Edukacije Finconsult

Ulaz za pretplatnike elektronskog izdanja časopisa

OBJAŠNJENJE O IZRADI I PREDAJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA PO POLUGODIŠNJEM OBRAČUNU ZA PERIOD I -VI 2018. GODINE

 

Dana, 26.06. 2018. godine Federalno ministarstvo finansija izdalo je Objašnjenje o izradi i predaji finansijskih izvještaja po polugodišnjem obračunu za period I – VI 2018. godine.

 

Objašnjenje o izradi i predaji finansijskih izvještaja po polugodišnjem obračunu za period I – VI 2018. godine.


Pravna lica su dužna sastaviti i prezentirati polugodišnje finansijske izvještaje za period l-VI 2018. godine, propisane u čl. 37. i 38. Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 83/09, u daljem tekstu: Zakon) i iste predati Finansijsko-informatičkoj agenciji (u daljem tekstu: FIA) Sarajevo (prema sjedištu pravnog lica), zaključno dana 31. jula 2018. godine.

Prilikom sastavljanja i prezentiranja finansijskih izvještaja, pravna lica iz člana 3. i 4. Zakona obavezna su primjenjivati Međunarodne računovodstvene standarde (MRS), Međunarodne standarde finansijskog izvještavanja (MSFI) kao i Međunarodni standard finansijskog izvještavanja za mala i srednja preduzeća (MSFI za MSP) te ostala prateća uputstva, objašnjenja i smjernice koje donosi Odbor za međunarodne računovodstvene standarde, a čija primjena je propisana u članu 33. Zakona.

U vezi sa sastavljanjem, predajom i obradom finansijskih izvještaja po periodičnom obračunu za 2018. godinu, Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija daje sljedeće Objašnjenje:

1) Obveznici izrade i predaje finansijskih izvještaja za prvo polugodište 2018. godine su: sva privredna društva, društva za osiguranje, mikro-kreditna društva, leasing društva, investicioni fondovi, društva za upravljanje investicionim fondovima, brokersko-dilerska društva, berze, banke te druge finansijske organizacije, zadruge, profitna i neprofitna pravna lica čije je sjedište registrovano u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija).

2) U skladu sa članom 38. Zakona, obveznici iz tačke 1) ovog Objašnjenja, su sva pravna lica koja su razvrstana u velika i srednja pravna lica, u skladu sa Zakonom.

Sva pravna lica bila su dužna izvrsiti razvrstavanje na mala, srednja I velika u skladu sa članom 4. Zakona, zavisno od pokazatelja utvrđenih na dan sastavljanja godišnjeg obračuna za 2017. godinu i ta Obavještenja o razvrstavanju priložiti uz godišnje finansijske izvještaje za 2017. godinu i dostaviti FIA-i, prema sjedištu pravnog lica.

3) Nezavisno od kategorije u koju su razvrstana, a u skladu sa odredbama člana 4. Zakona, pravna lica čijim se vrijednosnim papirima trguje na trzištima kapitala ili su u postupku pripreme za izlazak na finansijska trzišta, obavezna su sastaviti i prezentirati polugodišnje finansijske izvještaje.

4) Obveznici iz ovog Objašnjenja podnose jedan primjerak propisanih finansijskih izvještaja na obrascima, u skladu sa Pravilnicima o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izvještaja, koji su objavljeni u „Službenim novinama Federacije BiH”, broj: 82/10. članom 38. Zakona propisano je da polugodišnje finansijske izvještaje čine:

-        Bilans stanja - Izvještaj o finansijskom položaju na dan 30.06.2018. godine,

-        Bilans uspjeha - Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti za period od 01.01. do 30.06.2018. godine,

-        Izvještaj o novčanim (gotovinskim) tokovima,

-        Izvještaj o promjenama na kapitalu,

-        Bilješke uz finansijske izvještaje.

5) Pravna lica koja knjigovodstvo vode na sredstvima za AOP-a mogu finansijske izvještaje dostaviti i na propisanim formama obrazaca štampanih na printeru, s tim da se uz takve obrasce podnesu istovjetni podaci i na elektronskom mediju u excel formatu koji se može preuzeti na web stranici FIA-e www.fia.ba.

6) U skladu sa članom 37. stav (2) Zakona, finansijski izvještaji pravnih lica moraju biti potpisani od strane certificiranog racunovođe koji ima važeću licencu i ovlaštenog lica za zastupanje pravnog lica te ovjereni pečatom certificiranog računovođe i pečatom pravnog lica - podnositelja izvještaja.

7) Izuzetno od odredbi iz tačke 1) Objašnjenja, budžetski korisnici iz člana 2. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16 i 5/18) podnose periodične izvještaje propisane u skladu sa članom 5. Pravilnika o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", br. 69/14, 14/15, 4/16 i 19/18).

