Edukacije Finconsult

Ulaz za pretplatnike elektronskog izdanja časopisa

PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O OBRASCU MJENICE I NAKNADI ZA POSREDOVANJE

 

Na osnovu člana 110. stav (2) Zakona o mjenici ("Službene novine Federacije BiH", br. 32/00 i 28/03), federalni ministar finansija - federalni ministar financija, donosi „Pravilnik o izmjenama pravilnika o obrascu mjenice i naknadi za posredovanje“. Pravilnik je objavljen 26.10.2018. u Službenim novinama Federacije BiH, broj 85/18 a stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH"., tj. stupa na snagu 27.10.2018.


PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O OBRASCU MJENICE I NAKNADI ZA POSREDOVANJE

 

Član 1. 

U Pravilniku o obrascu mjenice i naknadi za posredovanje ("Službene novine Federacije BiH", br. 46/00, 7/01 i 97/07) članu 4. riječi: "ovlaštene organizacije za obavljanje platnog prometa (u daljem tekstu: OOPP)" zamjenjuju se riječima: "Finansijsko-informatičke agencije (u daljem tekstu: FIA)". 

Član 2. 

Član 6. briše se. 

Član 3. 

U članu 7. st. (1), (3) i (5) riječ: "OOPP" zamjenjuje se riječju: "FIA". 

Član 4. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". 

 


<< Vrati se