Edukacije Finconsult

Ulaz za pretplatnike elektronskog izdanja časopisa

PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O NAČINU UPLATE JAVNIH PRIHODA BUDŽETA I VANBUDŽETSKIH FONDOVA NA TERITORIJI FBIH

 

Na osnovu člana 7. i 19. stav 2. Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 22/06, 43/08, 22/09, 35/14 i 94/15), federalni ministar financija - federalni ministar finansija donosi „ Pravilnik o izmjeni pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine“. Pravilnik je objavljen 11.04.2018.godine u Službenim novinama Federacije BIH, broj 27/18, a stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", tj. stupa na snagu 12.04.2018.godine.PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O NAČINU UPLATE JAVNIH PRIHODA BUDŽETA I VANBUDŽETSKIH FONDOVA NA TERITORIJI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 


1. U Pravilniku o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/16, 89/16, 9/17, 33/17, 67/17 i 9/18), u poglavlju II. PRIHODI OD INDIREKTNIH POREZA SA JEDINSTVENOG RAČUNA, u podtački 6.2. stav 2. mijenja se i glasi: 

"Raspoređivanje sredstava sa ovog računa vršit će banka i to 40% na račun Direkcije cesta Federacije Bosne i Hercegovine i 60% na račun nadležnih kantonalnih organa za ceste, s tim da se učešće nadležnih kantonalnih organa za ceste utvrđuje u skladu sa Uputstvom o određivanju učešća kantona, jedinica lokalne samouprave i nadležnih kantonalnih organa za ceste u prihodima od indirektnih poreza i načinu raspoređivanja tih prihoda. 

Kantonalni organi za ceste usmjeravaju 42% sredstava na račun općinskih organa, što čini 25% ukupno doznačenih sredstava. 

Do formiranja nadležnih kantonalnih organa za ceste 60% ukupne obaveze prenosi se na račun javnih prihoda kantonalnog budžeta." 

2. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavlјivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". 

 


<< Vrati se