku od 3 dana, u suprotnom će se smatrati da prijava nije ni podnesena."

Član 15.

U članu 27. stav (3) tačka a) riječi: "ovjerena kopija" zamjenjuju se riječima: "kopija uz original na uvid".

U stavu (3) u tački b) riječi: "ovjerena kod notara" zamjenjuju se riječima: "kopija ovjerena od nadležnog organa"

Član 16.

U članu 39. stav (2) tačka d) riječi: "naziv," zamjenjuju se riječima: "brojčana oznaka,".

Član 17.

U članu 40. stav (3) iza riječi: "Obrazac EB-507" briše se tačka i dodaju riječi: "i javna isprava o osnivanju pravnog lica nerezidenta prema propisima države porijekla pravnog lica (ovjerena od strane sudskog tumača)".

Iza stava (3) dodaju se novi st. (4) i (5) koji glase:

"(4)      Porezna uprava će provjeriti da li je nerezidentno pravno lice iz člana 4. ovog pravilnika, te ukoliko nije izvršit će upis u svoje evidencije, a nadležna organizaciona jedinica Porezne uprave će izdati Potvrdu o upisu u evidencije nerezidentnog pravnog lica.

(5)       Potvrda o upisu u evidencije nerezidentnog pravnog lica obavezno sadrži naznaku da nerezidentno pravno lice nije registrovano u Poreznoj upravi kao porezni obveznik."

Član 18.

U članu 41. stav (2) riječi: "ddmmyyyy" zamjenjuju se riječima: "ddmmyyy".

U stavu (3) iza riječi: "Obrazac EB-506" briše se tačka i dodaju riječi: "i kopija putne isprave"

Iza stava (3) dodaju se novi st. (4) i (5) koji glase:

"(4)      Porezna uprava će provjeriti da li je nerezidentno fizičko lice iz člana 4. ovog pravilnika, te ukoliko nije izvrši će upis u svoje evidencije, a nadležna organizaciona jedinica Porezne uprave će izdati Potvrdu o upisu u evidencije nerezidentnog fizičkog lica.

(5)       Potvrda o upisu u evidencije nerezidentnog fizičkog lica obavezno sadrži naznaku da nerezidentno fizičko lice nije registrovano u Poreznoj upravi kao porezni obveznik."

Član 19.

U članu 44. iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi:

"(2)      Poreznim obveznicima koji nisu izvršili usklađivanje svog statusa kod nadležnog registracijskog organa u skladu sa odredbama člana 372. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", br. 81/15) neće se dodjeljivati identifikacioni brojevi dok ne izvrše preregistraciju, odnosno ne donesu potvrdu nadležnog registracionog organa da je postupak preregistracije u toku."

Dosadašnji st. (2) i (3) postaju st. (3) i (4)

U dosadašnjem stavu 3), koji postaje stav (4) datum: "31.12.2017" zamjenjuju se datumom: "31.03.2018".

Član 20.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

<< Vrati se