Edukacije Finconsult

Ulaz za pretplatnike elektronskog izdanja časopisa

Novosti - ARHIVA

 • OSNOVICE ZA OBRAČUN DOPRINOSA ODREĐENIH OBVEZNIKA ZA 2019. GODINU
 • ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O OBRASCU MJENICE I NAKNADI ZA POSREDOVANJE
 • UREDBU O IZMJENAMA UREDBE O FINANSIJSKOJ KONSOLIDACIJI PRIVREDNIH DRUŠTAVA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
 • OBJAŠNJENJE O IZRADI I PREDAJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA PO POLUGODIŠNJEM OBRAČUNU ZA PERIOD I -VI 2018. GODINE
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINU UPLATE JAVNIH PRIHODA BUDŽETA I VANBUDŽETSKIH FONDOVA NA TERITORIJI FBIH
 • ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O STEČAJNOM POSTUPKU
 • OBJAŠNJENJE O IZRADI I PREDAJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA PO POLUGODIŠNJEM OBRAČUNU ZA PERIOD I -VI 2018. GODINE
 • IZMJENA OSNOVICA ZA OBRAČUN DOPRINOSA ODREĐENIH OBVEZNIKA ZA 2018. GODINU
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK
 • PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O NAČINU UPLATE JAVNIH PRIHODA BUDŽETA I VANBUDŽETSKIH FONDOVA NA TERITORIJI FBIH
 • PRAVILNIK O PROCEDURAMA ZA POVRAT, PREKNJIŽAVANJE POGREŠNO/VIŠE UPLAĆENIH JAVNIH PRIHODA SA JEDINSTVENOG RAČUNA TREZORA FBIH I POSTUPKU UMANJENJA OBAVEZA
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O DODJELJIVANJU IDENTIFIKACIONIH BROJEVA, REGISTRACIJI I IDENTIFIKACIJI I EVIDENCIJAMA POREZNIH OBVEZNIKA NA TERITORIJI FBIH
 • ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU UPLATE JAVNIH PRIHODA BUDŽETA I VANBUDŽETSKIH FONDOVA NA TERITORIJI FBiH
 • OSNOVICE ZA OBRAČUN DOPRINOSA ODREĐENIH OBVEZNIKA ZA 2018. GODINU
 • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK
 • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA TRGOVAČKE KNJIGE
 • OBJAŠNJENJE O IZRADI I PREDAJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA PO GODIŠNJEM OBRAČUNU ZA PERIOD I - XII 2017. GODINE
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA TRGOVAČKE KNJIGE
 • UPUTSTVO O REGISTRACIJI KORISNIKA ELEKTRONSKIH USLUGA UPRAVE ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE
 • IZMJENA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DODATU VRIJEDNOST
 • IZMJENA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O AKCIZAMA U BOSNI I HERCEGOVINI
 • IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O UNUTRAŠNJOJ TRGOVINI
 • IZMJENA ZAKONA O PLAĆAMA I ODLUKA O NAKNADI ZA PRIJEVOZ NA POSAO I PRIJEVOZ S POSLA U INSTITUCIJAMA BIH
 • PRAVILNIK O RAZVRSTAVANJU POSLOVNIH SUBJEKATA PREMA KLASIFIKACIJI DJELATNOSTI U FBIH
 • PRAVILNIK O DODJELJIVANJU IDENTIFIKACIONIH BROJEVA, REGISTRACIJI I IDENTIFIKACIJI I EVIDENCIJAMA POREZNIH OBVEZNIKA NA TERITORIJI FBIH
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBRAČUNAVANJA I UPLATE DOPRINOSA
 • PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK
 • ZAKON O IZMJENI ZAKONA O POREZU NA DODATU VRIJEDNOST
 • ODLUKA O PRIZNANJU ČASOPISA ZA POTREBE KPE ČLANOVA RAČUNOVODSTVENE PROFESIJE U BIH ZA 2017. GODINU
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOBIT
 • OSNOVICE ZA OBRAČUN DOPRINOSA ODREĐENIH OBVEZNIKA ZA 2017. GODINU
 • PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOBIT
 • PRAVILNIK O TRANSFERNIM CIJENAMA
 • PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK
 • OPĆI KOLEKTIVNI UGOVOR ZA TERITORIJU FBIH
 • ZAKON O FINANSIJSKOM POSLOVANJU
 • ZAKON O RADU
 • ZAKON O POREZU NA DOBIT
 • PRIVREMENI STAV U VEZI SA POREZNIM STATUSOM PRIMANJA DIREKTORA/ČLANOVA UPRAVE U KONTEKSTU ODREDBE ČLANA 27. ZAKONA O RADU
 • OSNOVICE ZA OBRAČUN DOPRINOSA ODREĐENIH OBVEZNIKA ZA 2016.
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBRAČUNAVANJA I UPLATE DOPRINOSA
 • PREGLED URNEKA UGOVORA, PRAVILNIKA I DRUGIH AKATA U SKLADU SA ZAKONOM O RADU
 • PROMOCIJA 50. IZDANJA ČASOPISA
 • UREDBA O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O USLOVIMA I NAČINU PLAĆANJA GOTOVIM NOVCEM
 • UREDBA O USLOVIMA I NAČINU PLAĆANJA GOTOVIM NOVCEM
 • ODLUKA O ČLANARINI U VANJSKOTRGOVINSKOJ KOMORI BIH ZA 2015. GODINU
 • OSNOVICE ZA OBRAČUN DOPRINOSA ODREĐENIH OBVEZNIKA ZA 2015. GODINU