Edukacije Finconsult

Ulaz za pretplatnike elektronskog izdanja časopisa

O izdavaču

Edukativno-konsultantska kuća FINconsult bilježi dvanaest godina postojanja i uspješnog rada. Upravo zahvaljujući Vašem povjerenju i podršci FINconsult je postao jedna od najrespektabilnijih edukativno-konsultantskih kuća u Bosni i Hercegovini.

U proteklih dvanaest godina smo potvrdili ostvarivost naše vizije i uspješnost naše misije, koja se temelji na kontinuiranom stručnom osposobljavanju finansijsko-računovodstvene i menadžerske profesije u BiH.

FINconsult  je osnovan 2004. godine u statusnom obliku Agencije za finansijsko-računovodstveni i upravljački konsalting, a promjena statusnog oblika u Društvo sa ograničenom odgovornošću je izvršena krajem 2006. godine.

Osnovna djelatnost firme je pru??anje usluga edukacija u finansijsko-računovodstvenoj profesiji i usluga poslovnog konsaltinga. Sjedište firme je u Tuzli sa podružnicom u Sarajevu.

FINconsult je tehnički u potpunosti osposobljen i raspolaže vlastitim poslovnim prostorom, adekvatnom informatičkom i tehničkom opremom.

Zaposlenici FINconsult-a su profesionalci sa odgovarajućom stručnom kompetencijom i dugogodišnjim iskustvom. FINconsult ima preko 40 vanjskih saradnika i konsultanata, univerzitetskih profesora i eksperata iz prakse, koji se angažuju ovisno o potrebama.

FINconsult je prva i do sada jedina kuća u BiH, koja je uspjela objediniti i uspješno realizirati set edukacija u finansijsko-računovodstvenoj profesiji i to:

  • Edukacija kandidata za sticanje zvanja: certificirani računovodstveni tehničar (CRT), certificirani računovođa (CR) i ovlašteni revizor (OR)
  • Kontinuirana profesionalna edukacija (KPE) računovodstvenih tehničara, računovođa i revizora.
  • Edukacija kandidata za vođenje poslovnih knjiga.


Edukacija za vo????enje poslovnih knjiga se realizuje od samog osnivanja tj. od 2004. godine i jedan je od najaktuelnijih edukativnih sadr??aja za vo????enje poslovnih knjiga, što potvr????uje konstantno prisutan interes za ovom edukacijom. Do sada je ovu edukaciju uspješno završilo više od 1.500 osoba.

Od 2007. godine FINconsult provodi edukacije kandidata za sticanje zvanja u finansijsko-računovostvenoj profesiji u Bosni i Hercegovini: certificirani računovodstveni tehničar (CRT), certificirani računovo????a (CR) i ovlašteni revizor (OR). Do sada je izvedeno 21. generacija kandidata za sticanje zvanja CR, 17. generacija CRT i 3. generacije za OR, što je više od 1000 osoba.

Predavači anga??irani na edukacijama su eksperti, profesori i stručnjaci iz prakse, koji predstavljaju autoritete u naučnim oblastima predvi????enim Jedinstvenim programom obuke kandidata za sticanje zvanja u finansijsko-računovodstvenoj profesiji u BiH. Prema zvaničnim podacima prolaznost kandidata educiranih u FINconsult-u je iznad prosječne prolaznosti na ispitima za sticanje zvanja, uzimaju????i u obzir sva tri mjesta za polaganje ispita Sarajevo, Mostar i Banja Luka.

Kontinuirana profesionalna edukaciju (KPE) predstavlja najviši nivo edukacija u finansijsko-računovodstvenoj profesiji u BiH koju poha????aju certificirane osobe, a FINconsult je provodi od početka 2007. godine. Seminari i savjetovanja u okviru KPE se odr??avaju u šest bh. gradova: Sarajevu, Tuzli, Gračanici, Jelahu-Tešnju, Gradačcu i Brčkom. FINconsult organizira najmanje 5 seminara u toku godine, kako bi se obezbijedio propisani broj časova kontinuirane edukacije.

Pored seminara, u okviru KPE FINconsult realizira i me????unarodne simpozije. Do sada su uspješno realizirana pet simpozija i to; 2013., 2014., 2015.,2016. i 2017.godine. I ubudu????e ????e me????unarodni simpoziji biti realizirani jednom godišnje.

Evidentan je konstantan rast broja osoba koje poha????aju seminare FINconsult-a, čime se potvr????uje kvalitet i korisnost seminara koje realiziramo. FINconsult pridaje du??nu pa??nju i ula??e značajne napore u stvaranje dugoročnog partnerskog odnosa sa učesnicima seminara, i na taj način nastoji doprinijeti što pozitivnijoj ulozi i jačanju statusa finansijsko-računovodstvene profesije u BiH.

Ve???? 9 godinu, od januara 2009. godine, edukativno-konsultantska ku????a Finconsult izdaje me????unarodno indeksirani naučno-stručni časopis „Poslovni konsultant“, koji je sastavni dio našeg ukupnog djelovanja na kontinuiranoj edukaciji finansijsko-računovodstvene i menad??erske profesije u Bosni i Hercegovini. Naučno-stručni časopis „Poslovni konsultant“ je indeksiran u dvije me????unarodno priznate baze akademskih časopisa, publikacija i članaka EBSCO publishing-a, Business Source Corporate i Business Source Complete. Na godišnjem nivou izlazi 10. brojeva. Nekoliko stotina doma????ih i stranih kompanija je prepoznalo kvalitet i korisnost Poslovnog konsultanta i  ima godišnju pretplatu na ovaj časopis.

Poslovni konsultant ima za cilj i afirmaciju naučno-istra??ivačkog rada u Bosni i Hercegovini, i do sada je objavljeno više od 610 naučnih i stručnih radova od preko 400 doma????ih i stranih autora. Objavljeni članci imaju praktičnu upotrebljivost i korisnost u rješavanju aktuelne poslovne problematike, te imaju za cilj obnavljanje, proširenje i osavremenjavanje znanja i vještina finansijsko-računovodstvene i menad??erske profesije u Bosni i Hercegovini.

FINconsult pru??a i usluge poslovnog konsaltinga, doma????im i inostranim kompanijama, i to uglavnom finansijski, računovodstveni, porezni i upravljački konsalting.