Edukacije Finconsult

Ulaz za pretplatnike elektronskog izdanja časopisa

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINU UPLATE JAVNIH PRIHODA BUDŽETA I VANBUDŽETSKIH FONDOVA NA TERITORIJI FBIH

 

Na osnovu člana 7. i 19. stav 2. Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 22/06, 43/08, 22/09, 35/14 i 94/15), federalni ministar finansija donosi “Pravilnik o izmjenama i dopuni pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.” Pravilnik je objavljen 13.07.2018. godine u Službenim novinama Federacije BiH, broj 55/18, a stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", tj. stupa na snagu 14.07.2018. godine.

 

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINU UPLATE JAVNIH PRIHODA BUDŽETA I VANBUDŽETSKIH FONDOVA NA TERITORIJI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

1.  U Pravilniku o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/16, 89/16, 9/17, 33/17, 67/17, 9/18 i 27/18), u poglavlju IX. OSTALE ODREDBE, iza podtačke 24.7.a. dodaje se nova podtačka 24.7.b. koja glasi:

 

"24.7.b. Banke su dužne na dnevnoj osnovi dostavljati podatke Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine za sve naplaćene javne prihode u skladu sa Uputstvom o načinu na koji je banka obavezna izvještavati komitente - trezore i vanbudžetske fondove ("Službene novine Federacije BiH", br. 55/00 i 2/01)."

 

U tački 25. Računi javnih prihoda i šifre općina, podtačka 25.1. Računi javnih prihoda, u dijelu III. JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE, u tabelarnom pregledu, pod rednim brojem 30. Tešanj, naziv banke: "Vakufska banka d.d. Sarajevo" zamjenjuje se nazivom: "Addiko Bank d.d." i broj računa: "160-300-03300176-41", zamjenjuje se brojem: "306-000-29374805-55".

 

U tabelarnom pregledu, pod rednim brojem 40. Travnik, broj računa: "338-000-22100290-60", zamjenjuje se brojem: "338-000-22100012-21", otvoren kod "UniCredit Bank d.d.".

 

U dijelu IV. DRUŠTVENI FONDOVI, pod B) Zavodi za zapošljavanje, u tabelarnom pregledu, pod rednim brojem 2. Kantonalne službe za zapošljavanje, pod 2.9. Kanton Sarajevo, naziv banke: "NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla" zamjenjuje se nazivom: "INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH" i broj računa: "132-010-20148801-73", zamjenjuje se brojem: "154-921-20101710-56".

 

2.  Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 


 

<< Vrati se