Edukacije Finconsult

Ulaz za pretplatnike elektronskog izdanja časopisa

O ?asopisu


 
Od januara 2009. godine edukativno-konsultantska ku????a Finconsult Tuzla izdaje me????unarodno indeksirani nau?no-stru?ni ?asopis „Poslovni konsultant“,  koji je sastavni dio našeg ukupnog djelovanja na kontinuiranoj edukaciji finansijsko-ra?unovodstvene  i menad???erske profesije u Bosni i Hercegovini. 
Nau?no-stru?ni ?asopis nosi naziv «Poslovni konsultant», jer je upravo njegova svrha pomo????i ja?anju konkurentske pozicije naših bh. kompanija, putem aktueliziranja savremenih tema iz oblasti ra?unovodstva, finansija, revizije, poreske regulative, evropskih standarda, te opštih i specijalisti?kih oblasti upravljanja i poslovanja. 
????asopis ima za cilj i afirmaciju nau?no-istra???iva?kog rada u BiH, te je fokusiran na objavljivanje nau?nih i stru?nih radova univerzitetskih profesora i asistenata, te eksperata iz prakse u BiH i susjednim zemaljama iz oblasti ekonomije i biznisa. Glavna odrednica tih radova je da oni imaju prakti?nu upotrebljivost i korisnost u rješavanju aktuelne problematike preduze????a u BiH. 
Nekoliko stotina preduze????a sa podru?ja Tuzlanskog kantona, Sarajevskog kantona, Ze-Do kantona, Br?ko Distrikta i šire, sa podru?ja cijele BiH, ve???? prepoznalo kvalitet i korisnost sadr???aja ?asopisa «Poslovni konsultant», i ima godišnju pretplatu na ?asopis. 
Do sada je izašlo 20 brojeva „Poslovnog konsultanta“ sa objavljenim preko 200 nau?nih i stru?nih radova od strane više od 100 autora,  sa podru?ja cijele BiH, ali i iz inostranstva.
Nau?no-stru?ni ?asopis «Poslovni konsultant» je indeksiran u dvije najve????e me????unarodno priznate baze akademskih ?asopisa, publikacija i ?lanaka EBSCO Publishing-a, Business Source Corporate i Business Source Complete. 
Cilj ?asopisa
Kontinuirana edukacija finansijsko - ra?unovodstvene i menad???erske  profesije u Bosni i Hercegovini (obnavljanje, proširenje i osavremenjavanje znanja i vještina).
Svrha 
Blagovremena informiranost i prakti?na upotrebljivost za rješavanje aktuelne poslovne problematike preduze????a u BiH
Sadr???aj ?asopisa
Nau?ni i stru?ni radovi iz oblasti finansija, ra?unovodstva, revizije, bankarstva, poduzetništva, menad???menta, poslovnog prava i dr.
Primjena propisa u poslovnoj praksi
Pravni i porezni savjetnik
Aktuelnosti iz zemlje i svijeta iz ekonomije i biznisa
Pitanja i odgovori (koje ure????uje Mr.sc. Fikret Hasanovi????, Porezna uprava FBiH)
Godišnja pretplata i broj izdanja
Cijena pretplate za printanu verziju iznosi 200 KM (plus PDV) 
Cijena pretplate za elektronsku verziju iznosi 150 KM (plus PDV) 
Šest izdanja u toku godine (dvomjese?no)
Pogodnost za pretplatnike
Prisutnost seminarima edukativno-konsultantske ku????e «FINconsult» po povlaštenim cijenama u toku pretplatni?ke godine (popust 20% – u iznosu od najmanje 100,00 KM u toku godine)
Jedan besplatan seminar u okviru KPE u toku godine (minimalno u visini od 100,00 KM u toku godine)
Jedno besplatno predstavljanje vašeg preduze????a ili objavljivanje propagandne poruke u ?asopisu tokom pretplatni?ke godine 
Objavljivanje propagandnih poruka i oglašavanje u ?asopisu po znatno povoljnijim cijenama 
Savjetodavna stru?na podrška u rješavanju poslovne problematike u vašoj firmi (otvorena komunikacija sa Finconsultom putem e-maila, telefona , fax-a ili direktno posjetom)
Mogu????nost kontaktiranja i saradnje sa našim vanjskim saradnicima i konsultanatima, univerzitetskim profesorima i eksperatima iz prakse
Uredništvo ?asopisa:
Prof. dr. Adnan Rov?anin, Ekonomski fakultet Sarajevo, BiH
Prof. dr. Slobodan Vidakovi????, FPE Univerziteta «Educons» Novi Sad, Srbija
Prof. dr. Adil Kurti????, Ekonomski fakultet Tuzla, BiH
Prof.dr.  Bahrija Umihani????, Ekonomski fakultet Tuzla, BiH
Prof.dr.  Zijad D???afi????, Ekonomski fakultet Tuzla, BiH
Prof. dr. Helena Bla???i????,  Ekonomski fakultet Sveu?ilišta u Rijeci, Hrvatska 
Prof.dr.  Jasmina Gr???ini????, Ekonomski fakultet Pula, Hrvatska
Glavni i odgovorni urednik: Dr.sc. Ismet Kali????
Uplatu pretplate mo???ete izvršiti na ra?une kod sljede????ih banaka:
Intesa Sanpaolo banka d.d. BiH Filijala Tuzla, ra?un broj: 1544002000541593 i
ProCredit Bank dd BiH Filijala Tuzla, ra?un broj: 1941160349501128.
Informacije i prijave za pretplatu:
telefon/fax.: 035 277 275, mob.:061/963-917
Ul. Armije RBiH 15 (TC Skojevska), Tuzla
www.finconsult.ba

 

 

Ve