Edukacije Finconsult

Ulaz za pretplatnike elektronskog izdanja časopisa

UREDBU O IZMJENAMA UREDBE O FINANSIJSKOJ KONSOLIDACIJI PRIVREDNIH DRUŠTAVA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 159. sjednici, održanoj 23.10.2018. godine, donosi Uredbu o izmjenama uredbe o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u FBIH. Uredba je objavljena 24.10. 2018. u Službenim novinama FBIH, broj 84/18, a stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH" tj. stupa na snagu 25.10.2018. godine.


UREDBU O IZMJENAMA UREDBE O FINANSIJSKOJ KONSOLIDACIJI PRIVREDNIH DRUŠTAVA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE 


Član 1. 

U Uredbi o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 74/17), u članu 6. stav (2) riječi: "pet mjeseci od dana stupanja na snagu ove uredbe", zamjenjuju se riječima: "do 30.11.2018. godine". 

Član 2. 

U članu 7. stav (1) riječi: "pet mjeseci od dana stupanja na snagu ove uredbe", zamjenjuju se riječima: "do 30.11.2018. godine". 

Član 3. 

U članu 17. stav (2) riječi: "i primjenjivati će se do stupanja na snagu Zakona o izmjeni Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine", brišu se. 

Član 4. 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". 

 

<< Vrati se