8) Budžetski korisnici popunjene obrasce dostavljaju nadležnom ministarstvu finansija, odnosno službi za finansije. Nadležno ministarstvo finansija, odnosno služba, vrši kontrolu formalne, računske i logičke ispravnosti primljenih izvještaja i njihovo objedinjavanje.

Općinske i gradske službe za finansije dužne su dostaviti periodične izvještaje od 01. januara do 30. juna, općinskom i gradskom vijeću i kantonalnim ministarstvima finansija, u roku od 20 dana po isteku obračunskog perioda.

Kantonalna ministarstva finansija periodične izvještaje za nivo općina I gradova dostavljaju Federalnom ministarstvu finansija, a periodični izvještaj za budžet kantona dostavljaju Kantonalnoj vladi i Federalnom ministarstvu finansija za period od 01. januara do 30. juna, u roku od 30 dana po isteku obračunskog perioda.

Kantonalna ministarstva finansija konsoliduju izvještaje na nivou kantona, u roku od 5 dana po izradi konsolidovanih općinskih i gradskih periodičnih izvještaja za budžet kantona.

Vanbudžetski fondovi dostavljaju svoje periodične izvještaje resornim ministarstvima, kantonalnim ministarstvima i Federalnom ministarstvu finansija za periode od 01. januara do 30. juna, u roku od 20 dana po isteku obračunskog perioda.

Budžetski korisnici dužni su dostaviti periodične izvještaje za periode od 01. januara do 30. juna Federalnom ministarstvu finansija u roku od 20 dana po isteku obračunskog perioda.

Federalno ministarstvo finansija na osnovu podataka iz Glavne knjige Trezora, sačinjava periodični izvještaj za budžet Federacije Bosne i Hercegovine i dostavlja Vladi Federacije Bosne i Hercegovine i na konsolidaciju za periode od 01. januara do 30. juna, u roku od 30 dana po isteku obračunskog perioda.

Javna preduzeća dužna su dostaviti periodični izvještaj za period od 01. januara do 30. juna, nadležnom federalnom ministarstvu u roku od 20 dana po isteku obračunskog perioda. Federalno ministarstvo finansija dužno je podnositi Vladi na razmatranje periodične konsolidovane finansijske izvještaje za sve nivoe vlasti u roku od 40 dana po isteku obračunskog perioda.

9) Pored navedenih Zakonom propisanih finansijskih izvještaja, a radi praćenja kretanja podataka o visini plata u Federaciji, svi obveznici podnošenja finansijskih izvještaja na osnovu utvrđenog polugodišnjeg obračuna dužni su, uz finansijske izvještaje, predati i poseban obrazac, čiji je naziv:

- Posebni podaci o platama i broju zaposlenih

10) U skladu sa Pravilnikom o Dodatnom računovodstvenom izvještaju- Aneksu („Službene novine Federacije BiH”, broj: 5/12), sva pravna lica koja vode knjigovodstvo u skladu s kontnim okvirom za privredna društva, sastavljaju I podnose Aneks-Dodatni računovodstveni izvještaj uz polugodišnje finansijske izvještaje.

11) Pravna lica, obveznici predaje finansijskih izvještaja na osnovu utvrđenog polugodišnjeg obračuna, koja knjigovodstvenu evidenciju vode po kontnom planu za privredna društva (preduzeća), obavezno predaju i Obračun posebnih vodoprivrednih naknada, obrazac «OVN» u skladu sa odredbama Zakona o vodama („Službene novine Federacije BiH“, broj: 70/06), Pravilnikom o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje, plaćanje i kontrolu izmirivanja opće vodne naknade i posebnih vodnih naknada („Službene novine Federacije BiH”, broj: 92/07, 46/09, 79/11 i 88/12) i Odlukom o visini posebnih vodnih naknada („Službene novine Federacije BiH”, br. 46/07, 10/14 i 3/16).

12) Nadležni organi i organizacije će od FIA-e preuzeti posebne podatke iskazane na obrascima i koristiti za svoje potrebe i to: «OVN» Obračun posebnih vodoprivrednih naknada.

13) Finansijski izvještaji na osnovu utvrđenog polugodišnjeg obračuna za period I -VI 2018. godine popunjavat će se u konvertibilnim markama (KM), u apsolutnim iznosima, bez decimala.

14) Prijem i obradu polugodišnjih finansijskih izvještaja, računovodstvenih iskaza i posebnih podataka o polugodišnjem obračunu za period I - VI 2018. godine vršit će Agencija iz ovog Objašnjenja prema Standardnoj klasifikaciji djelatnosti i na računovodstvenim iskazima koje odgovaraju potrebama obveznika u smislu vođenja knjigovodstvene evidencije.

15) Za navedeni obračunski period ne sastavlja se i ne predaje Porezni bilans.

16) Svi obveznici predaje finansijskih izvještaja - polugodišnjeg obračuna, računovodstvenih iskaza i posebnih podataka za period I - VI 2018. godine dužni su pridržavati se ovog Objašnjenja.

 


<< Vrati se